Home   »   Latest Post   »   MPSC Group C Vacancy

MPSC Group C Vacancy 2022, Check Post wise Increased Vacancy | MPSC गट क परीक्षा 2021-22 रिक्त पदांमध्ये वाढ

MPSC Group C Vacancy has been increased by Maharashtra PSC on 16th June 2022, In this article, you get detailed information about MPSC Group C Post-wise Vacancy Details of Excise SI, State Excise  Vacancy Details, Tax Assistant Vacancy Details, Clerk-Typist Vacancy Details, Technical Assistant Vacancy Details, Industry Inspector in the form of Horizontal and Vertical reservation Table.

MPSC Group C Vacancy 2022
Category Latest Posts
Exam MPSC Group C Exam 2021-22
Topic Name MPSC Group C Vacancy 2022
Vacancy Increase Notification Date 16th June 2022
Increased Vacancy 1695

MPSC Group C Vacancy 2022, Check Post-wise Increased Vacancy

MPSC Group C Vacancy 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 16 जून 2022 रोजी MPSC गट क परीक्षेतील पदसंख्येत वाढ झाल्याची अधिसूचना जाहीर केली. उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहाय्यक, गट-क, लिपिक-टंकलेखक (मराठी) व लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) या 6 पदाच्या एकूण 900 रिक्त जागेसाठी MPSC Group C Combine Prelims 2021-22 अधिसूचना दिनांक 21 डिसेंबर 2021 रोजी जाहीर झाली होती. आता या MPSC Group C Vacancy मध्ये वाढ करण्यात आली असून एकूण 1695 पदांसाठी MPSC Group C Exam होणार आहे. या लेखात आपण सर्व 6 पदांचे MPSC Group C Vacancy Details पाहणार आहोत. ज्यात आधी किती जागा होत्या व त्या वाढून किती झाल्या आहेत याचा समावेश आहे. सोबतच प्रत्येक पदाप्रमाणे संवर्गनिहाय पदतालिका या लेखात दिली आहे.

Click here to Download MPSC Group C Final Answer Key 2022

MPSC Group C Vacancy 2022, Check Post wise Increased Vacancy | MPSC गट क परीक्षा 2021-22 रिक्त पदांमध्ये वाढ

MPSC Group C Vacancy 2022, Check Post wise Increased Vacancy: Industry Inspector (उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय),  Excise SI (दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क), Technical Asst (तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय), Tax Assistant (कर सहाय्यक, गट-क), Clerk-Typist (Marathi) (लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क), Clerk-Typist (English) (लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क) या सर्व पदांसाठी MPSC गट क परीक्षा 2021-22 होणार आहे. या सर्व पदांच्या Updated रिक्त जागेचे तपशील (MPSC Group C Vacancy 2022) खाली देण्यात आलेला आहे.

MPSC Group C Vacancy 2022
Adda247 Marathi App

Click here to Download MPSC Group C Vacancy Increased Notification

MPSC Group C Vacancy 2022 Important Dates | MPSC गट क परीक्षा 2021-22महत्वाच्या तारखा

MPSC Group C Purva Pariksha 2021 Important Dates: MPSC गट क परीक्षा 2021-22 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Group C Purva Pariksha 2021: Important Dates
Events Dates
पूर्व परीक्षेची जाहिरात (MPSC Group C Prelims Exam Notification)
21 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of MPSC Group C Online Registration) 22 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Registration) 11 जानेवारी 2022

17 जानेवारी 2022

31 जानेवारी 2022

पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र  (Hall ticket For Prelims Exam)
पूर्व परीक्षेची तारीख (MPSC Group C Prelims Exam Date)

3 एप्रिल 2022

पूर्व परीक्षा अंतिम उत्तरतालिका (MPSC Group C Answer Key 2022)

16 जून 2022

पूर्व परीक्षेचा निकाल (MPSC Group C Prelims Exam Result)
मुख्य परीक्षेची जाहिरात (MPSC Group C Main Exam Notification)
मुख्य परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र (MPSC Group C Hall ticket For Mains Exam)
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021- संयुक्त पेपर 1 तारीख

6 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पेपर 2 तारीख

13 ऑगस्ट 2022 

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) पेपर 2 तारीख

20 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-कर सहायक (Tax Assistant) पेपर 2 तारीख

27 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) पेपर 2 तारीख

10 सप्टेंबर 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) पेपर 2 तारीख

17 सप्टेंबर 2022

मुख्य परीक्षेचा निकाल (Mains Exam Result)
ऑक्टोबर 2022

MPSC Group C Post wise Vacancies | MPSC गट क परीक्षा 2021-22 पदानुसार रिक्त पदे

MPSC Group C Post wise Vacancies: महाराष्ट्र गट क परीक्षा 2021-22 (Group C Combine Prelim Exam) ही महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत Industry Inspector (उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय), Excise SI (दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क), Technical Asst (तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय), Tax Assistant (कर सहाय्यक, गट-क), Clerk-Typist (Marathi) (लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क), Clerk-Typist (English) (लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क) या पदांसाठी घेण्यात येणार असून अधिकृत अधिसूचनेसोबत Updated नवीन पदसंख्या खालीलप्रमाणे अआहे.

Sr. No. Post Name Old Vacancy Increased Vacancy
1 Industry Inspector (उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय) 103 103
2 Excise SI (दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क) 114 114
3 Technical Asst (तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय) 14 14
4 Tax Assistant (कर सहाय्यक, गट-क) 117 285
5 Clerk-Typist (Marathi) (लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क) 473 1077
6 Clerk-Typist (English) (लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क) 79 102
Total 900 1625

MPSC Group C Vacancy of Industry Inspector (उद्योग निरीक्षक)

MPSC Group C Vacancy of Industry Inspector: MPSC Group C मधील उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) चे एकूण 103 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. 

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 10 8 2 3 5 3 17 2 11 61 42 103
सर्वसाधारण 4 5 1 2 2 2 8 1 5 30 21 51
महिला 3 2 1 1 2 1 5 1 3 19 13 32
माजी सैनिक 2 1 1 3 2 9 6 15
खेळाडू 1 1 1 3 2 5
दिव्यांग एकूण 4 पदे
अनाथ एकूण 1

MPSC Group C Vacancy of Excise SI (दुय्यम निरीक्षक)

MPSC Group C Vacancy of Excise SI: MPSC Group C मधील दुय्यम निरीक्षक (Excise SI) चे एकूण 114 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. 

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 14 8 1 3 3 1 29 3 10 72 42 114
सर्वसाधारण 7 5 1 2 2 1 15 2 4 39 21 60
महिला 4 2 1 1 9 1 3 21 13 34
माजी सैनिक 2 1 4 2 9 6 15
खेळाडू 1 1 1 3 2 5
दिव्यांग एकूण 5 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

MPSC Group C Vacancy of Technical Assistant (तांत्रिक सहायक)

MPSC Group C Vacancy of Technical Assistant: MPSC Group C मधील तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) चे एकूण 14 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 3 2 1 1 1 8 6 14
सर्वसाधारण 1 1 1 1 5 2 7
महिला 1 1 2 2 4
माजी सैनिक 1 1 1 2
खेळाडू 1 1
दिव्यांग एकूण 1 पद
अनाथ

MPSC Group C Vacancy of Tax Assistant (कर सहायक)

MPSC Group C Vacancy of Tax Assistant: MPSC Group C मधील कर सहायक (Tax Assistant) चे एकूण 285 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. ज्याचा आपणास नक्की फायदा होईल.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 36 22 3 10 13 07 68 07 28 194 91 285
सर्वसाधारण 18 11 02 5 7 4 35 4 14 100 45 145
महिला 11 07 01 3 4 2 20 2 8 58 27 85
माजी सैनिक 5 03 2 2 1 10 1 5 29 14 43
खेळाडू 2 01 3 1 7 5 12
दिव्यांग एकूण 12 पदे
अनाथ एकूण 3 पदे

MPSC Group C Vacancy of Clerk-Typist – Marathi (लिपिक टंकलेखक – मराठी) 

MPSC Group C Vacancy of Clerk-Typist – Marathi: MPSC Group C मधील लिपिक टंकलेखक – मराठी (Clerk-Typist – Marathi) चे एकूण 1077 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 109 81 31 23 30 13 230 19 131 667 410 1077
सर्वसाधारण 55 41 15 12 15 6 115 9 65 333 205 538
महिला 33 24 9 7 9 4 69 6 39 200 123 323
माजी सैनिक 16 12 5 3 4 2 35 3 20 100 62 162
खेळाडू 5 4 2 1 2 1 11 1 7 34 20 54
दिव्यांग एकूण 43 पदे
अनाथ एकूण 11 पदे

MPSC Group C Vacancy of Clerk-Typist – English (लिपिक टंकलेखक – इंग्रजी)

MPSC Group C Vacancy of Clerk-Typist – English:: MPSC Group C मधील लिपिक टंकलेखक: इंग्रजी (Clerk-Typist: English) चे एकूण 102 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. 

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 9 7 3 2 2 1 25 2 15 66 36 102
सर्वसाधारण 5 4 2 1 1 1 12 1 7 34 17 51
महिला 3 2 1 1 1 7 1 4 20 11 31
माजी सैनिक 1 1 4 3 9 6 15
खेळाडू 2 1 3 2 5
दिव्यांग एकूण54 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

Also Read,

FAQs: MPSC Group C Vacancy 2022

Q.1 MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत लिपिक टंकलेखक (मराठी) पदाच्या किती जागा आहेत?

Ans: MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत लिपिक टंकलेखक (मराठी) पदाच्या 1077 जागा आहेत.

Q2. MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत लिपिक टंकलेखक (इंग्रजी) पदाच्या किती जागा आहेत?

Ans: MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत लिपिक टंकलेखक (इंग्रजी) पदाच्या 102 जागा आहेत.

Q3. MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत कर सहायक पदाच्या किती जागा आहेत?

Ans: MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत कर सहायक पदाच्या 285 जागा आहेत.

Q4. MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत तांत्रिक सहायक पदाच्या किती जागा आहेत?

Ans: MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत तांत्रिक सहायक पदाच्या 14 जागा आहेत.

Q5. MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत दुय्यम निरीक्षक पदाच्या किती जागा आहेत?

Ans: MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत दुय्यम निरीक्षक पदाच्या 114 जागा आहेत.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-मे 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-मे 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.