Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group B STI Mains Exam...

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 | MPSC गट ब राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2020 पेपर 2 चे विश्लेषण

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) successfully conducted the MPSC Group B STI Mains Exam 2020 on 15 October 2022. The overall difficulty level of the MPSC Group B STI Mains Exam 2020 is Easy to Moderate. In this article, you will get the MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 in detail. We also Provided a direct link of MPSC Group B PSI Exam Analysis 2020 You will also get overall good attempts and subject-wise MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2.

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2
Category Exam Analysis
Exam Conducted by Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Name MPSC Group B STI Mains Exam 2020
Post Sales Tax Inspector (STI)
Exam Date 15 October 2022

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2020 मधील राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा 2020 पेपर 2 ची परीक्षा दिनांक 15 ऑक्टोबर 2022 यशस्वीरीत्या पार पडली. MPSC Group B STI Mains Exam 2020 ची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरूपाची होती. आज या लेखात आपण MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 सविस्तर स्वरुपात पाहणार आहोत ज्यात overall good attempts आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2) या सर्व बाबींचा समावेश आहे.

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 | MPSC गट ब राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 विश्लेषण

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: 15 ऑक्टोबर 2022 रोजी MPSC गट ब STI मुख्य परीक्षा पेपर झाला. MPSC Group B STI Mains Paper 2 मध्ये कोणत्या विषयावर किती प्रश्न आले होते आणि त्यांची काठीण्य पातळी कशी होती याबद्दल सविस्तर माहिती खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

Sr. No Subject Name Qtn. No. Marks Difficulty Level
01 General Appitude (बुध्दिमत्ता चाचणी) 15 30 Easy to Medium
02 History of Maharashtra (महाराष्ट्राचा इतिहास) 10 20 Easy to Medium
03 Geography of Maharashtra (महाराष्ट्राचा भूगोल) 10 20 Easy to Medium
04 Indian Polity (भारतीय राज्यघटना) 10 30 Easy to Medium
05 Planning (नियोजन) 10 20 Easy to Medium
06 Development of Infrastructure in Urban and Rural Areas (शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास) 15 20 Easy to Medium
07 Financial Reforms and Laws (आर्थिक सुधारणा व कायदे) 10 20 Easy to Medium
08 International Trade and International Capital Movement (आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ) 10 20 Easy to Medium
09 Public Finance System (सार्वजनिक वित्त व्यवस्था) 10 20 Easy to Medium
एकूण 100 200 Easy to Medium

MPSC Group B STI Mains 2020 Exam Good Attempts | MPSC गट ब STI मुख्य परीक्षेसाठी गुड अटेंम्ट

MPSC Group B STI Mains 2020 Exam Good Attempts: MPSC Group B STI Main Exam 2020 मधील पेपर 2 चे गुड अटेंम्ट (MPSC Group B STI Mains 2020 Exam Good Attempts) खालील तक्त्यात दिले आहे. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या 100% Acuraccy नी सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे. त्यामुळे तुम्हचा कट ऑफ सहजपणे Clear होईल.

Sr. No Subject Name No. of Good Attempts (Questions)
01 General Appitude (बुध्दिमत्ता चाचणी) 10-12
02 History of Maharashtra (महाराष्ट्राचा इतिहास) 7-8
03 Geography of Maharashtra (महाराष्ट्राचा भूगोल) 7-8
04 Indian Polity (भारतीय राज्यघटना) 7-8
05 Planning (नियोजन) 6-7
06 Development of Infrastructure in Urban and Rural Areas (शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास) 11-12
07 Financial Reforms and Laws (आर्थिक सुधारणा व कायदे) 7-8
08 International Trade and International Capital Movement (आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ) 7-8
09 Public Finance System (सार्वजनिक वित्त व्यवस्था) 7-8
Total 69-79

Subject Wise MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 | विषयानुसार MPSC गट ब STI मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण

Subject Wise MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: MPSC गट ब राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2020 चा पेपर 2 दिनांक 15 ऑक्टोबर 2022 रोजी यशस्वीरीत्या पार पडली. MPSC गट ब मुख्य परीक्षा Subject Wise MPSC Group B Exam Analysis 2022 of STI Main Exam या लेखात दिले आहे त्यात Group B Main Exam Analysis of STI Paper 2 मध्ये बुध्दिमत्ता चाचणी, महाराष्ट्राचा इतिहास, महाराष्ट्राचा भूगोल, भारतीय राज्यघटना, नियोजन, शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास, आर्थिक सुधारणा व कायदे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्था या विषयाचा समावेश होतो. विषयानुसार MPSC Group B STI Exam Analysis 2022 खाली दिले आहे.

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 Of Paper 2

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2_30.1
Adda247 Marathi App

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 History Subject (इतिहास विषयाचे विश्लेषण)

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of History Subject: MPSC STI मुख्य परीक्षा मधील इतिहास विषयावर एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आले होते. इतिहास विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020) खाली करण्यात आले आहे. इतिहास विषयाचे घटकानुसार विश्लेषण खालील तक्त्यात करण्यात आले आहे.

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of History Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Indian National Congress (भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस) 1 Easy to Medium
An important party in history (इतिहासातील महत्वपूर्ण पक्ष) 1 Easy to Medium
Important Newspapers In History (इतिहासातील दैनिक) 1 Easy
The labor movement (कामगार चळवळ) 1 Easy to Medium
Revolutionary Movement (क्रांतिकारी चळवळ) 1 Easy
Social Reformers (समाजसुधारक) 5 Easy to Medium
Total 10 Easy to Medium

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Geography Subject (भूगोल विषयाचे विश्लेषण)

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Geography Subject: MPSC STI मुख्य परीक्षा मधील महाराष्ट्राचा भूगोल या विषयावर एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आले होते. महाराष्ट्राचा भूगोल विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam Geography Subject) खाली करण्यात आले आहे

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Geography Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Sanctuary (अभयारण्य) 1 Easy to Medium
Physical Maharashtra (प्राकृतिक महाराष्ट्र) 1 Easy to Medium
Administrative bodies of Maharashtra (महाराष्ट्रातील प्रशासकीय संस्था) 2 Easy
River (नदी) 1 Easy
Economic Servey 2019-20 (आर्थिक पाहणी 2019-20) 1 Easy
Cencus 2011 (जनगणना 2011) 2 Easy to Medium
Minerals (खनिज) 1 Easy
Administrative Departments (प्रशासकीय विभाग) 1 Easy to Medium
Total 10 Easy to Medium

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of General Aptitude Subject (सामान्य बुद्धिमत्ता विषयाचे विश्लेषण)

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of General Aptitude Subject: MPSC STI मुख्य परीक्षा मधील सामान्य बुद्धिमता या  विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. सामान्य बुद्धिमत्ता विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam General Aptitude Subject) खाली करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयावर प्रश्न विचारल्या जातात. सामान्य बुद्धिमता विषयातल घटकानुसार MPSC Group B Exam Analysis of STI Main Exam खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of General Aptitude Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Statement and Conclusion 2 Easy to Medium
Venn Diagram 1 Easy
Direction 1 Easy
Puzzle 1 Easy
Age 1 Easy to Medium
Mixture and Alligation 1 Easy to Medium
Speed Time Distance 1 Easy
Verbal Reasoning 2 Easy to Medium
Clock and Calender 2 Easy
Miscellaneous 3 Easy to Medium
Total 15 Easy to Medium

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Indian Polity Subject (भारतीय राज्यघटना विषयाचे विश्लेषण)

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Indian Polity Subject: MPSC STI मुख्य परीक्षा मधील भारतीय राज्यघटना या विषयावर 10 प्रश्न आले होते. या विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam Indian Polity Subject) खाली करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने भारतीय राज्यघटनेतील प्रमुख संस्था, कलम, राष्ट्रपती, विधेयक, न्यायपालिका, सरकारी आयोग यासारख्या घटकावर प्रश्न विचारल्या गेले होते. घटकानुसार MPSC Group B Exam Analysis of STI Main Exam Indian Polity Subject खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Indian Polity Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Chief Minister of Maharashtra (महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री) 1 Easy to Medium
State Legislature (राज्य विधीमंडळ) 1 Easy to Medium
Important facts in the Constitution (राज्यघटनेतील महत्वपूर्ण तत्थ्य) 2 Easy to Medium
Articles in the Constitution of India (भारतीय राज्यघटनेतील कलम) 3 Easy to Medium
Fundamental Rights (मुलभूत हक्क) 1 Easy to Medium
Maharashtra Legislative Assembly (महाराष्ट्र विधानसभा) 1 Easy to Medium
Commission (कमिशन) 1 Easy to Medium
Total  10 Easy to Medium

MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2 PDF

MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2 PDF: 15 ऑक्टोबर 2022 रोजी MPSC Group B STI Mains Exam 2020 महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात झाली. MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download MPSC Group B STI Mains Exam Paper PDF

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2_40.1
Adda247 Marathi Telegram

Also Read,

FAQs: MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 Paper 2

Q1. When MPSC Group B STI Mains Exam Paper 2 Exam Was Conducted?

Ans. MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2 exam held on 15 October 2022 in various districts of Maharashtra.

Q2. What was the overall difficulty level of MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2?

Ans. The overall difficulty of MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2 was Easy to Medium.

Q3. How many total good attempts for MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2?

Ans. The total good attempts for MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2 is 69-79

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official website of MPSC www.mpsc.gov.in

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2_50.1
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

When MPSC Group B STI Mains Exam Paper 2 Exam Was Conducted?

MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2 exam held on 15 October 2022 in various districts of Maharashtra.

What was the overall difficulty level of MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2?

The overall difficulty of MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2 was Easy to Medium.

How many total good attempts for MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2?

The total good attempts for MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2 is 69-79