Marathi govt jobs   »   MPSC Group B   »   MPSC Group B Combine Exam Analysis...

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022, 08 Oct 2022 Combine Exam Analysis, MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

Table of Contents

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022: Maharashtra Public Service Commission has successfully conducted MPSC Group B Combine Exam 2022 on 08 October 2022. In this article, we have provided MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 in detail. MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 Consists of overall good attempts, expected cut-off, and subject-wise MPSC Group B Main Exam Analysis 2022 in a detailed manner. You can download MPSC Group B Combine Exam 2022 PDF through the link provided in the article below

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam MPSC Group B Combine Exam 2022
Exam Date 08 October 2022
Mode Offline
Post
  • State Tax Inspector (STI)
  • Police Sub Inspector (PSI)
  • Assistant Section Officer (ASO)
  • Sub Registrar or Inspector of Stamps
Article Name MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी (Difficulty Level) सोपी ते मध्यम स्वरूपाची होती. या लेखात आपण MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 (MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण) पाहण्यात आहे. ज्यामध्ये overall good attempts, Expected Cut Off आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022) प्रदान करण्यात आले आहे.

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022: या लेखात आपण MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण (MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022) पाहणार आहोत. ते खालीलप्रमाणे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

सामान्य अध्ययन = 85

गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी = 15

Sr. No Subject Question No. Difficulty Level
01 General Science (सामान्य विज्ञान) 15 Easy to Medium
02 History (इतिहास) 15 Medium
03 Geography (भूगोल) 15 Medium
04 Indian Polity (भारतीय राज्यघटना) 10 Easy to Medium
05 Economics (अर्थव्यवस्था) 15 Medium
06 Current Affaris (चालू घडामोडी) 15 Easy to Medium
07 Quantitive Appitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी) 15 Medium
एकूण  100  Easy to Medium

 

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022, 08 Oct 2022 Combine Exam Analysis_30.1
Adda247 Marathi App

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 – Good Attempts | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे गुड अटेंप्ट

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 – Good Attempts हा: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 साठी Good Attempts खाली दिले आहेत. गुड अटेंप्ट चा अर्थ कट ऑफ असा होत नाही. Good Attempts हे परीक्षेतील सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचा कट ऑफ Clear करता येईल. प्रत्येक उमेदवाराचा विषयानुसार Good Attempt वेगवेगळा असू शकतो कारण उमेदवार आपल्या पसंतीच्या विषयाकडे जास्त कल देतात. पण Overall Good Attempts खाली दिल्यानुसार असल्यास उत्तम असेल. 

Sr. No. Subject No. Of Good Attempts Difficulty Level
01 General Science (सामान्य विज्ञान) 11-12 Easy to Medium
02 History (इतिहास) 11-12 Medium
03 Geography (भूगोल) 12-13 Medium
04 Indian Polity (भारतीय राज्यघटना) 7-8 Easy to Medium
05 Economics (अर्थव्यवस्था) 11-12 Medium
06 Current Affaris (चालू घडामोडी) 12-13 Easy to Medium
07 Quantitive Appitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी) 12-13 Medium
Total 76-83 Easy to Medium

Subject Wise MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 | विषयानुसार MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

Subject wise MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022: आजच्या MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेत विचारलेल्या प्रत्येक विश्लेषण (MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022) या लेखात दिले आहे त्यात सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यघटना, अर्थव्यवस्था, चालू घडामोडी, गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या सर्व विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022) केले आहे.

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022, 08 Oct 2022 Combine Exam Analysis_40.1
Adda247 Marathi Application

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 of  Economics Subject (अर्थव्यवस्था)

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 of  Economics Subject: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये अर्थव्यवस्था या विषयामध्ये 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Question No.
Basics of Economics (अर्थशास्त्रातील मुलभूत संकल्पना) 1
Rojgar Hami Yojana (रोजगार हमी योजना) 1
Foreign Direct Investment (परकीय गुंतवणूक) 1
Industries / Projects (उद्योग / प्रकल्प) 2
Banking (बँकिंग) 2
Budget 2021-22 (अर्थसंकल्प 2021-22) 1
Farm (शेती) 1
Finance Commission (वित्त आयोग) 1
Public Disinvestment Committee (सार्वजनिक निर्गुंतवणूक समिती) 1
Miscellaneous (विविध) 4
Total 15

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 of  General Science Subject (सामान्य विज्ञान)

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 of  General Science Subject: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये सामान्य विज्ञान या विषयामध्ये 15 प्रश्न विचारले होते. सामान्य विज्ञानची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Question No.
Human Body (मानवी शरीर) 1
Light (प्रकाश) 1
Chemical Reaction (रासायनिक अभिक्रिया) 2
Atom (अणु) 1
Reptiles (सरपटणारे  प्राणी) 2
Botany (वनस्पती शास्त्र) 1
Irrigation (सिंचन) 1
Disease (रोग) 1
Scientist (शास्त्रज्ञ) 1
Virus (विषाणू) 1
Miscellaneous (विविध) 3
Total 15

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 of History Subject (इतिहास)

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 of  History Subject: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये इतिहास या विषयामध्ये 15 प्रश्न विचारले होते. इतिहासातील घटकानुसार किती प्रश्न आले होते याबद्दल माहिती आपण खालील तक्त्यात पाहू शकता.

Topic Question No.
An important uprising in history (इतिहासातील महत्वपूर्ण उठाव (संथाळाचा उठाव)) 1
Secret Organizations in Maharashtra (महाराष्ट्रातील गुप्त संघटना) 1
Institutions in History (इतिहासातील संस्था) 2
Major Opinions in History (इतिहासातील प्रमुख मते) 1
Labor movement (कामगार चळवळ) 1
National Congress (राष्ट्रीय कॉंग्रेस) 2
British Policy / Laws (इंग्रजांचे धोरण / कायदे) 2
Social Reformer समाजसुधारक 5
Total 15

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 of Geography Subject (भूगोल)

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Geography: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये भूगोल या विषयामध्ये 15 प्रश्न विचारले होते. भूगोल विषयाची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Question No.
Blue Revolution (नील क्रांती) 1
Industry (उद्योग) 1
Population (लोकसंख्या) 1
Tourism (पर्यटन) 1
Natural Geography (प्राकृतिक भूगोल) 4
Multi Purpose Project (बहुद्देशीय प्रकल्प) 1
Mountain Ranges (डोंगररांगा) 1
Tempeture of Maharashtra (महाराष्ट्राचे तापमान) 1
Agriculture (कृषी) 1
Coast (किनारपट्टी) 1
Cencus of India 2011 (भारताची जनगणना 2011) 2
Total 15

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 of Indian Polity Subject (भारतीय राज्यघटना)

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 of Polity: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये राज्यघटना या विषयामध्ये 10 प्रश्न विचारले होते. राज्यघटना या विषयाचे घटकानुसार विश्लेषण (MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022) खाली दिले आहे.

Topic Question No.
Panchayat Raj (पंचायत राज) 1
Advocate General of the State (राज्याचे महाधिवक्ता) 1
Duties of Chief Ministers (मुख्यमंत्रांचे कर्तव्य) 1
Election Commission of India (भारताचा निर्वाचन आयोग) 1
Gram Sabha / Gram Panchayat (ग्रामसभा / ग्रामपंचायत) 2
President (राष्ट्रपती) 1
Constitutional Committee (घटनेविषयक समिती) 2
State Public Commission (राज्य लोकसेवा आयोग) 1
Total 10

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 of  Current Affairs (चालू घडामोडी)

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Current Affairs: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये चालू घडामोडी या विषयामध्ये 15 प्रश्न विचारले होते. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेमधील चालू घडामोडी विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022) खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

Topic Question No.
National News (राष्ट्रीय घडामोडी) 3
State News (राज्य घडामोडी) 1
International News (आंतरराष्ट्रीय घडामोडी) 3
Summits and Conferences (सामिट व कॉन्फरन्स) 1
Awards (पुरस्कार) 1
Important Person (व्यक्तीविशेष) 1
Scheme (योजना) 2
Science and Technology (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान) 2
Committee (समिती) 1
एकूण 15

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 of Quantitative Aptitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी)

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Quantitative Aptitude and Reasoning: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयात 15 प्रश्न विचारले होते. गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयाची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Question No.
Sitting Arrangement (बैठक व्यवस्था) 2
Coding (सांकेतिक भाषा) 2
Speed Distance and Time (काळ, काम आणि वेग) 2
Time and Work (कार्य व वेळ) 1
Profit and Loss (नफा तोटा) 1
Percentage (शेकडेवारी) 1
Statement and Conclusion (तर्क व अनुमान) 1
Verbal Reasoning (तर्कशक्ती) 3
Data Interpretation (डाटा इंटरप्रिटेशन) 2
Total 15

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अंदाजे कट ऑफ

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अंदाजे कट ऑफ खालील तक्त्यात दिला आहे.

Category Expected Cut Off
General 68
EWS 68
OBC 64
SC 58
ST 54
SBC 58
NT 56
DT 56

MPSC Group B Combine Exam 2022 Paper PDF

MPSC Group B Combine Exam 2022 Paper PDF: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी घेतलेला MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 चा पेपर PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download MPSC Group B Combine Exam 2022 Paper PDF

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022, 08 Oct 2022 Combine Exam Analysis_50.1
Adda247 Marathi Telegram

Also Read,

FAQs: MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

Q1. When MPSC Group B Combine Exam Was Conducted 2022?

Ans. The MPSC Group B Combine Exam was held on 08 October 2022 in various districts of Maharashtra.

Q2. What was the overall difficulty level of the MPSC Group B Combine Exam 2022?

Ans. The overall difficulty of the MPSC Group B Combine Exam was Easy to Medium.

Q3. What is the overall good attempt for the MPSC Group B Combine Exam 2022?

Ans. The overall good attempt for the MPSC Group B Combine Exam 2022 is 76-83

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official website of MPSC www.mpsc.gov.in

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022, 08 Oct 2022 Combine Exam Analysis_60.1
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

When MPSC Group B Combine Exam Was Conducted 2022?

The MPSC Group B Combine Exam was held on 08 October 2022 in various districts of Maharashtra.

What was the overall difficulty level of the MPSC Group B Combine Exam 2022?

The overall difficulty of the MPSC Group B Combine Exam was Easy to Medium.

What is the overall good attempt for the MPSC Group B Combine Exam 2022?

The overall good attempt for the MPSC Group B Combine Exam 2022 is 76-83