Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Combine Answer Key 2022

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam 2021-22 Official Answer Key, MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 अधिकृत उत्तरतालिका

MPSC Answer Key

MPSC Answer Key 2022, In this article you will get MPSC Group B Combine Answer Key 2022 PDF released by MPSC. Direct link to download MPSC Answer Key 2022 is available here.

MPSC Answer Key 2022
Category Exam Analysis
Exam MPSC Group B Combine Exam 2022
Exam Date 26th February 2022
Mode Offline
Topic Name MPSC Combine Answer Key 2022

MPSC Combine Answer Key 2022– Important Dates | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 च्या महत्वाच्या तारखा

MPSC Combine Answer Key 2022 Important Dates: MPSC गट ब परीक्षा 2022 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Combine Answer Key 2021-22
Events Dates
MPSC Group B Notification 2021-22 (पूर्व परीक्षेची जाहिरात) 28 ऑक्टोबर 2021
Start Date to Apply Online (ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया) 29 ऑक्टोबर 2021
Last Date to Apply Online (ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख) 19 नोव्हेंबर 2021 30 नोव्हेंबर 2021
MPSC Group B Hall Ticket 2021-22 (पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र) 17 फेब्रुवारी 2022
MPSC Group B Combine Prelims Exam Date (गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा तारीख) 26 फेब्रुवारी 2022
MPSC Group B Answer Key 2021-22 (Combine Prelims) 02 मार्च 2022
MPSC Group B Combine result for ASO 1 जून 2022
MPSC Group B Combine result for STI 2 जून 2022
MPSC Group B Combine result for PSI 2 जून 2022
MPSC Group B Mains Exam Date Combine Paper 1 9 जुलै 2022
MPSC Group B Mains Exam Date (PSI Paper 2) 17 जुलै 2022
MPSC Group B Mains Exam Date (STI Paper 2) 24 जुलै 2022
MPSC Group B Mains Exam Date (ASO Paper 2) 31 जुलै 2022

MPSC Answer Key 2022, Combine Answer Key  | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिकृत उत्तरतालिका

MPSC Combine Answer Key 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC Combine Final Answer Key 2022 दिनांक 06 मे 2022 रोजी जाहीर केली. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी मध्यम स्वरूपाची होती. याआधी Adda247 मराठी आपणासाठी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 पेपरचे विश्लेषण आणले आहे. ज्याची लिंक खाली लेखात दिली आहे. दिनांक 03 मार्च 2022 रोजी MPSC ने प्रथम उत्तरतालिका (MPSC Combine Answer Key 2022) जाहीर केली होती. या लेखात आपण MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अंतिम उत्तरतालिका (MPSC Combine Answer Key 2022) दिली आहे.

MPSC Group B Combine Answer Key 2022 (Final) 

MPSC Combine Answer Key 2022: Cancelled Questions | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 रद्द झालेले प्रश्न

MPSC Combine Answer Key 2022: Cancelled Questions: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अंतिम उत्तरतालिकेनुसार एकूण 8 प्रश्न रद्द करण्यात आले आहे. प्रत्येक सेट नुसार रद्द झालेल्या प्रश्नांचा अ. क्र. खालीलप्रमाणे आहे.

Set Que. No. of Cancelled Questions
Set A 8, 12, 13, 24, 32, 35, 46, 73
Set B 7, 10, 21, 48, 83, 87, 88, 99
Set C 18, 53, 57 58, 69, 77, 80, 91
Set D 9, 44, 48, 49, 60, 68, 71, 82

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी मध्यम स्वरूपाची होती. आज या लेखात Adda247 मराठी आपणासाठी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 पेपरचे विश्लेषण केले आहे. ते पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर लिक करा.

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Combine Answer Key 2022: Answer Key – Question Wise | प्रश्नानुसार MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिकृत उत्तरतालिका

MPSC Combine Answer Key 2022: Official Answer Key – Question Wise: या लेखात खाली प्रश्न व त्यांची अधिकृत उत्तरे (MPSC Group B Combine Exam 2022 Answer Key) दिली आहेत. 

Question 1

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_30.1

Ans: Option 1

Question 2

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_40.1

Ans: Option 2

Question 3

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_50.1

Ans: Option 4

Question 4

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_60.1

Ans: Option 4

Question 5

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_70.1

Ans: Option 2

Question 6

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_80.1

Ans: Option 2

Question 7

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_90.1

Ans: Option 4

Question 8

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_100.1

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 9

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_110.1

Ans: Option 4

Question 10

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_120.1

Ans: Option 3

Question 11

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_130.1

Ans: Option 2

Question 12

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_140.1

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 13

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_150.1

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 14

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_160.1

Ans: Option 3

Question 15

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_170.1

Ans: Option 3

Question 16

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_180.1

Ans: Option 3

Question 17

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_190.1

Ans: Option 1

Question 18

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_200.1

Ans: Option 3

Question 19

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_210.1

Ans: Option 4

Question 20

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_220.1

Ans: Option 4

Question 21

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_230.1

Ans: Option 1

Question 22

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_240.1

Ans: Option 4

Question 23.

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_250.1

Ans: Option 4

Question 24

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_260.1

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 25

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_270.1

Ans: Option 3

Question 26

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_280.1

Ans: Option 1

Question 27

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_290.1

Ans: Option 4

Question 28

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_300.1

Ans: Option 4

Question 29

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_310.1

Ans: Option 1

Question 30

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_320.1

Ans: Option 4

Question 31

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_330.1

Ans: Option 2

Question 32

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_340.1

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 33

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_350.1

Ans: Option 2

Question 34

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_360.1

Ans: Option 4

Question 35

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_370.1

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 36

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_380.1

Ans: Option 4

Question 37

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_390.1

Ans: Option 2

Question 38

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_400.1

Ans: Option 2

Question 39

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_410.1

Ans: Option 3

Question 40

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_420.1

Ans: Option 3

Question 41

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_430.1

Ans: Option 3

Question 42

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_440.1

Ans: Option 1

Question 43

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_450.1

Ans: Option 3

Question 44

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_460.1

Ans: Option 2

Question 45

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_470.1

Ans: Option 4

Question 46

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_480.1

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 47

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_490.1

Ans: Option 3

Question 48

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_500.1

Ans: Option 1

Question 49

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_510.1

Ans: Option 2

Question 50

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_520.1

Ans: Option 3

Question 51

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_530.1

Ans: Option 1

Question 52

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_540.1

Ans: Option 3

Question 53

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_550.1

Ans: Option 3

Question 54

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_560.1

Ans: Option 1

Question 55

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_570.1

Ans: Option 1

Question 56

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_580.1

Ans: Option 1

Question 57

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_590.1

Ans: Option 3

Question 58

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_600.1

Ans: Option 2

Question 59

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_610.1

Ans: Option 2

Question 60

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_620.1

Ans: Option 4

Question 61

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_630.1

Ans: Option 4

Question 62

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_640.1

Ans: Option 3

Question 63

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_650.1

Ans: Option 4

Question 64

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_660.1

Ans: Option 4

Question 65

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_670.1

Ans: Option 2

Question 66

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_680.1

Ans: Option 1

Question 67

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_690.1

Ans: Option 2

Question 68

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_700.1

Ans: Option 4

Question 69

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_710.1

Ans: Option 2

Question 70

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_720.1

Ans: Option 2

Question 71

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_730.1

Ans: Option 4

Question 72

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_740.1

Ans: Option 4

Question 73

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_750.1

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 74

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_760.1

Ans: Option 3

Question 75

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_770.1

Ans: Option 4

Question 76

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_780.1

Ans: Option 2

Question 77

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_790.1

Ans: Option 1

Question 78

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_800.1

Ans: Option 4

Question 79

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_810.1

Ans: Option 4

Question 80

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_820.1

Ans: Option 3

Question 81

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_830.1

Ans: Option 1

Question 82

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_840.1

Ans: Option 1

Question 83

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_850.1

Ans: Option 1

Question 84

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_860.1

Ans: Option 3

Question 85

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_870.1

Ans: Option 3

Question 86

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_880.1

Ans: Option 4

Question 87

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_890.1

Ans: Option 2

Question 88

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_900.1

Ans: Option 3

Question 89

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_910.1

Ans: Option 4

Question 90

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_920.1

Ans: Option 4

Question 91

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_930.1

Ans: Option 4

Question 92

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_940.1

Ans: Option 3

Question 93

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_950.1

Ans: Option 4

Question 94

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_960.1

Ans: Option 4

Question 95

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_970.1

Ans: Option 3

Question 96

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_980.1

Ans: Option 4

Question 97

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_990.1

Ans: Option 2

Question 98

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_1000.1

Ans: Option 4

Question 99

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_1010.1

Ans: Option 1

Question 100

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_1020.1

Ans: Option 1

MPSC Group B Answer Key Questions and Answers पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Download MPSC Combined Answer Key 2022

पायरी 1: MPSC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
पायरी 2: MPSC Combine Answer Key 2022 PDF डाउनलोड करा.
पायरी 3: बरोबर आणि चुकीची उत्तरे दिलेल्या प्रश्नांची एकूण संख्या चिन्हांकित करा.
पायरी 4:मार्किंग स्कीम वापरून तुमच्या स्कोअरची गणना करा.

FAQs: MPSC Combine Answer Key 2022

Q1. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका कधी जाहीर झाली?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका 06 मे 2022 रोजी जाहीर झाली.

Q2. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts 75-78 आहे.

Q3. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 कधी झाली?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022, 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात झाली.

Q4. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Answer Key Questions and Answer_1030.1
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series

Sharing is caring!