Marathi govt jobs   »   वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय भरती...   »   DMER परीक्षा विश्लेषण 2023

DMER परीक्षा विश्लेषण 2023, वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण तपासा

DMER परीक्षा विश्लेषण 2023

DMER परीक्षा विश्लेषण 2023: वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने दिनांक 17 जून 2023 रोजी दुपारच्या शिफ्ट (वेळ 04.30 ते 06.30) मध्ये वरिष्ठ लिपिक पदाची परीक्षा यशस्वीरीत्या घेतली. वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेला गेलेल्या उमेदवारांच्या मिलाल्याल्या प्रतिसादानुसार एकूणच परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. याआधी आपण ग्रंथपाल सहाय्यक आणि क्ष-किरण तंत्रज्ञ पदाच्या परीक्षेचे विशेलेषण केले होते. DMER परीक्षा विश्लेषण 2023 चा आपल्याला आगामी काळातील तलाठी, कृषी, वन, जिल्हा परिषद आणि राज्य उत्पादन शुल्क या सर्व विभागाच्या परीक्षेत नक्कीच होईल. या लेखात आपण 17 जून 2023 रोजी झालेल्या वरिष्ठ लिपिक पदाच्या DMER परीक्षा विश्लेषण 2023 विस्तृत स्वरुपात पाहणार आहोत. ज्यात विषयवार गुड अटेंम्ट, एकूण काठीण्य पातळी, परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न इ. बद्दल माहिती दिली आहे.

DMER परीक्षा विश्लेषण 2023 चे इतर लेख
DMER परीक्षा विश्लेषण 2023 (क्ष-किरण तंत्रज्ञ) DMER परीक्षा विश्लेषण 2023 (ग्रंथपाल सहाय्यक)

DMER परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन

वरिष्ठ लिपिक पदाची परीक्षा 17 जून 2023 रोजी दुसऱ्या शिफ्ट मध्ये घेण्यात आली होती. वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेचे तपशीलवार विश्लेक्षण या लेखात देण्यात आले आहे. DMER परीक्षा विश्लेषण 2023 चे विहंगावलोकन आपण खालील तक्त्यात तपासू शकता.

DMER परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षा विश्लेषण
विभाग वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई (DMER)
भरतीचे नाव वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय भरती 2023
लेखाचे नाव DMER परीक्षा विश्लेषण 2023
पदांचे नाव

वरिष्ठ लिपिक

DMER वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेची तारीख 2023 17 जून 2023
शिफ्ट II
परीक्षेची वेळ संध्याकाळी 04.30 ते 06.30
नकारात्मक गुणांकन पद्धती लागू नाही
एकूण गुण 200
अधिकृत संकेतस्थळ www.med-edu.in

DMER परीक्षेचे स्वरूप 2023 (वरिष्ठ लिपिक)

DMER भरती परीक्षा 2023 अंतर्गत वरिष्ठ लिपिक पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची होती. सदर परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान आणि बौद्धिक चाचणी विषयावर प्रत्येकी 25 एकूण 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण कालावधी
1 मराठी भाषा 25 50 90 मिनिटे
2 इंग्रजी भाषा 25 50
3 सामान्य ज्ञान 25 50
4 बौद्धिक चाचणी 25 50
एकूण 100 200  
DMER परीक्षा विश्लेषण 2023: गुड अटेंम्ट
वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी एकंदरीत सोपी ते माध्यम स्वरुपाची होती आणि परीक्षेत कोणतेही नकारात्मक गुणांकन पद्धती नव्हती त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविणे अपेक्षित होते. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार गुड अटेंम्ट आणि काठीण्य पातळी दिली आहे. गुड अटेंम्ट म्हणजे कट ऑफ नाही. गुड अटेंम्ट म्हणजे अश्या बरोबर प्रश्नांची संख्या ज्याद्वारे आपण परीक्षेचा कट ऑफ क्लिअर करू शकतो
अ. क्र विषय गुड अटेंम्ट काठीण्य पातळी
1 मराठी भाषा 22-23 सोपी ते मध्यम
2 इंग्रजी भाषा 21-22 सोपी ते मध्यम
3 सामान्य ज्ञान 21-22 सोपी ते मध्यम
4 बौद्धिक चाचणी 22-23 सोपी ते मध्यम
एकूण 86 – 90 सोपी ते मध्यम

विषयानुरूप DMER परीक्षा विश्लेषण 2023

वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यामुळे या लेखात मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयानुसार DMER परीक्षा विश्लेषण 2023 खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

DMER परीक्षा विश्लेषण 2023: मराठी विषयाचे विश्लेषण

DMER परीक्षा 2023 मध्ये मराठी विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने शब्दांच्या जाती, काळ, समास, प्रयोग, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार, उतारा यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

टॉपिक प्रश्न संख्या
शब्दांच्या जाती 4
समास 4
समानार्थी शब्द 2
विरुद्धार्थी शब्द 1
एकवचन – अनेकवचन 2
प्रयोग 3
म्हणी व वाक्प्रचार 4
पुस्तकाचे लेखक 4
शुद्ध अशुद्ध शब्द 1
एकूण 25

मराठी विषयातील काही प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत.

 • कौल या शब्दाचा अर्थ काय?
 • रहाटी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता?
 • बाबुराव पेंढारकर यांच्या आत्मचरित्राचे नाव काय?
 • इरावती कर्वे यांनी कोणता ग्रंथ लिहिला?
 • जेव्हा मी जात चोरली या पुस्तकाचे लेखक कोण आहे?
 • एकीच्या राज्यात ही कादंबरी कोणी लिहिली?

DMER वरिष्ठ लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2023: इंग्रजी विषयाचे विश्लेषण

वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेत इंग्रजी विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. इंग्रजी विषयात Para jumble, Synonyms, Antonyms, One Word Substituion, Fill in the blank, Sport the Error, Parts of Speech,  यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Parts of Speech 6
Parajumble 4
Spot the Error 4
Incorrect Spelling 1
Synonyms 2
Antonyms 2
One Word Substitution 1
Tense 2
Direct Indirect Speech 1
Change the Voice 2
Total 25

DMER परीक्षा विश्लेषण 2023: सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण

वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भूगोल, चालू घडामोडी, स्टॅटिक जी.के. यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.
विषय प्रश्न संख्या
इतिहास 4
भूगोल 4
भारताची राज्यघटना 2
चालू घडामोडी 6
विज्ञान 4
स्टॅटिक जी.के 5
एकूण  25

सामान्य ज्ञान या विषयात विचारलेले काही प्रश्न खालील प्रमाणे आहे.

 • अँपलचे भारतातील स्टोअर कोठे आहे?
 • समृद्धी महामार्गाचे उदघाटन कोणी केले?
 • वाकाटक घराण्यावर एक प्रश्न होता.
 • बौद्ध संस्कृती वर एक प्रश्न होता?
 • मूलभूत कर्तव्य कोणत्या भागात स्पष्ठ केले आहे?
 • कोणत्या नदीला दक्षिणेकडील गंगा म्हणतात?
 • कथकली नृत्य कोणत्या राज्यातील आहे?
 • महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त जिल्हे कोणत्या राज्याला लागून आहे?
 • भारताच्या पूर्वेकडील सीमेवरून कोणती नदी वाहते?

DMER परीक्षा विश्लेषण 2023: बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेषण

DMER भरती परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. बौद्धिक चाचणी यात गणित व बुद्धिमत्ता या दोन विषयांचा समावेश होतो. बौद्धिक चाचणी या विषयात प्रामुख्याने पदावली, मिश्रण, संख्या मालिका पूर्ण करणे, टक्केवारी, रेल्वे, अक्षरमाला, नातेसंबंध, आकृत्या पूर्ण करणे आणि जोड्या जुळवणे या घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

विषय प्रश्न संख्या
पदावली 4
काळ व काम 1
गुणोत्तर व प्रमाण 1
क्षेत्रफळ / घनफळ 2
शब्दकोशानुसार योग्य मांडणी 2
अक्षरमाला 2
संख्यामाला 2
घड्याळ 1
आरशातील प्रतिमा 1
पाण्यातील प्रतिमा 1
बैठक व्यवस्था 4
नातेसंबंध 1
संकेतीक भाषा 2
व्हेन आकृती 1
एकूण 25
Mumbai Police Admit Card 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय भरती 2023 शी संबंधित इतर लेख 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Maharashtra Test Mate
महाराष्ट्र टेस्ट मेट

Sharing is caring!

FAQs

DMER परीक्षा विश्लेषण 2023 मी कोठे पाहू शकतो?

DMER परीक्षा विश्लेषण 2023 या लेखात दिले आहे.

वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी कशी होती?

वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.

DMER परीक्षा 2023 मधील वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेसाठी गुड अटेम्प्ट किती आहे?

DMER परीक्षा 2023 मधील वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेसाठी गुड अटेम्प्ट 86-90 आहेत.

वरिष्ठ लिपिकाची परीक्षा किती गुणांची होती?

वरिष्ठ लिपिकाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची होती.