Marathi govt jobs   »   MPSC Group B   »   MPSC Group B Vacancy 2022

MPSC Group B Vacancy 2022 Increased, Check Post wise MPSC Group B Vacancy | MPSC गट ब रिक्त जागा 2022 तपासा

MPSC Group B Vacancy 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has increased the MPSC Group B Vacancy 2022. MPSC has released the Notification for MPSC Group B Vacancy 2022 Increased on its official website i.e. @mpsc.gov.in on 21 November 2022. Now there are a total of 823 Vacancies for the MPSC Group B Exam 2022. MPSC has increased the vacancy of ASO and STI Posts. MPSC Group B exam is conducted for Assistant Section Officer (ASO), State Tax Inspector (STI), Police Sub Inspector (PSI), Sub Registrar or Inspector of Stamps, and Senior Clerk or Supervisor Posts.  In this article, we have provided post and category-wise MPSC Group B Vacancy 2022.

MPSC Group B Vacancy 2022
Category Job Alert
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group B Exam 2022
Post STI, PSI, ASO, and Sub Registrar or Inspector of Stamps
Total Vacancy 800 823
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Group B Vacancy 2022

MPSC Group B Vacancy 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी MPSC Group B Vacancy 2022 वाढल्याचे जाहीर केले. याआधी 800 पदांसाठी MPSC गट ब परीक्षा 2022 घेण्यात येणार होती. पण आता MPSC Group B Vacancy 2022 वाढून 823 झाल्या आहेत. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा ही सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI), पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक आणि वरिष्ठ लिपिक किंवा पर्यवेक्षक या पदांसाठी आयोजित केली जाते. ज्यात सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO) आणि राज्य कर निरीक्षक (STI) या दोन संवर्गातील रिक्त पदांमध्ये वाढ झाली आहे. या लेखात आम्ही पदानुसार आणि श्रेणीनुसार/संवर्ग निहाय वाढीव MPSC Group B Vacancy 2022 प्रदान केल्या आहेत. तर चला Post and Category wise MPSC Group B Vacancy 2022 पाहुयात.

MPSC Group B Vacancy Increased | MPSC गट ब परीक्षा 2022 रिक्त पदे वाढली

MPSC Group B Vacancy Increased: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मधून भरावयाच्या एकूण 800 पदांकरीता दिनांक 23 जून 2022 रोजी प्रसिद्ध जाहिरातीमध्ये शासनाकडून प्राप्त मागणीपत्राचा तपशील देण्यात आला होता. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर शासनाच्या वित्त विभागाकडून दिनांक 08 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या पत्रान्वये राज्य कर निरीक्षक, गट-ब संवर्गाकरीता अतिरिक्त 16 पदांचे मागणीपत्र प्राप्त झाले आहे. तसेच आयोगाच्या कार्यालयाच्या दिनांक 18 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या पत्राद्वारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाकरीता 07 पदांचे मागणीपत्र प्राप्त झाले होते त्यामुळे आता MPSC Group B Vacancy 2022 वाढून 823 झाली आहे. MPSC ने जाहीर केलेले MPSC Group B Vacancy Increased Notice डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B Vacancy Increased

MPSC Group B Vacancy 2022 Details | MPSC गट ब परीक्षा 2022 रिक्त जागेचा तपशील

MPSC Group B Vacancy 2022 Details: MPSC गट क भरती 2022 अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI), पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) आणि दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब या पदांसाठी एकूण 800 823 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. 21 नोव्हेंबर 2022 च्या नोटीस नुसार MPSC कार्यालयातील एकूण 07 सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदांची वाढ झाली सोबतच राज्य कर निरीक्षक (STI) पदांची वाढ होऊन आता या पदाची संख्या 93 झाली आहे. MPSC गट ब 2022 परीक्षेसाठी रिक्त जागेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. संवर्ग निहाय रिक्त जागा खालीलप्रमाणे आहे.

Post Name/पदाचे नाव Vacancy Increased Vacancy
Assistant Section Officer (सहायक कक्ष अधिकारी) 42 49
State Tax Inspector (राज्य कर निरीक्षक) 77 93
Police Sub Inspector (पोलीस उपनिरीक्षक) 603 603
Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B (दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक) 78 78
Total Vacancy / एकूण रिक्त जागा 800 823
adda247
MAHARASHTRA MAHA PACK (Validity 12 + 12 Months)

MPSC Group B Vacancy for ASO Post | MPSC गट ब ASO पदासाठी रिक्त जागा

MPSC Group B Vacancy for ASO Post: MPSC गट ब भरती 2022 अंतर्गत Assistant Section Officer (सहायक कक्ष अधिकारी) पदासाठी एकूण 49 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. खालील तक्त्यात ASO पदाच्या संवर्ग निहाय रिक्त जागा खालील तक्त्यात तपासा.

Assistant Section Officer (ASO) (Administration Department) – (42 Posts)

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 5 2 1 3 1 7 1 4 24 18 42
सर्वसाधारण 3 1  – 1 2 1 4 1 3 16 11 27
महिला 2 1  – 1 2 1 7 6 13
खेळाडू  –  – 1  – 1 1 2
दिव्यांग एकूण 2 पदे
अनाथ

Assistant Section Officer (ASO) (MPSC) – 07 Posts

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 1 1 1 1 4 2 6
सर्वसाधारण 1 1 1 1 4 1 5
महिला 1 1
खेळाडू
दिव्यांग एकूण 1 पद
अनाथ

MPSC Group B Vacancy for STI Post | MPSC गट ब STI पदासाठी रिक्त जागा

MPSC Group B Vacancy for STI Post: MPSC गट ब भरती 2022 अंतर्गत State Tax Inspector (राज्य कर निरीक्षक) पदासाठी आधी एकूण 77 रिक्त जागा जाहीर केल्या होत्या आता त्यात वाढ होऊन STI च्या एकूण 93 जागा झाल्या आहेत. खालील तक्त्यात STI पदाच्या संवर्ग निहाय रिक्त जागा खालील तक्त्यात तपासा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 10 8 1 2 7 3 21 1 9 62 31 93
सर्वसाधारण 7 6 1 1 5 2 14 1 6 43 21 64
महिला 3 2 1 2 1 6 3 18 9 27
खेळाडू 1 1 1 2
दिव्यांग एकूण 4 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

List of Best Intelligence Agencies of the World_70.1

MPSC Group B Vacancy for PSI Post | MPSC गट ब PSI पदासाठी रिक्त जागा

MPSC Group B Vacancy for PSI Post: MPSC गट ब भरती 2022 अंतर्गत Police Sub Inspector (पोलीस उपनिरीक्षक) पदासाठी एकूण 603 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. खालील तक्त्यात PSI पदाच्या संवर्ग निहाय रिक्त जागा खालील तक्त्यात तपासा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 71 34 19 10 28 20 153 4 61 400 203 603
सर्वसाधारण 46 22 12 6 19 13 99 3 40 260 132 392
महिला 21 10 6 3 8 6 46 1 18 119 61 180
खेळाडू 4 2 2 1 1 1 8  – 3 21 10 31
दिव्यांग एकूण 3 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

MPSC Group B Vacancy for Sub Registrar or Inspector of Stamps Post | MPSC गट ब दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक पदासाठी रिक्त जागा

MPSC Group B Vacancy for Sub Registrar Post: MPSC गट ब भरती 2022 अंतर्गत Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B (दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक) पदासाठी एकूण 78 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. खालील तक्त्यात Sub Registrar पदाच्या संवर्ग निहाय रिक्त जागा खालील तक्त्यात तपासा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 10 5 2 2 3 2 15 2 8 49 29 78
सर्वसाधारण 6 3 1 1 2 1 9 1 6 30 19 49
महिला 3 2 1 1 1 1 5 1 2 17 9 26
खेळाडू 1 1 2 1 3
दिव्यांग एकूण 3 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

Other Blogs Related to MPSC Group B Exam

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 MPSC Answer Key 2022
Exam Pattern of MPSC Group B MPSC Group B Syllabus
MPSC Group B Book List (ASO) MPSC Group B Book List (STI)
MPSC Group B Book List (PSI) MPSC Group B Previous Question Papers with Answer Key PDFs
MPSC Group B Exam Cut Off

MPSC Group B Vacancy 2022: FAQs

Q1. When has MPSC released notification of the MPSC Group B Vacancy increase?

Ans: MPSC has released the MPSC Group B vacancy increase notification on 21st November 2022.

Q2. Where can I check post-wise MPSC Group B Vacancy 2022?

Ans: Candidates can check Post and Category wise MPSC Group B Vacancy 2022.

Q3. What is the total vacancy for the ASO post under MPSC Group B Vacancy 2022?

Ans: Total vacancy for the ASO post under MPSC Group B Vacancy 2022 is 47.

Q4. What is the total vacancy for the PSI post under MPSC Group B Vacancy 2022?

Ans: Total vacancy for the PSI post under MPSC Group B Vacancy 2022 is 603.

Q5. What is the total vacancy for the STI post under MPSC Group B Vacancy 2022?

Ans: Total vacancy for the STI post under MPSC Group B Vacancy 2022 is 93.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MAHARASHTRA MAHA PACK (Validity 12 + 12 Months)

 

Sharing is caring!

FAQs

When has MPSC released notification of the MPSC Group B Vacancy increase?

MPSC has released the MPSC Group B vacancy increase notification on 21st November 2022.

Where can I check post-wise MPSC Group B Vacancy 2022?

Candidates can check Post and Category wise MPSC Group B Vacancy 2022.

What is the total vacancy for the ASO post under MPSC Group B Vacancy 2022?

The total vacancy for the ASO post under MPSC Group B Vacancy 2022 is 47.

What is the total vacancy for the PSI post under MPSC Group B Vacancy 2022?

Total vacancy for the PSI post under MPSC Group B Vacancy 2022 is 603.

What is the total vacancy for the STI post under MPSC Group B Vacancy 2022?

Total vacancy for the STI post under MPSC Group B Vacancy 2022 is 93.