Marathi govt jobs   »   PMC Recruitment 2023   »   Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022,...

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 13th October 2022 Shift 1 | PMC भरती 2022, लिपिक टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 13th October 2022: IBPS has successfully conducted the 3rd day Shift 1 of the Clerk Typist Pune Municipal Corporation (PMC) Exam on 13th October 2022. Adda247 Marathi has come up with the detailed section-wise Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022 as per the reviews of the candidates who had appeared in the PMC Exam 2022 in the first shift of 13 October 2022. Check subject-wise good attempts and difficulty level of the PMC Clerk Exam 2022.

In this article, you will get the link of the PMC Exam Analysis of the Junior Engineer (Mechanical and Civil) and Clerk Typist Exam which was held on 26 September 2022, 03, 10, and 12 October 2022 respectively.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Municipal Corporation Pune Municipal Corporation
Recruitment PMC Recruitment 2022
Post Name Clerk Typist
Exam Date 10, 12, and 13th October 2022
Exam Analysis Clerk Typist, 13th October 2022 Exam
Shift Shift 1

PMC Exam Analysis 2022 of Clerk Typist Post

PMC Exam Analysis 2022 of Clerk Typist Post: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 अंतर्गत लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) पदाची पहिल्या शिफ्टची ऑनलाईन परीक्षा IBPS ने 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी यशस्वीरीत्या घेतली आहे. PMC Bharti 2022 मधील Clerk Typist पदाच्या पहिल्या शिफ्टची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मिळालेल्या प्रतिसादानुसार आम्ही या लेखात PMC Exam Analysis 2022 of Clerk Typist Post प्रदान केले आहे.

13 ऑक्टोबर 2022 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी Easy to Moderate स्वरुपाची होती. या लेखात, 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी झालेल्या पहिल्या शिफ्टचे PMC Exam Analysis 2022 प्रदान केले आहे. ज्यात विषयवार चांगले प्रयत्न (Subject wise Good Attempts), काठीण्य पातळी (Difficulty Level), परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न इ. बद्दल माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: Exam Pattern | परीक्षेचे स्वरूप 

Clerk Typist PMC Pattern: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 अंतर्गत लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे. लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची होती. परीक्षेत प्रश्न वस्तूनिष्ट बहुपर्यायी असून प्रत्येक प्रश्नास 02 गुण देण्यात आले होते. चुकीच्या उत्तराला कोणतेही negative marking नव्हती.

Sr. No Subject Qtn. No Marks Medium Total Time
1 मराठी भाषा / Marathi 25 50 मराठी 120 Min (2 Hours)
2 इंग्रजी भाषा / English 25 50 English
3 सामान्य ज्ञान / General Knowledge 25 50 मराठी / English
4 बौद्धिक चाचणी / General Aptitude 25 50 मराठी / English
एकूण/Total 100 200  
Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 13th October 2022 Shift 1_40.1
Adda247 Marathi Application

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: Good Attempts | PMC भरती लिपिक टंकलेखक परीक्षेसाठी गुड अटेंम्ट

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, Good Attempts: वर नमूद केल्याप्रमाणे PMC भरती 2022 अंतर्गत लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) च्या ऑनलाईन परीक्षेची एकूण पातळी सोपी-मध्यम स्वरुपाची होती आणि परीक्षेत कोणतेही negative marking नव्हती त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविणे अपेक्षित होते. Good Attempts याचा अर्थ कट ऑफ असा होत नाही Good Attempts म्हणजे सोडवलेल्या प्रश्नांची संख्या आपल्या निवडीचे Chances वाढतात. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार Good Attempts आणि Difficulty Level दिली आहे.

अ क्र Section Good Attempts Difficulty Level
1 मराठी भाषा / Marathi 22-23 Easy
2 इंग्रजी भाषा / English 21-22 Easy to Moderate
3 सामान्य ज्ञान / General Knowledge 22-23 Easy to Moderate
4 बौद्धिक चाचणी / General Aptitude 21-22 Easy to Moderate
एकूण/Total 86-90 Easy to Moderate

Subject-wise Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022 | विषयानुरूप लिपिक टंकलेखक परीक्षेचे विश्लेषण

Subject-wise Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान, आणि बौद्धिक चाचणी या विभागांवर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे एकूण 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. विभागानुसार Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) परीक्षेचे विश्लेषण (PMC Exam Analysis 2022) या लेखात खाली देण्यात आले आहे.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: Marathi Subject | लिपिक टंकलेखक परीक्षा 2022: मराठी विषयाचे विश्लेल्षण

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022 of Marathi Subject: PMC भरती 2022 मधील Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) पदाच्या Online परीक्षेत मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी होती. यात प्रामुख्याने वाक्यातील त्रुटी शोधणे, वाक्यरचना, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार, उतारा यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: Marathi Subject (13th Oct 2022 Shift 1)
Topics No. of Questions
उतारा 05
वाक्यातील त्रुटी शोधणे 05
वाक्याची पुनर्रचना 05
वाक्प्रचार 03
समानार्थी शब्द 02
विरुद्धार्थी शब्द 02
म्हणी व वाक्प्रचार 02
काळ 01
Total 25

 

Clerk Typist Pune Municipal Corporation Exam Analysis 2022: English Subject | लिपिक टंकलेखक परीक्षा 2022: इंग्रजी विषयाचे विश्लेल्षण

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022 of English Subject: PMC भरती 2022 मधील Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) परीक्षेत English विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. English विषयात Singular-Plural form, Cloze test, Tense, Idioms and Phrases, Sentence rearrangement, Error detection, Incorrect spelling यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: English Subject (13th Oct 2022 Shift 1)
Topics No. of Questions
Paragraph: Story Based 05
Cloze Test 05
Idioms and Phrases 02
Sentence Rearrangement 03
Tense 01
Singular-Plural form 02
Error Detection 02
Incorrect Spelling 05
Total 25

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: General Knowledge | लिपिक टंकलेखक परीक्षा 2022: सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of General Knowledge Subject: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील लिपिक टंकलेखक परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भारताचा भूगोल, चालू घडामोडी, Static GK यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: General Knowledge (13th Oct 2022 Shift 1)
Topics No. of Questions
History (इतिहास) 02
Indian Geography (भारताचा भूगोल) 02
Polity (राज्यघटना) 01
Pune District (पुणे जिल्हा विशेष) 12
Current Affairs (चालू घडामोडी) 05
Static GK (सामान्य ज्ञान) 03
Total 25

सामान्य ज्ञान या विषयात विचारण्यात आलेले काही प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत.

 • हिरक महोत्सव कोणत्या वर्षी साजरा केला जातो ?
 • विश्रामबागवाडा पुण्यामध्ये 1807 साली कोणी बांधला ? पेशवे बाजीराव दुसरे
 • वंदे मातरम कोणत्या कादंबरी मधून घेण्यात आले?
 • सागरेश्वर अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 • सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाची स्थापना पुण्यामध्ये केव्हा झाली?
 • 1769 साली नाना फडणवीस यांनी कोणते मंदिर बांधले ? विष्णू मंदिर व मेणेश्वर मंदिर
 • 2022 साली झालेला आशिया कप कोणत्या देशाने जिंकला?
 • नेत्राणी बेट (Netrani Island) कोणत्या राज्यात आहे ?
 • छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शाहिस्तेखानाची बोटे कोठे कापली?
 • पुण्याच्या महानगरपालिकेसमोर कोणाचा पुतळा आहे?
 • पुण्याच्या पश्चिम दिशेला कोणता जिल्हा आहे?
 • इंग्लंडच्या नवनियुक्त पंतप्रधान कोण आहे?
 • आयुर्वेद दिवस कधी साजरा होतो?

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: General Aptitude Subject | लिपिक टंकलेखक पदाच्या परीक्षेत आलेल्या बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of General Aptitude Subject: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने सरासरी, मिश्रण, वय, टक्केवारी, नफा-तोटा, भागीदारी, चुकीची संख्या मालिका, सरलीकरण, ट्रेन, काम व वेळ इत्यादींवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: General Aptitude (13th Oct 2022 Shift 1)
Topics No. of Questions
Simplification (सरलीकरण) 08
Missing No. Series (संख्या मालिका) 05
Average (सरासरी) 01
Age (वय) 01
Alligation and Mixture (मिश्रण) 01
Percentage (शेकडेवारी) 02
Profit and Loss (नफा-तोटा) 02
Ratio and Proportion (गुणोत्तर व प्रमाण) 01
Partnership (भागीदारी) 01
Mensuration (क्षेत्रमिती) 01
Railway (रेल्वे) 01
Time and Work (काम व वेळ) 01
Total 25

FAQs: Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 13th October 2022 Shift 1

Q1. What was the overall difficulty level of the Clerk Typist PMC Exam 2022 Shift 1, 13 October 2022?

Ans. The overall difficulty level of the Clerk Typist PMC Exam 2022 Shift 1, 13 October 2022 was Easy to Moderate.

Q2. How many total good attempts for Clerk Typist PMC Bharti Exam 2022?

Ans. The total good attempts for Clerk Typist PMC Bharti Online Exam 2022 is 86-90

Q3. Is there any negative marking in Clerk Typist PMC Exam 2022?

Ans: No, there is no negative marking in Clerk Typist PMC Online Exam 2022.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of PMC https://pmc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 13th October 2022 Shift 1_60.1
Pune Mahanagarpalika Bharti Test Series

Sharing is caring!

FAQs

What was the overall difficulty level of the Clerk Typist PMC Exam 2022 Shift 1, 13 October 2022?

The overall difficulty level of the Clerk Typist PMC Exam 2022 Shift 1, 13 October 2022 was Easy to Moderate.

How many total good attempts for Clerk Typist PMC Bharti Exam 2022?

The total good attempts for Clerk Typist PMC Bharti Online Exam 2022 is 86-90

Is there any negative marking in Clerk Typist PMC Exam 2022?

No, there is no negative marking in Clerk Typist PMC Online Exam 2022.

Download your free content now!

Congratulations!

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 13th October 2022 Shift 1_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 13th October 2022 Shift 1_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.