Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   How many district in Maharashtra

How many District in Maharashtra, महाराष्ट्रात किती जिल्हे आहेत

How many District in Maharashtra: Maharashtra is divided into 6 revenue divisions, which are further divided into 36 districts. These 36 districts have 358 talukas. In this article, you will get a complete list of districts in Maharashtra and their respective talukas.

How many district in Maharashtra
Category Study Material
Useful for All Competitive Exams
Subject  Static General Awareness
Name How many district in Maharashtra
Total Districts 36
Total Taluka 358

How many District in Maharashtra

How many district in Maharashtra: महाराष्ट्र हे भारताच्या पश्चिम भागातले एक राज्य आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र भारतातील तिसरे व लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसरे मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्र हे भारताच्या सर्वांत विकसनशिल राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र राज्याची सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा, कर्नाटक, गोवा आणि दादरा आणि नगर-हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांशी जोडलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली तेव्हा महाराष्ट्रात 26 जिल्हे (How many district in Maharashtra) होते. मात्र आता 36 जिल्हे आहेत.  या लेखात आपण महाराष्ट्रातील किती जिल्हे (How many district in Maharashtra) आहेत व त्या मधील येणारे तालुक्याची माहिती घेणार आहोत.

How many district in Maharashtra | महाराष्ट्रात किती जिल्हे आहेत

How many district in Maharashtra: 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र मध्ये 26 जिल्हे, 235 तालुके, 289 शहरे आणि 3577 खेडी अस्तित्वात होती. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेवेळी चार प्रशासकीय विभाग अस्तित्वात होते.  ते म्हणजे कोकण प्रशासकीय विभाग,  पुणे प्रशासकीय विभाग, औरंगाबाद प्रशासकीय विभाग, नागपूर प्रशासकीय विभाग. आता यात वाढ झाली असून 2022 पर्यंत महाराष्ट्रात एकूण 36 जिल्हे आहेत.  या लेखात आपण महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांची नावे (How many district in Maharashtra) पाहणार आहे आणि नवीन जिल्हे (How many district in Maharashtra) कोणते आहेत याबद्दल माहिती खाली दिली आहे.

How many district in Maharashtra
Adda247 Marathi Application

How many districts are in Maharashtra? | महाराष्ट्रात किती जिल्हे आहेत?

How many district in Maharashtra: महाराष्ट्रात एकूण 36 जिल्हे असून महाराष्ट्रातील जिल्ह्याची (How many district in Maharashtra) यादी खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र. जिल्हा अ. क्र. जिल्हा
1 मुंबई शहर 19 जालना
2 मुंबई उपनगर 20 बीड
3 ठाणे 21 परभणी
4 पालघर 22 हिंगोली
5 रायगड 23 उस्मानाबाद
6 रत्नागिरी 24 लातूर
7 सिंधुदुर्ग 25 नांदेड
8 नाशिक 26 अमरावती
9 अहमदनगर 27 बुलढाणा
10 धुळे 28 अकोला
11 नंदुरबार 29 वाशीम
12 जळगाव 30 यवतमाळ
13 पुणे 31 नागपूर
14 सातारा 32 वर्धा
15 सांगली 33 भंडारा
16 कोल्हापूर 34 गोंदिया
17 सोलापूर 35 चंद्रपूर
18 औरंगाबाद 36 गडचिरोली

What were the names of the old districts of Maharashtra? | महाराष्ट्रातील जुन्या जिल्ह्यांची नावे काय होती?

What were the names of the old districts of Maharashtra: महाराष्ट्रातील जुन्या जिल्ह्यांची (How many district in Maharashtra) नावे खालीलप्रमाणे आहेत.

क्र.  जिल्हा क्र. जिल्हा
1 ठाणे 14 उस्मानाबाद
2 कुलाबा (आजचे रायगड) 15 परभणी
3 रत्नागिरी 16 नांदेड
4 बृह न्मुंबई 17 बुलढाणा
5 नाशिक 18 अहमदनगर
6 धुळे 19 अकोला
7 पुणे 20 अमरावती
8 सांगली 21 नागपूर
9 सातारा 22 वर्धा
10 कोल्हापूर 23 यवतमाळ
11 सोलापूर 24 जळगाव
12 औरंगाबाद 25 भंडारा
13 बीड 26 चांदा (आजचे चंद्रपूर)

List of First In India: Science, Governance Defence, Sports

How many Taluka is in Maharashtra? | महाराष्ट्रात किती तालुके आहेत?

How many Taluka is in Maharashtra: महाराष्ट्रात 358 तालुके असून जिल्हावार तालुक्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.

अ. क्र. जिल्हा तालुक्यांची संख्या तालुक्यांची नावे
1 मुंबई शहर 00 मुंबई शहरास तालुका नाही
2 मुंबई उपनगर 03 अंधेरी, कुर्ला, बोरीवली
3 ठाणे 07 भिवंडी, शहापूर, उल्हासनगर, अंबरनाथ, ठाणे शहर, कल्याण, मुरबाड
4 पालघर 08 पालघर, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, वसई, वाडा, जव्हार, मोखाडा
5 रायगड 15 माणगाव, रोहा, मुरूड, श्रीवर्धन, म्हसळा, महाड, पोलादपूर, तळा, पनवेल, पेण, कर्जत, खालापूर, उरण, अलिबाग, सुधागड
6 रत्नागिरी 09 गुहागर, संगमेश्वर, रत्‍नागिरी, लांजा, राजापूर, मंडणगड, दापोली, खेड, चिपळूण
7 सिंधुदुर्ग 08 दोडामार्ग, मालवण, वेंगुर्ला, वैभववाडी, सावंतवाडी, कणकवली, कुडाळ, देवगड
8 नाशिक 15 सटाणा, देवळा, नांदगाव, येवला, नाशिक, मालेगाव, चांदवड, निफाड, सिन्नर, पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर
9 अहमदनगर 14 पारनेर, राहाता, राहुरी, शेवगांव, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर, अकोले, कर्जत, कोपरगाव, जामखेड, अहमदनगर, नेवासा, पाथर्डी
10 धुळे 04  धुळे, शिरपूर, साक्री, शिंदखेडा
11 नंदुरबार 06 नंदुरबार, नवापूर, शहादा, अक्कलकुवा, अक्राणी, तळोदा
12 जळगाव 15 जळगाव, भुसावळ, मुक्ताईनगर, अमळनेर, चोपडा, यावल, रावेर, बोदवड, चाळीसगाव, भडगांव, पाचोरा, जामनेर, पारोळा, एरंडोल, धरणगाव
13 पुणे 14 शिरूर, मुळशी, मावळ, बारामती, इंदापूर, दौंड, जुन्नर, आंबेगाव, खेड, वेल्हे, भोर, पुरंदर, पुणे शहर, हवेली
14 सातारा 11 माण, खटाव, कोरेगाव, पाटण, जावळी, खंडाळा, सातारा, कराड, वाई, महाबळेश्वर, फलटण
15 सांगली 10 कवठे महांकाळ, मिरज, पलूस, जत, कडेगांव, शिराळा, वाळवा, तासगांव, खानापूर, आटपाडी
16 कोल्हापूर 12 पन्हाळा, भुदरगड, राधानगरी, शाहूवाडी, शिरोळ, हातकणंगले, आजरा, करवीर, कागल, गगनबावडा, गडहिंग्लज, चंदगड
17 सोलापूर 11 माळशिरस, मोहोळ, माढा, करमाळा, मंगळवेढा, पंढरपूर, सांगोला, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, बार्शी
18 औरंगाबाद 09 औरंगाबाद, सिल्लोड, सोयगांव, वैजापूर ,गंगापूर, पैठण, फुलंब्री, कन्नड, खुल्दाबाद
19 जालना 08 घणसवंगी, परतूर, मंठा, जाफराबाद,जालना, अंबड, भोकरदन, बदनापूर
20 बीड 11 बीड, किल्ले धारूर, अंबाजोगाई, परळी-वैद्यनाथ, केज, आष्टी, गेवराई, माजलगाव, पाटोदा, शिरूर, वडवणी
21 परभणी 09 सेलू, पूर्णा, पालम, जिंतूर, परभणी, गंगाखेड, सोनपेठ, पाथरी, मानवत
22 हिंगोली 05 वसमत, औंढा नागनाथ, हिंगोली, कळमनुरी, सेनगांव
23 उस्मानाबाद 08 कळंब, भूम, वाशी, परांडा, उस्मानाबाद, तुळजापूर, उमरगा, लोहारा
24 लातूर 10 जळकोट, औसा, निलंगा, रेणापूर, चाकूर, लातूर, उदगीर, अहमदपूर, देवणी, शिरूर-अनंतपाळ
25 नांदेड 16 कंधार, किनवट, लोहा, माहूर, मुदखेड, मुखेड, नांदेड, नायगाव, उमरी, अर्धापूर, भोकर, बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, हिमायतनगर
26 अमरावती 14 अचलपूर, मोर्शी, अंजनगाव(सुर्जी), नांदगाव(खं), दर्यापूर, अमरावती, चांदूरबाजार, भातकुली, चिखलदरा, धरणी, वरुड, चांदूर रेल्वे, धामणगाव, रेल्वे व तिवसा
27 बुलढाणा 13 खामगांव, चिखली, संग्रामपूर, सिंदखेडराजा, देउळगांव राजा, नांदुरा, बुलढाणा तालुका, मेहकर, मोताळा, मलकापूर, लोणार, जळगाव जामोद, शेगांव
28 अकोला 07 अकोट, अकोला, तेल्हारा, पातूर, बार्शी टाकळी, बाळापूर, मुर्तीजापूर
29 वाशीम 06 कारंजा, मंगरुळपीर, मालेगाव, रिसोड, वाशिम, मानोरा
30 यवतमाळ 16 उमरखेड, झरी जामणी, घाटंजी, आर्णी, केळापूर, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, नेर, पुसद, बाभुळगाव, यवतमाळ, महागांव, मारेगांव, राळेगांव, वणी,
31 नागपूर 14 काटोल, पारशिवनी, रामटेक, हिंगणा, मौदा, कामठी, उमरेड, भिवापूर, कुही, नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण, सावनेर, कळमेश्वर, नरखेड
32 वर्धा 08 कारंजा, देवळी, वर्धा, हिंगणघाट, आर्वी, आष्टी, सेलू, समुद्रपूर
33 भंडारा 07 पवनी, मोहाडी, लाखनी, लाखांदूर, भंडारा, साकोली, तुमसर
34 गोंदिया 08 गोंदिया, गोरेगाव, तिरोडा, देवरी, अर्जुनी-मोरगाव, आमगाव, सडक-अर्जुनी, सालेकसा
35 चंद्रपूर 15 मूल, गोंडपिंपरी, पोंभुर्णा, सावली, राजुरा, कोरपना, जिवती, बल्लारपूर, चंद्रपूर, वरोरा, भद्रावती, चिमूर, नागभीड, ब्रम्हपूरी, सिंदेवाही
36 गडचिरोली 12 कोरची, कुरखेडा, धानोरा, देसाईगंज, भामरागड, मुलचेरा, चामोर्शी, अहेरी, आरमोरी, सिरोंचा, एटापल्ली, गडचिरोली

List of Ramsar Wetland Sites in India 2022 (Updated)

Which is the largest district in Maharashtra | महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता आहे

Which is the largest district in Maharashtra: महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा क्षेत्रफळावरून  व लोकसंख्येवरून वेगवेगळे आहे.

  • क्षेत्रफळानुसार अहमदनगर हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे. 17048 चौ.कि.मी. हे राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जवळपास 5.6 टक्के आहे.
  • लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठा जिल्हा ठाणे आहे- लोकसंख्या (11,060,148).

Which is the Smallest district in Maharashtra | महाराष्ट्रातील सर्वात छोटा जिल्हा कोणता आहे

Which is the largest district in Maharashtra: महाराष्ट्रातील सर्वात छोटा जिल्हा क्षेत्रफळावरून  व लोकसंख्येवरून वेगवेगळे आहे.

  • मुंबई हे 157 चौ. किमी क्षेत्रफळ असलेल्या महाराष्ट्रातील सर्वात लहान जिल्हा आहे.
  • सिंधुदुर्ग हा महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला जिल्हा आहे.
How many district in Maharashtra
Adda247 Marathi Telegram

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

See Also

Article Name Web Link App Link
Computer Awareness Click here to View on Website  Click here to View on App
Country And Currency List 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Cloud and Types of Wind Click here to View on Website  Click here to View on App
Longest Rivers in the World Click here to View on Website  Click here to View on App
Revolt Of 1857 In India And Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
List Of Top 10 Tallest Statues In The World Click here to View on Website  Click here to View on App
Maharashtra Etymology, History, And Origin Of Maharashtra Name Click here to View on Website  Click here to View on App
Dams In Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Fundamental Rights of Indian Citizens Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Events Of Indian Freedom Struggle Click here to View on Website  Click here to View on App
Fundamental Duties: Article 51A Click here to View on Website  Click here to View on App
List Of Governors Of Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Nuclear Power Plant In India 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Largest Countries In The World By Area 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Newspapers in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
FIFA World Cup 2022 Quiz Click here to View on Website  Click here to View on App
Role and Power of President Click here to View on Website  Click here to View on App
Census of India 2011 Click here to View on Website  Click here to View on App
Samyukta Maharashtra Movement Click here to View on Website  Click here to View on App
FIFA World Cup List 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Classical And Folk Dances Of India Click here to View on Website  Click here to View on App
Governor General Of British India Before 1857 Click here to View on Website  Click here to View on App
Maratha Empire – History, Rulers, Rise, Administration Click here to View on Website  Click here to View on App
List of First-Ranked States in Mineral Production Click here to View on Website  Click here to View on App
Periodic Table of Elements Click here to View on Website  Click here to View on App
Forests in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Days in December 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Anti-Defection Law Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Boundary Lines Click here to View on Website  Click here to View on App
Quantitative Aptitude Formulas Click here to View on Website  Click here to View on App
Mensuration Formula For 2D And 3D Shapes Click here to View on Website  Click here to View on App
List Of Best Intelligence Agencies Of The World 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Various Corporation In Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Nationalized Banks List 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
The World’s 10 Smallest Countries 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
State Wise List Of Highest Mountain Peaks In India Click here to View on Website  Click here to View on App
Parliament Of India: Lok sabha Click here to View on Website  Click here to View on App
Supreme Court Click here to View on Website  Click here to View on App
AMRUT Mission Click here to View on Website  Click here to View on App
National Animal of India Click here to View on Website  Click here to View on App
Bird Sanctuary In India 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Rivers in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
States And Their Capitals, 28 States And 8 Union Territories In India 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Types Of Winds Click here to View on Website  Click here to View on App
President’s Rule In A State Click here to View on Website  Click here to View on App
Mahatma Jyotirao Phule Death Anniversary 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Satavahana Dynasty: History, Ruler, And Other Important Facts Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Boundary Lines Click here to View on Website  Click here to View on App
Indian Constitution: Framing, Sources, Parts, Articles, And Schedules Click here to View on Website  Click here to View on App
Importance of Plant Nutrients Click here to View on Website  Click here to View on App
Hill Stations In Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Events Of the Indian Freedom Struggle Click here to View on Website  Click here to View on App
Profit And Loss Formula, Sample Questions Click here to View on Website  Click here to View on App
Jnanpith Awards 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
List of Indian Cities on Rivers Banks Click here to View on Website  Click here to View on App
Chief Minister of Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
River System in Konkan Region of Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

FAQs

How many district in Maharashtra?

There are 36 Districts in Maharashtra.

How many Talukas are there in Maharashtra?

There are 358 Talukas in Maharashtra.

Which is the largest district in Maharashtra?

Ahmednagar is the largest district in Maharashtra by area. 17048 sq. Km. This is about 5.6 percent of the total area of the state. Thane is the largest district in terms of population -

Which is the smallest district in Maharashtra?

Mumbai is the smallest district in Maharashtra with an area of 157 km2. Sindhudurg is the least populous district in the state of Maharashtra.