Marathi govt jobs   »   MPSC Non Gazetted Services 2023   »   MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023

MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 Increased, Check Postwise MPSC Non Gazetted Vacancy 2023, MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 मधील रिक्त पदामध्ये वाढ

MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has notice of MPSC Non-Gazetted Services Vacancy 2023 of Group B and C Posts on 29 August 2023. MPSC Non-Gazetted Services Vacancy 2023 has been increased. Now the total number of Group B and Group C vacancies is 8203 8170 8256.  Get the latest information about MPSC Non-Gazetted Vacancy 2023 here.

MPSC Group B consists of Assistant Section Officer (ASO), State Tax Inspector (STI), Police Sub Inspector (PSI), and Sub Registrar or Inspector of Stamps Posts. MPSC Group C consists of Excise SI, Technical Assistant, Tax Assistant, and Clerk-Typist Posts. In this article, we have provided post and category-wise MPSC Non-Gazetted Services Vacancy 2023

MPSC Non-Gazetted Services Combined Result 2023

MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023: Overview

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 notice for 8256 Various Group B and Group C Posts. Get an overview about MPSC Non-Gazetted Services Vacancy 2023 in the table below.

MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023: Overview
Category Latest Posts
Exam Name MPSC Non Gazetted Services 2023
Topic Name MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023
Posts Name
  • Assistant Section Officer (ASO)
  • State Tax Inspector (STI)
  • Police Sub Inspector (PSI)
  • Sub Registrar or Inspector of Stamps
  • Excise SI
  • Technical Assistant
  • Tax Assistant
  • Clerk-Typist
Total Vacancy 8170

8256

Official website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023

MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 29 ऑगस्ट 2023 रोजी MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 मध्ये वाढ झाल्याचे जाहीर केले. MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 मधील अद्ययावत रिक्त पदांचा तपशील जाहीर करण्यात आला आहे. त्यासोबत संवर्गनिहाय MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 सुद्धा जाहीर केली. या लेखात आपण पदनिहाय व संवर्गनिहाय अद्ययावत MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 पाहणार आहोत.

MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 | MPSC अराजपत्रित सेवा 2023 मधील रिक्त जागेचा तपशील

MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC Non Gazetted Services Exam 2023 मार्फत रिक्त पदे भरल्या जातात. 2023 पासून महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार आता लिपिक संवर्गातील सर्व रिक्त पदे ही MPSC मार्फत भरल्या जाणार असल्याने 2023 मध्ये 8256 पदांसाठी MPSC Non Gazetted Services Exam 2023 जाहीर करण्यात आली आहे. पदानुसार MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहे

MPSC अराजपत्रित सेवा रिक्त पदे 2023 
पदाचे नाव पदे एकूण जागा (28 जून 2023 रोजी) एकूण जागा (08 ऑगस्ट 2023 रोजी) एकूण जागा (29 ऑगस्ट 2023 रोजी)
Assistant Section Officer (सहायक कक्ष अधिकारी) 78 78 78 164
State Tax Inspector (राज्य कर निरीक्षक) 159 159 159 159
Police Sub Inspectior (पोलीस उपनिरीक्षक) 374 374 374 374
Sub Registrar or Inspector of Stamps (दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक) 49 49 49 49
Excise SI (दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क) 06 06 06 06
Technical Assistant (तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय) 01 01 01 01
Tax Assistant (कर सहाय्यक, गट-क) 468 468 468 468
Clerk-Typist (लिपिक-टंकलेखक) 7034 7082 7035 7035
Total (एकूण) 8169 8217 8170 8256

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 29 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर केल्याल्या अद्ययावत MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 ची PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Non Gazetted Services Increased Vacancy 2023 (29 August 2023) 

MPSC Non Gazetted Vacancy for ASO Post (सहायक कक्ष अधिकारी पदाच्या रिक्त जागा)

MPSC Group B Vacancy for ASO Post: MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 अंतर्गत Assistant Section Officer (सहायक कक्ष अधिकारी) पदासाठी एकूण 164 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. खालील तक्त्यात ASO पदाच्या संवर्ग निहाय रिक्त जागा खालील तक्त्यात तपासा.

Assistant Section Officer (ASO) (Administration Department) – (156 Posts)

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. घ. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 16 8 4 6 1 2 42 1 16 96 60 156
सर्वसाधारण 10 5 3 4 1 1 27 1 10 62 39 101
महिला 5 2 1 2 1 13 5 29 18 47
खेळाडू 1 1 2 1 5 3 8
दिव्यांग एकूण 6 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

Assistant Section Officer (ASO) (MPSC) – 08 Posts

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. घ. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 1 2 1 1 5 3 8
सर्वसाधारण 1 1 1 1 4 2 6
महिला 1 1 1 2
खेळाडू
दिव्यांग एकूण 1 पद
अनाथ

MPSC Non Gazetted Group B Vacancy for STI Post (राज्य कर निरीक्षक पदाच्या निरीक्षक 

MPSC Non Gazetted Group B Vacancy for STI Post: MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 अंतर्गत State Tax Inspector (राज्य कर निरीक्षक) पदाच्या एकूण 159 रिक्त जागा आहे. खालील तक्त्यात STI पदाच्या संवर्गनिहाय रिक्त जागा खालील तक्त्यात तपासा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. घ. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 5 3 1 5 16 30 129 159
सर्वसाधारण 4 2 1 4 10 21 84 105
महिला 1 1 1 5 8 39 47
खेळाडू 1 1 6 7
दिव्यांग एकूण 2 पदे
अनाथ एकूण 2 पदे
MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 Increased, Check Postwise MPSC Non Gazetted Vacancy 2023_30.1
Adda247 Marathi App

MPSC Non Gazetted Vacancy for PSI Post (पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा)

MPSC Group B Vacancy for PSI Post: MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 अंतर्गत Police Sub Inspector (पोलीस उपनिरीक्षक) पदासाठी एकूण 374 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. खालील तक्त्यात PSI पदाच्या संवर्ग निहाय रिक्त जागा खालील तक्त्यात तपासा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. घ. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 20 18 12 9 15 7 103 14 37 235 139 374
सर्वसाधारण 13 12 7 6 9 5 67 9 24 152 90 242
महिला 6 5 4 3 5 2 31 4 11 71 42 113
खेळाडू 1 2 1 1 6 1 2 12 7 19
दिव्यांग
अनाथ एकूण 4 पदे

MPSC Group B Vacancy for Sub Registrar or Inspector of Stamps Post (दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा)

MPSC Group B Vacancy for Sub Registrar Post: MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 अंतर्गत Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B (दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक) पदासाठी एकूण 49 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. खालील तक्त्यात Sub Registrar पदाच्या संवर्ग निहाय रिक्त जागा खालील तक्त्यात तपासा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. घ. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 6 4 2 1 2 9 1 5 30 19 49
सर्वसाधारण 4 3 1 1 1 5 1 3 19 12 31
महिला 1 1 1 3 2 10 6 16
खेळाडू 1 1 1 2
दिव्यांग एकूण 2 पदे
अनाथ

MPSC Non Gazetted Services Vacancy of Excise SI (दुय्यम निरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा)

MPSC Non Gazetted Services Vacancy of Excise SI: MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 मधील Excise SI (दुय्यम निरीक्षक) पदाच्या एकूण 06 रिक्त जागा आहे. संवार्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. घ. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 1 1 2 1 5 1 6
सर्वसाधारण 1 1 1 1 4 1 5
महिला 1 1 1
खेळाडू
माजी सैनिक
दिव्यांग
अनाथ

MPSC Group C Vacancy of Tax Assistant (कर सहायक)

MPSC Group C Vacancy of Tax Assistant: MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 मधील कर सहायक (Tax Assistant) च्या 468 रिक्त जागा आहेत. संवर्गनिहाय रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. घ. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 50 19 16 13 16 8 85 9 47 263 205 468
सर्वसाधारण 25 9 8 6 8 5 42 5 24 132 102 234
महिला 15 6 2 4 5 2 26 3 14 80 62 142
खेळाडू 3 1 1 1 1 4 2 13 10 23
माजी सैनिक 7 3 2 2 2 1 13 1 7 38 31 69
दिव्यांग एकूण 19 पदे
अनाथ एकूण 5 पदे

MPSC Non Gazetted Services Vacancy of Technical Assistant (तांत्रिक सहायक पदाच्या रिक्त जागा)

MPSC Non Gazetted Services Vacancy of Technical Assistant: MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 मधील Technical Assistant (तांत्रिक सहायक) पदाची 01 रिक्त जागा आहे. संवार्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. घ. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 1
सर्वसाधारण 1
महिला
खेळाडू
माजी सैनिक
दिव्यांग
अनाथ

MPSC Non Gazetted Vacancy of Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक पदाच्या रिक्त जागा)

MPSC Non Gazetted Vacancy of Clerk Typist: MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 मध्ये लिपिक संवर्गाच्या एकूण 7034 MPSC Non Gazetted Vacancy of Clerk Typist च्या एकूण 7034 जागा आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील लिपिक संवर्गातील सर्व पदे आता MPSC मार्फत होणार आहे. त्यामुळे खालील तक्त्यात आम्ही  विभागानुसार लिपिक टंकलेखक पदाच्या रिक्त जागा दिल्या आहेत.

विभाग पदे एकूण जागा (28 जून 2023 रोजी) एकूण जागा (08 ऑगस्ट 2023 रोजी)
सामान्य प्रशासन विभाग 67 88 88
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्यविकास विभाग 439 456 456
सहकार पणन व वास्त्रोद्याग विभाग 455 455 455
वित्त विभाग 251 251 251
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 1135 1135 1135
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 127 127 127
गृह विभाग 801 801 801
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 279 279 279
विधी व न्याय विभाग 190 190 190
वैद्यकीय शिक्षक व औषध द्रव्ये विभाग 499 499 499
नियोजन विभाग 50 50 50
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 266 266 266
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 260 260 260
महसूल व वन विभाग 924 929 929
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 165 165 171
कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजगता व नाविन्यता विभाग 540 540 540
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग 37 37 37
आदिवासी विकास विभाग 257 261 227
नगरविकास विभाग 30 30 30
महिला व बालविकास विभाग 74 76 76
मृद व संधारण विभाग 49 49 49
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 100 100 100
पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग 23 23 23
पाणीपुरवढा व स्वच्छता विभाग 26 26 13
Total (एकूण) 7034 7082 7035

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

Maharashtra Exam Study Material

Other Article Related to MPSC Non Gazetted Services 2023

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 Increased, Check Postwise MPSC Non Gazetted Vacancy 2023_40.1
महाराष्ट्र टेस्ट मेट

Sharing is caring!

FAQs

When has MPSC released notice of increased MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023?

MPSC has released notice of increased MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 on 26 June 2023

For how many vacancies MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023 announced?

MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam Notification 2023 announced 8170 Posts.

How many vacancies are there for the post of Clerk Typist in MPSC Non-Gazetted Services Exam 2023?

There are 7082 Vacancies announced for Clerk Typist Post in MPSC Non-Gazetted Services Exam 2023.

How many vacancies are there for the post of PSI in MPSC Non-Gazetted Services Exam 2023?

There are 374 Vacancies announced for PSI Post in MPSC Non-Gazetted Services Exam 2023.

How many vacancies are there for the post of STI in MPSC Non-Gazetted Services Exam 2023?

There are 159 Vacancies announced for STI Post in MPSC Non-Gazetted Services Exam 2023.

How many vacancies are there for the post of Tax Assistatant in MPSC Non-Gazetted Services Exam 2023?

There are 468 Vacancies announced for Tax Assistatant Post in MPSC Non-Gazetted Services Exam 2023.