Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group B PSI Mains Exam...

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 | MPSC गट ब पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 चे विश्लेषण

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) successfully conducted the MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 on 25th September 2022. The overall difficulty level of the MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 is Easy to Moderate. In this article, you will get the MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 in detail. You will also get overall good attempts and subject-wise MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2.

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2
Category Exam Analysis
Exam Conducted by Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Name MPSC Group B PSI Mains Exam 2020
Post Police Sub Inspector (PSI)
Exam Date 25th September 2022

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2020 मधील पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 ची परीक्षा दिनांक 25 सप्टेंबर 2022 यशस्वीरीत्या पार पडली. MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 ची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरूपाची होती. आज या लेखात आपण MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 पाहणार आहोत ज्यात overall good attempts आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2) या सर्व बाबींचा समावेश होतो.

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 | MPSC गट ब पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 विश्लेषण

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: 25 सप्टेंबर 2022 रोजी MPSC गट ब PSI मुख्य परीक्षा पेपर झाला. MPSC Group B PSI Mains Paper 2 मध्ये कोणत्या विषयावर किती प्रश्न आले होते आणि त्यांची काठीण्य पातळी कशी होती याबद्दल सविस्तर माहिती खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

Sr. No Subject Name Qtn. No. Marks Difficulty Level
01 भारतीय दंड संहिता, 1860 10 20 Easy to Medium
02 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 10 20 Easy to Medium
03 भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872 10 20 Easy to Medium
04 बुध्दिमत्ता चाचणी 15 30 Easy to Medium
05 महाराष्ट्राचा भूगोल 10 20 Easy
06 महाराष्ट्राचा इतिहास 10 20 Easy to Medium
07 भारतीय राज्यघटना 10 20 Easy
08 मानवी हक्क व जबाबदान्या 15 30 Easy to Medium
09 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1991 10 20 Easy to Medium
एकूण 100 200 Easy to Medium

MPSC Group B PSI Mains 2020 Exam Good Attempts | MPSC गट ब PSI मुख्य परीक्षेसाठी गुड अटेंम्ट

MPSC Group B PSI Mains 2020 Exam Good Attempts: MPSC Group B PSI Main Exam 2020 मधील पेपर 2 चे गुड अटेंम्ट (MPSC Group B PSI Mains 2020 Exam Good Attempts) खालील तक्त्यात दिले आहे. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या 100% Acuraccy नी सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे. त्यामुळे तुम्ही कट ऑफ सहजपणे Clear करू शकता.

Sr. No Subject Name No. of Good Attempts (Questions)
01 भारतीय दंड संहिता, 1860 8-9
02 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 7-8
03 भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872 7-8
04 बुध्दिमत्ता चाचणी 12-13
05 महाराष्ट्राचा भूगोल 8-9
06 महाराष्ट्राचा इतिहास 8-9
07 भारतीय राज्यघटना 8-9
08 मानवी हक्क व जबाबदान्या 13-14
09 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1991 8-9
Total 78-88

Subject Wise MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 | विषयानुसार MPSC गट ब PSI मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण

Subject Wise MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: दिनांक 25 सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 चे विषयानुरूप विश्लेषण (MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020) या लेखात दिले आहे MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 मध्ये बुध्दिमत्ता चाचणी, महाराष्ट्राचा इतिहास, महाराष्ट्राचा भूगोल, भारतीय राज्यघटना, मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1991, भारतीय दंड संहिता, 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 आणि भारतीय पुरावा अधिनियम 1872 या विषयाचा समावेश होतो. विषयानुसार MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 खाली दिले आहे.

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of General Aptitude Subject (सामान्य बुद्धिमत्ता)

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of General Aptitude Subject: MPSC PSI मुख्य परीक्षा मधील सामान्य बुद्धिमता या  विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. सामान्य बुद्धिमत्ता विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020) खाली करण्यात आले आहे. सामान्य बुद्धिमता विषयातल घटकानुसार विश्लेषण खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 Paper 2 General Aptitude Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Statement and Conclusion 3 Easy to Medium
Alphabetical Series 1 Easy to Medium
Syllogism 1 Easy
Blood Relation 1 Easy
Sitting Arrangement 1 Easy
Permutation and Combination 1 Easy to Medium
Percentage 1 Easy
D.I 1 Easy to Medium
Verbal Reasoning 2 Easy
Direction 1 Easy
Mislenious 2 Easy to Medium
Total 15 Easy to Medium

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Maharashtra Geography Subject (महाराष्ट्राचा भूगोल)

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Maharashtra Geography Subject: MPSC PSI मुख्य परीक्षा 2022 मधील महाराष्ट्राचा भूगोल या विषयावर एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आले होते. महाराष्ट्राचा भूगोल विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020) खाली करण्यात आले आहे.

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Maharashtra Geography Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
महाराष्ट्राच्या सीमा 1 Easy to Medium
प्राकृतिक महाराष्ट्र 2 Easy to Medium
महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग 1 Easy
महाराष्ट्रातील शिखरे 1 Easy
लोकसंख्या 1 Easy
वनक्षेत्र 1 Easy to Medium
महाराष्ट्रातील नद्या 2 Easy to Medium
महाराष्ट्रील संस्था (SRA) 1 Easy
Total 10 Easy to Medium

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of History of Maharashtra Subjcect (महाराष्ट्राचा इतिहास)

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of History of Maharashtra Subjcect: MPSC पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा 2020 मधील इतिहास विषयावर एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आले होते. इतिहास विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020) खाली करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास या विषयाचे घटकानुसार विश्लेषण खालील तक्त्यात करण्यात आले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam History Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस 1 Easy to Medium
विविध संघटना/संस्था 2 Easy to Medium
1857 चा उठाव 1 Easy
कामगार चळवळ 1 Easy to Medium
शेतकरी चळवळ 1 Easy
समाजसुधारक 3 Easy to Medium
ऐतिहासिक ग्रंथ 1 Easy
Total 10 Easy to Medium

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Indian Polity Subject (भारतीय राज्यघटना)

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Indian Polity Subject: MPSC PSI मुख्य परीक्षा मधील भारतीय राज्यघटना या विषयावर 10 प्रश्न आले होते. या विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020) खाली करण्यात आले आहे. घटकानुसार MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Indian Polity Subject खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Indian Polity Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
घटना समिती 1 Easy to Medium
राज्य विधीमंडळ 1 Easy to Medium
घटनादुरुस्ती 1 Easy to Medium
भारतीय राज्यघटनेतील कलम आणि अनुच्चेद 4 Easy to Medium
मुख्यमंत्री 1 Easy to Medium
राज्यपाल 1 Easy to Medium
भारतीय राज्यघटनेतीची मुलभूत संरचना 1 Easy to Medium
Total  10 Easy to Medium

MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Paper 2 PDF

MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Paper 2 PDF: 25 सप्टेंबर 2022 रोजी MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात झाली. MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Paper 2 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download MPSC Group B PSI Mains Exam Paper PDF

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2_30.1
Adda247 Marathi Telegram

Also Read,

FAQs: MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 Paper 2

Q1. When MPSC Group B PSI Mains Exam Paper 2 Exam Was Conducted?

Ans.The MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2 exam was held on 25 September 2022 in various districts of Maharashtra.

Q2. What was the overall difficulty level of MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Paper 2?

Ans. The overall difficulty of MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Paper 2 was Easy to Medium.

Q3. How many total good attempts for MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Paper 2?

Ans. The total good attempts for MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Paper 2 is 78-88

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official website of MPSC www.mpsc.gov.in

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2_40.1
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

When MPSC Group B PSI Mains Exam Paper 2 Exam Was Conducted?

The MPSC Group B STI Mains Exam 2020 Paper 2 exam was held on 25 September 2022 in various districts of Maharashtra.

What was the overall difficulty level of MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Paper 2?

The overall difficulty of MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Paper 2 was Easy to Medium.

How many total good attempts for MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Paper 2?

The total good attempts for MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Paper 2 is 78-88