Marathi govt jobs   »   Van Vibhag Bharti   »   वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023, 01 ऑगस्ट 2023 च्या कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण, शिफ्ट 1

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: महाराष्ट्र राज्य वन विभागाने कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाची परीक्षा दिनांक 01 ऑगस्ट 2023 रोजी सकाळच्या शिफ्टमध्ये यशस्वीरीत्या घेतली. कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक परीक्षेला गेलेल्या उमेदवारांच्या मिलाल्याल्या प्रतिसादानुसार परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. या लेखात आपण 01 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 विस्तृत स्वरुपात पाहणार आहोत. ज्यात विषयवार चांगले प्रयत्न, एकूण काठीण्य पातळी, परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न इ. बद्दल माहिती दिली आहे.

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 (सर्वेक्षक) 31 जुलै, शिफ्ट 1 वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 (लेखापाल 31 जुलै, शिफ्ट 2)

वन विभाग परीक्षेची तारीख 2023 (पदानुसार परीक्षेचे वेळापत्रक)

वन विभाग प्रवेशपत्र 2023 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 या लेखात आपण 01 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी, परीक्षेत कोणत्या पद्धतीचे प्रश्न विचरण्यात आले होते याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 चे विहंगावलोकन खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षा विश्लेषण
विभाग वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य
भरतीचे नाव वन विभाग भरती 2023
लेखाचे नाव वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023
पदाचे नाव

कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक

वन विभाग परीक्षेची तारीख 2023 31 जुलै 2023 ते 11 ऑक्टोबर 2023
नकारात्मक गुणांकन पद्धती लागू नाही
परीक्षेचा कालावधी 02 तास
एकूण गुण 200
अधिकृत संकेतस्थळ www.mahaforest.gov.in

वन विभाग परीक्षेचे स्वरूप 2023 (कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक)

वन विभाग भरती परीक्षा 2023 अंतर्गत कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची होती. सदर परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी आणि सांखिकी या विषयावर एकूण 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 02 तास (120 मिनिटे)
 
2 इंग्रजी भाषा 15 30
3 सामान्य ज्ञान 15 30
4 बौद्धिक चाचणी 15 30
5 सांख्यिकी 40 80
एकूण 100 200  

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: गुड अटेंम्ट

कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी एकंदरीत सोपी ते माध्यम स्वरुपाची होती आणि परीक्षेत कोणतेही नकारात्मक गुणांकन पद्धती नव्हती त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविणे अपेक्षित होते. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार गुड अटेंम्ट आणि काठीण्य पातळी दिली आहे. गुड अटेंम्ट म्हणजे कट ऑफ नाही. गुड अटेंम्ट म्हणजे अश्या बरोबर प्रश्नांची संख्या ज्याद्वारे आपण परीक्षेचा कट ऑफ क्लिअर करू शकतो

अ. क्र विषय गुड अटेंम्ट काठीण्य पातळी
1 मराठी भाषा 12-14 सोपी ते मध्यम
2 इंग्रजी भाषा 12-14 सोपी ते मध्यम
3 सामान्य ज्ञान  12-13 सोपी ते मध्यम
4 बौद्धिक चाचणी 13-14 सोपी ते मध्यम
5 सांख्यिकी 35-37 सोपी ते मध्यम
एकूण 84-92 सोपी ते मध्यम

विषयानुरूप वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023

कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 15 याप्रमाणे 60 प्रश्न आणि सांख्यिकी या विषयावर 40 असे एकूण 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. या लेखात मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान आणि बौद्धिक चाचणी या सर्व विषयांची विषयानुसार वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: मराठी विषयाचे विश्लेषण

कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदासाठी घेण्यात आलेल्या वन विभाग परीक्षा 2023 मध्ये मराठी विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने शब्दांच्या जाती, काळ, समास, वाक्यरचना, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार, उतारा यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

टॉपिक प्रश्न संख्या
शब्दांच्या जाती 01
समानार्थी शब्द 02
विरुद्धार्थी शब्द 02
प्रयोग 01
म्हणी व वाक्प्रचार 02
समास 00
पुस्तके व लेखक 01
अशुद्ध शब्द 02
शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द 02
अलंकार 02
एकूण 15

वन विभाग कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक परीक्षा विश्लेषण 2023: इंग्रजी विषयाचे विश्लेषण

वन विभाग भरती 2023 मधील कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक  पदाच्पयारीक्षेत इंग्रजी विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. इंग्रजी विषयात Articles, One Word Substitution, Idioms and Phrases, Para jumble, Spelling Errors, Direct-Indirect Speech, इत्यादींवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Article 03
Para Jumbles 01
One Word Substitution 02
Synonyms 01
Antonyms 01
Idiom and Phrases 02
Error Detection 01
Voice 01
Direct and Indirect Speech 01
Spelling Errors 02
Total 15

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण

कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भूगोल, स्टॅटिक जी.के. आणि चालू घडामोडी यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.
विषय प्रश्न संख्या
इतिहास 02
भूगोल 01
राज्यघटना 02
विज्ञान 01
चालू घडामोडी 03
स्टॅटिक जी.के 06
एकूण 15

सामान्य ज्ञान विषयात आलेले प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे

 • NaVIC वर एक प्रश्न
 • महान्यायवादी कोणत्या कालमाअंतर्गत निर्मिती
 • सामाजिक संस्था व समाजसुधारक जोड्या
 • हिमालयाचे भाग किती?
 • Payment Bank वर एक प्रश्न
 • 2021 च्या वन अहवालानुसार कोकंबी उत्पादन
 • मानव विकास निर्देशांक (HDI) मध्ये भारताची रँक किती?
 • अल्पसंस्थाकाशी संबंधित प्रश्न
 • SAIFF चॅम्पियनशिप कोणत्या शहरात झाली?
 • बौद्ध स्तुपावर एक प्रश्न
 • किती राज्यात ३३% पेक्षा जास्त वनक्षेत्र आहे?
 • सम्मी नृत्य कोणत्या राज्याशी संबंधी आहे

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेषण

वन विभाग भरती परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. बौद्धिक चाचणी या विषयात प्रामुख्याने सांकेतिक भाषा, बैठक व्यवस्था, अक्षरमाला, नातेसंबंध, इत्यादींवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

विषय प्रश्न संख्या
पदावली (BODMAS) 01
सांकेतिक भाषा 03
बैठक व्यवस्था 02
अक्षरमाला 02
संख्यामाला 03
नातेसंबंध 01
गटात न बसणार शब्ध 01
वेन आकृती 01
निष्कर्ष आणि अनुमान (Syllogism) 01
एकूण 15
Mumbai Police Admit Card 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

वन विभाग भरती 2023 शी संबंधित इतर लेख
वन विभाग अभ्यासक्रम 2023 वन विभाग मॉक लिंक 2023
वन विभाग प्रवेशपत्र 2023 वन विभाग परीक्षेची तारीख 2023
वन विभाग मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका वन विभाग भरती रिक्त पदे 2023
वन विभाग परीक्षेचे स्वरूप 2023 वन विभाग वेतन 2023

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

adda247
वन विभाग टेस्ट सिरीज

Sharing is caring!

FAQs

TCS ने कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाची परीक्षा कधी घेतली?

TCS ने कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाची परीक्षा 01 ऑगस्ट 2023 रोजी सकाळच्या शिफ्ट मध्ये घेतली.

मी कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाचे वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 कोठे तपासू शकत?

कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाचे वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 सविस्तर स्वरुपात या लेखात देण्यात आले आहे.

कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी कशी होती?

कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.

01 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या परीक्षेसाठी गुड अटेम्प्ट किती आहेत?

01 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक पदाच्या परीक्षेसाठी गुड अटेम्प्ट 84 ते 92 एक्वढे आहेत.