Marathi govt jobs   »   PMC Recruitment 2022   »   Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022,...

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 12th October 2022 Shift 2 | PMC भरती 2022, लिपिक टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 12th October 2022: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has successfully conducted the Pune Municipal Corporation (PMC) Bharti 2022 Exam for the post of Clerk Typist Shift 2 Paper on 12th October 2022. The overall Difficulty Level of the Clerk Typist Exam was Easy-Moderate. In this article, we have provided a detailed Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022.

Check subject-wise good attempts, difficulty level, asked questions, etc. Clerk Typist Post PMC Exam Analysis 2022 will help all the aspirants who are going to appear for the Clerk Typist PMC Bharti 2022 exam on 13th October 2022. In this article, you will get the link of the PMC Exam Analysis of the Junior Engineer (Mechanical and Civil) and Clerk Typist Exam which was held on 26 September 2022, 03, and 10 October 2022 respectively.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Municipal Corporation Pune Municipal Corporation
Recruitment PMC Recruitment 2022
Post Name Clerk Typist
Exam Date 10, 12, and 13th October 2022
Exam Analysis Clerk Typist, 12th October 2022 Exam
Shift Shift 2

PMC Exam Analysis 2022 of Clerk Typist Post

PMC Exam Analysis 2022 of Clerk Typist Post: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 अंतर्गत लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) पदाची शिफ्ट 2 ची ऑनलाईन परीक्षा IBPS ने 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी यशस्वीरीत्या घेतली आहे. PMC Bharti 2022 मधील Clerk Typist पदाच्या दुसऱ्या शिफ्टची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मिळालेल्या प्रतिसादानुसार आम्ही या लेखात PMC Exam Analysis 2022 of Clerk Typist Post प्रदान केले आहे.

उमेदवरांच्या मिलाल्याल्या प्रतिसादानुसार Clerk Typist पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी एकंदरीत सोपी-मध्यम स्वरुपाची होती. या लेखात, 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी झालेल्या दुसऱ्या शिफ्टचे Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022 प्रदान केले आहे. ज्यात विषयवार चांगले प्रयत्न (Subject wise Good Attempts), काठीण्य पातळी (Difficulty Level), परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न इ. बद्दल माहिती या लेखात देण्यात आली आहे. ज्या उमेदवारांचे उद्या पेपर आहे त्यांना या लिपिक टंकलेखक पदाच्या PMC Exam Analysis 2022 चा नक्की फायदा होईल.

Click here to Download PMC Admit Card 2022

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: Exam Pattern | परीक्षेचे स्वरूप 

Clerk Typist PMC Pattern: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 अंतर्गत लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे. लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची होती. परीक्षेत प्रश्न वस्तूनिष्ट बहुपर्यायी असून प्रत्येक प्रश्नास 02 गुण देण्यात आले होते. चुकीच्या उत्तराला कोणतेही negative marking नव्हती.

Sr. No Subject Qtn. No Marks Medium Total Time
1 मराठी भाषा / Marathi 25 50 मराठी 120 Min (2 Hours)
2 इंग्रजी भाषा / English 25 50 English
3 सामान्य ज्ञान / General Knowledge 25 50 मराठी / English
4 बौद्धिक चाचणी / General Aptitude 25 50 मराठी / English
एकूण/Total 100 200  

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: Good Attempts | PMC भरती लिपिक टंकलेखक परीक्षेसाठी गुड अटेंम्ट

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, Good Attempts: वर नमूद केल्याप्रमाणे PMC भरती 2022 अंतर्गत लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) च्या ऑनलाईन परीक्षेची एकूण पातळी सोपी-मध्यम स्वरुपाची होती आणि परीक्षेत कोणतेही negative marking नव्हती त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविणे अपेक्षित होते. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार Good Attempts आणि Difficulty Level दिली आहे.

अ क्र Section Good Attempts Difficulty Level
1 मराठी भाषा / Marathi 23-24 Easy
2 इंग्रजी भाषा / English 21-22 Easy to Moderate
3 सामान्य ज्ञान / General Knowledge 22-23 Easy to Moderate
4 बौद्धिक चाचणी / General Aptitude 21-22 Easy to Moderate
एकूण/Total 87-91 Easy to Moderate

Subject-wise Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022 | विषयानुरूप लिपिक टंकलेखक परीक्षेचे विश्लेषण

Subject-wise Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान, आणि बौद्धिक चाचणी या विभागांवर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे एकूण 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. विभागानुसार Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) परीक्षेचे विश्लेषण (PMC Exam Analysis 2022) या लेखात खाली देण्यात आले आहे.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: Marathi Subject | लिपिक टंकलेखक परीक्षा 2022: मराठी विषयाचे विश्लेल्षण

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022 of Marathi Subject: PMC भरती 2022 मधील Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) पदाच्या Online परीक्षेत मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी होती. यात प्रामुख्याने वाक्यातील त्रुटी शोधणे, वाक्यरचना, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार, उतारा यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: Marathi Subject (12th Oct 2022 Shift 2)
Topics No. of Questions
उतारा (गोष्टी रुपात) 05
रिकाम्या जागा (Close Test) 05
वाक्यातील त्रुटी शोधणे 04
वाक्याची पुनर्रचना 02
वाक्प्रचार व म्हणी 02
समानार्थी शब्द 01
विरुद्धार्थी शब्द 01
म्हणी व वाक्प्रचार 01
काळ 01
लिंग 01
विभक्ती 02
Total 25

 

Clerk Typist Pune Municipal Corporation Exam Analysis 2022: English Subject | लिपिक टंकलेखक परीक्षा 2022: इंग्रजी विषयाचे विश्लेल्षण

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022 of English Subject: PMC भरती 2022 मधील Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) परीक्षेत English विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. English विषयात Singular-Plural form, Cloze test, Sentence rearrangement, Error detection, Incorrect spelling यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: English Subject (12th Oct 2022 Shift 2)
Topics No. of Questions
Paragraph: Story Based 05
Cloze Test 05
Sentence Rearrangement 04
Singular-Plural form 04
Error Detection 02
Incorrect Spelling 04
Fill in the Blank (Articles) 01
Total 25

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: General Knowledge | लिपिक टंकलेखक परीक्षा 2022: सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of General Knowledge Subject: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील लिपिक टंकलेखक परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भारताचा भूगोल, चालू घडामोडी, Static GK यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: General Knowledge (12th Oct 2022 Shift 2)
Topics No. of Questions
History (इतिहास) 01
Geography (भूगोल) 02
Polity (राज्यघटना) 01
Pune District (पुणे जिल्हा विशेष) 14
Current Affairs (चालू घडामोडी) 04
Static GK (सामान्य ज्ञान) 03
Total 25

सामान्य ज्ञान या विषयात विचारण्यात आलेले काही प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत.

 • बालगंधर्व रंगमंदिर कोणत्या उद्यानाजवळ आहे?
 • भीमा इंद्रायणी नदीचा संगम कुठे झाला आहे?
 • पुणे जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?
 • NARI ची स्थापना कोणत्या साली करण्यात आली?
 • मुलींची पहिली शाळा कुठे स्थापन करण्यात आली?
 • मार्मा बंदर कोणत्या राज्यात आहे?
 • पुणे जिल्ह्याच्या अग्नेयाला कोणता जिल्हा आहे?
 • इंदिरासागर धारण कोणत्या नदीवर बांधण्यात आले आहे?
 • ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 • Ashale Cup बद्दल एक प्रश्न होता.
 • सिह्गड वर एक प्रश्न होता.
 • पुण्याची स्त्री साक्षरता किती टक्के आहे?
 • 2001 ते 2011 दरम्यान लोकसंख्या वाढ किती टक्के आहे?

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: General Aptitude Subject | लिपिक टंकलेखक पदाच्या परीक्षेत आलेल्या बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of General Aptitude Subject: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने सरासरी, मिश्रण, वय, टक्केवारी, नफा-तोटा, भागीदारी, चुकीची संख्या मालिका, सरलीकरण, ट्रेन आणि गती इत्यादींवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022: General Aptitude (12th Oct 2022 Shift 2)
Topics No. of Questions
Simplification (सरलीकरण) 10
Missing No. Series (संख्या मालिका पूर्ण करणे) 05
Average (सरासरी) 01
Age (वय) 01
Alligation and Mixture (मिश्रण) 01
Percentage (शेकडेवारी) 01
Profit and Loss (नफा-तोटा) 01
Ratio and Proportion (गुणोत्तर व प्रमाण) 01
Partnership (भागीदारी) 01
Mensuration (क्षेत्रमिती) 01
Speed Time Distance (काळ, वेळ व वेग) 01
Boat (बोट-गती) 01
Total 25

FAQs: Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 12th October 2022

Q1. What was the overall difficulty level of the Clerk Typist PMC Bharti Exam 2022?

Ans. The overall difficulty level of the Clerk Typist PMC Bharti Exam 2022 was Easy to Medium.

Q2. How many total good attempts for Clerk Typist PMC Bharti Exam 2022?

Ans. The total good attempts for Clerk Typist PMC Bharti Online Exam 2022 is 87-91.

Q3. Is there any negative marking in Clerk Typist PMC Exam 2022?

Ans: No, there is no negative marking in Clerk Typist PMC Online Exam 2022.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of PMC https://pmc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 12th October 2022 Shift 2_50.1
Pune Mahanagarpalika Bharti Test Series

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 12th October 2022 Shift 2_70.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Clerk Typist PMC Exam Analysis 2022, 12th October 2022 Shift 2_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.