Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   संख्या व संख्यांचे प्रकार

संख्या व संख्यांचे प्रकार, संख्या प्रणाली व्याख्या, संकल्पना, युक्त्या आणि प्रश्न, ZP भरती अभ्यास साहित्य

संख्या व संख्यांचे प्रकार

संख्या प्रणाली ही संख्या व्यक्त करण्याचा एक पद्धतशीर मार्ग म्हणून परिभाषित केली जाते. संख्या प्रणाली ही तार्किक पद्धतीने अंक किंवा चिन्हांचा संच वापरून दिलेल्या संचाच्या संख्येचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एक गणितीय नोटेशन आहे. संख्या प्रणाली परिमाणात्मक क्षमतेच्या मूलभूत गोष्टी समजून घेण्यास मदत करते. जिल्हा परिषद, आरोग्य,राज्य उत्पादन शुल्क व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने अंकगणित या विषयात संख्या व संख्यांचे प्रकार (संख्या प्रणाली) या विभागावर थेट प्रश्न येतात त्यामुळे हा खूप महत्वाचा विभाग आहे. आज या लेखात आपण संख्या व संख्यांचे प्रकार (संख्या प्रणाली) याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

जिल्हा परिषद 07 दिवसाचा रिव्हिजन प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

जिल्हा परिषद परीक्षेचे वेळापत्रक 2023 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

संख्या व संख्यांचे प्रकार: विहंगावलोकन

संख्या प्रणाली ही गणितातील एक मूलभूत संकल्पना आहे जी सर्व गणितीय क्रिया आणि गणनांचा पाया बनवते. चिन्हे आणि अंकांचा वापर करून प्रमाण, मूल्ये आणि मोजमाप दर्शविण्याचा आणि व्यक्त करण्याचा हा एक मार्ग आहे. संख्या प्रणाली ही एक सार्वत्रिक भाषा आहे जी आपल्याला संख्यात्मक माहिती कार्यक्षमतेने समजण्यास आणि संप्रेषण करण्यास मदत करते. खालील तक्त्यात संख्या व संख्यांचे प्रकार (संख्या प्रणाली) बद्दल थोडक्यात माहिती तपासा.

अंकमालिका (Number Series) : विहंगावलोकन
श्रेणी अभ्यास साहित्य
उपयोगिता ZP आणि इतर स्पर्धा परीक्षा
विषय अंकगणित
लेखाचे नाव संख्या व संख्यांचे प्रकार (संख्या प्रणाली)
संख्यांचे प्रकार

नैसर्गिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इत्यादी

संख्या प्रणाली व्याख्या

थोडक्यात, संख्या प्रणाली हा नियम आणि चिन्हांचा संच आहे ज्याचा वापर वेगवेगळ्या प्रकारच्या संख्या दर्शवण्यासाठी केला जातो. यात नैसर्गिक संख्या (Natural Number), पूर्ण संख्या (Whole Numbers), पूर्णाक संख्या (Integer Number), सम संख्या (Even Number), विषम संख्या (Odd Number), मूळ संख्या (Prime Number), संयुक्त संख्या (Composite Number), परिमेय संख्या (Rational Numbers), अपरिमेय संख्या (Irrational Numbers), वास्तव संख्या (Real Number), यासह विविध प्रकारच्या संख्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक प्रकारची संख्या विशिष्ट उद्देश पूर्ण करते आणि त्यात अद्वितीय गुणधर्म असतात जे त्यांना वेगवेगळ्या गणितीय संदर्भांमध्ये आवश्यक बनवतात.

संख्येतील कोणत्याही विशिष्ट अंकाचे मूल्य द्वारे निर्धारित केले जाऊ शकते

 • वास्तविक अंक
 • संख्या मध्ये त्याचे स्थान
 • संख्या प्रणालीचा आधार
असहकार चळवळ
अड्डा247 मराठी अँप

संख्यांचे प्रकार (संख्यांचे वर्गीकरण)

संख्या प्रणालीचे खालील प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते:

नैसर्गिक संख्या (Natural Number):

ज्या संख्या वस्तू मोजण्यासाठी वापरल्या जातात त्यांना नैसर्गिक संख्या म्हणून ओळखले जाते. नैसर्गिक संख्या N द्वारे दर्शविल्या जातात.
N = {1, 2, 3, 4…………}

पूर्ण संख्या (Whole Numbers):

पूर्ण संख्या (Whole Numbers) संख्या म्हणजे संख्यांचा संच ज्यामध्ये नैसर्गिक संख्यांव्यतिरिक्त शून्य समाविष्ट केले जाते. संपूर्ण संख्या W द्वारे दर्शविली जाते.
W = {0, 1, 2, 3, 4…….}

पूर्णाक संख्या (Integer Number):

पूर्णांकांमध्ये पूर्ण संख्या आणि ऋण संख्यांचा समावेश होतो. पूर्णांक I किंवा Z द्वारे दर्शविले जातात.
I = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3…..}

परिमेय संख्या (Rational Numbers):

परिमेय संख्या p/q च्या स्वरूपात व्यक्त केल्या जातात जेथे ‘p’ आणि ‘q’ पूर्णांक संख्या असून q≠0 असते. परिमेय संख्या Q द्वारे दर्शविले जातात.

Q = 5/6, 7/8 इत्यादी

अपरिमेय संख्या (Irrational Numbers):

ज्या संख्या p/q च्या स्वरूपात व्यक्त केल्या जाऊ शकत नाहीत जेथे ‘p’ आणि ‘q’ पूर्णांक आणि q≠0 आहे. ते Q द्वारे दर्शविले जातात.

उदाहरण – π = 3.141592653589793238….

मूळ संख्या (Prime Number):

मूळ संख्या (Prime Number) ही एक नैसर्गिक संख्या आहे जी केवळ 1 आणि स्वतः नेच पूर्ण भाग जातो. ते 0 पेक्षा मोठे आहे. फक्त 2 ही सम संख्या असलेली मूळ संख्या आहे. बाकी इतर सर्व मूळ संख्या, विषम संख्या असतात.

उदाहरण – 2, 3, 5, 7, 11, 31, इ.

संयुक्त संख्या (Composite Number):

सर्व संख्या (1 वगळता) ज्या मूळ संख्यांच्या श्रेणीत येत नाहीत त्या संयुक्त संख्या (Composite Number) म्हणून ओळखल्या जातात.

उदाहरण – 4, 8, 10, 22, 100 इ.

सहमूळ संख्या (Co-prime Numbers):

सहमूळ संख्या (Co-prime numbers)  हे पूर्णांकांचे संच आहेत ज्यांचा सामान्य घटक म्हणून फक्त 1 आहे किंवा सर्वोच्च सामाईक घटक (मसावि) 1 आहे.

उदाहरण – 13 आणि 14 सहमूळ संख्या आहेत.

सम संख्या (Even Numbers):

ज्या संख्यांना 2 ने भाग जातो त्यांना सम संख्या म्हणतात.

उदाहरण – 2, 4, 6, 8, 10….

विषम संख्या (Odd Numbers):

ज्या संख्यांना 2 ने भाग जात नाही त्यांना विषम संख्या म्हणतात.

उदाहरण – 3  5, 7, 9…

संख्या प्रणाली प्रश्न सोडवताना लक्षात ठेवण्याच्या युक्त्या:

 • 1 ही मूळ नाही.
 • दोन सलग विषम मूळ संख्या, मूळ संख्या जोडी म्हणून ओळखल्या जातात.
 • सर्व नैसर्गिक संख्या पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय आणि वास्तव संख्या आहेत.
 • सर्व पूर्ण संख्या परिमेय, पूर्णांक आणि वास्तव संख्या आहेत.
 • सर्व परिमेय संख्या पूर्णांकांचा समावेश करतात, कारण प्रत्येक पूर्णांक 1 छेदासह अपूर्णांक म्हणून लिहिता येतात. उदाहरण (9=9/1).
 • सम संख्येचा वर्ग सम असतो आणि विषम संख्येचा वर्ग विषम असतो.
 • कोणतीही दिलेली मूळ संख्या ही संयुक्त संख्या असू शकत नाही.
 • अपूर्णांक परिमेय संख्या आहेत.
 • शून्य ही सम किंवा विषम संख्या नाही.
 • जर x ही कोणतीही संख्या असेल तर, x ने शून्याला भाग घेतल्यास, परिणाम शून्य होईल. जर 0 ने x ला भाग केला, तर परिणाम अनंत असेल किंवा परिभाषित नसेल किंवा अनिश्चित असेल म्हणजे 0/x =0, परंतु x/0 =∞ (अनंत) जेथे x वास्तव संख्या आहे.
 • दोन परिमेय संख्यांची बेरीज आणि गुणाकार ही नेहमी परिमेय संख्या असते.
 • परिमेय संख्या आणि अपरिमेय संख्येचा गुणाकार किंवा बेरीज ही नेहमी अपरिमेय संख्या असते.

संख्या प्रणाली उदाहरणे

Q1: 881 ही मूळ संख्या आहे का?

उत्तर: होय, 881 ही मूळ संख्या आहे. 881 ही संख्या फक्त 1 आणि संख्या स्वतः ने भाग जाते.

Q2: खालीलपैकी कोणती सहमूळ संख्या आहेत?

1) (2,8)

2) (4,5)

3) (9,12)

4) (12,15)

5) यापैकी कोणतेही नाही

उत्तर: पर्याय 2

Q3: कोणती संख्या मूळ किंवा संयुक्त नाही?

1) 11
2) 40
3) 18
4) 1
5) यापैकी नाही
उत्तर: पर्याय 4. 1 मूळ किंवा संयुक्त संख्या नाही.

Q4: पुढील विधानाचा विचार करा: सर्व मूळ संख्या विषम आहेत.
1) सत्य
2) असत्य
3) सांगता येत नाही
4) कधी सत्य कधी असत्य
5) वरीलपैकी कोणतेही नाही

उत्तर: पर्याय 2. 2 ही मूळ संख्या आहे जी सम आहे. त्यामुळे विधान असत्य आहे.

प्रश्न 5: कोणती संख्या परिमेय आहे परंतु पूर्णांक नाही?

1) 7
2) 0
3) 8
4) 2.5
5) पाई (π)

उत्तर: पर्याय 4.

भौतिक राशी आणि त्यांचे एकक
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

जिल्हा परिषद परीक्षेसाठी उपयुक्त अभ्यास साहित्य

सरळ सेवा जसे की, जिल्हा परिषद भरती 2023, राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023, आरोग्य विभाग भरती 2023 व इतर सर्व परीक्षेचा पेपर देणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी Adda247 मराठी आपणासाठी सर्व महत्वाच्या टॉपिक वर महत्वपूर्ण लेखमालिका प्रसिद्ध करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला या Adda 247 मराठीच्या लेखमालिकेचा नक्कीच फायदा होईल.

लेखाचे नाव वेबलिंक अँप लिंक
आम्ल व आम्लारी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील सर्वात लांब पूल 2023 वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील धरणे वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील प्रशासकीय आणि प्रादेशिक विभाग वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
रोग व रोगांचे प्रकार वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील लोकजीवन वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1: सूक्ष्मजीव आणि वनस्पती वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
वनस्पतीची रचना आणि कार्ये वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
लोकपाल आणि लोकायुक्त वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
संगणकाशी संबंधीत शब्दांचे शॉर्ट आणि लॉंग फॉर्म्स वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारताच्या उपराष्ट्रपतींची यादी व त्यांचा कार्यकाळ (1952-2023) वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
जागतिक आरोग्य संघटना वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
शब्दसंपदा वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील राष्ट्रीय जलमार्ग वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
पृथ्वीवरील महासागर वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्राचे हवामान वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारताची क्षेपणास्त्रे वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील महारत्न कंपन्या वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील प्रथम व्यक्तींची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
लोकसभा वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
आपली सौरप्रणाली वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील शहरांची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल (1857 च्या आधीचे) वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
ढग व ढगांचे प्रकार वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील वने व वनांचे प्रकार, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
गांधी युग – सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
गती व गतीचे प्रकार – संज्ञा, वर्गीकरण, आलेख आणि वर्गीकरण वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
लोकपाल आणि लोकायुक्त वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील 1947 ते 2023 पर्यंतच्या सर्व राष्ट्रपतींची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
मे 2023 मधील महत्त्वाचे दिवस वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील सर्वात लांब पूल 2023 वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारताच्या उपराष्ट्रपतींची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील जलविद्युत प्रकल्प वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
माहितीचा अधिकार 2005 वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील प्रशासकीय आणि प्रादेशिक विभाग वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
 51A मूलभूत कर्तव्ये: कलम 51A वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्र टेस्ट मेट
महाराष्ट्र टेस्ट मेट

Sharing is caring!

FAQs

संख्या प्रणाली काय आहे?

संख्या प्रणाली हा गणिताचा मूळ विषय आहे. संख्या प्रणाली परिमाणात्मक क्षमतेच्या मूलभूत गोष्टी समजून घेण्यास मदत करते.

कोणत्या परीक्षेत संख्या प्रणालीशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात?

ZP भरती 2023, कृषी विभाग भरती 2023 राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023, पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेत अंकगणित विषयात सांख्य प्रणालीशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात.