Marathi govt jobs   »   MPSC Technical Services Notification 2022   »   MPSC Technical Services Exam Date 2022

MPSC Technical Services Exam Date 2022, Check MPSC Technical Services Prelims and Mains Exam Date, MPSC तांत्रिक सेवा परीक्षेची तारीख 2022

Table of Contents

MPSC Technical Services Exam Date 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) conducts the MPSC Technical Services Exam Date 2022 every year to fill the vacancies in Gazetted Officer cadre in Technical Services. This article provides you MPSC Technical Services Exam Date 2022 of Prelims and Mains Exam.

MPSC Technical Services Combine Prelims Exam is scheduled on 17 December 2022. MPSC Forest and Civil Engg. Mains Exam will be held on 18 and 25 March 2023 respectively. Also, MPSC Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Agriculture and Electrical and Mechanical Engineering Services Exam is scheduled on 02, 09, 16 and 23 April 2023 respectively. Read this article to get complete information about MPSC Technical Services Exam Date 2022.

MPSC Technical Services Hall Ticket 2022

MPSC Technical Services Exam Date 2022: Overview

MPSC Technical Services Exam Date 2022: Overview
Category Exam Date
Organization Name Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Name MPSC Technical Services Exam 2022
Posts
 • Forester, Group B
 • Deputy Director of Agriculture, Group A
 • Taluka Agriculture Officer, Grp B
 • Agriculture Officer Junior, Group B
 • Assistant Engineer Civil, Group B
 • Assistant Engineer Electrical and Mechanical, Group B
Article Name MPSC Technical Services Exam Date 2022
MPSC Technical Services Combine Prelims Exam Date 2022 17 December 2022
MPSC Technical Services Mains Exam Date 2022
 • 18 March 2023 (Forest Services Mains Exam)
 • 25 March 2023 (Civil Engg. Mains Exam)
 • 02 April 2023 (Electrical Engg. Mains Exam)
 • 09 April 2023 (Mechanical Engg. Mains Exam)
 • 16 April 2023 (Agriculture Services Mains Exam)
 • 23 April 2023 (Electrical and Mechanical Engg. Mains Exam)
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Technical Services Exam Date 2022 | MPSC तांत्रिक सेवा परीक्षेची तारीख 2022

MPSC Technical Services Exam Date 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) दरवर्षी तांत्रिक सेवेतील राजपत्रित अधिकारी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी MPSC Technical Services Exam 2022 घेत असते. MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा 2022 साठी एकूण 378 रिक्त पदे जाहीर करण्यात आली आहेत. MPSC Technical Services Combine Prelims Exam 2022 ही 17 डिसेंबर 2022 रोजी होणार असून MPSC Technical Services Mains Exam 2022 मार्च व एप्रिल महिन्याच्या विविध दिनांकास होणार आहे. आज या लेखात आपण पूर्व आणि मुख्य MPSC Technical Services Exam Date 2022 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

MPSC Technical Services Exam Date 2022, Check MPSC Technical Services Prelims and Mains Exam Date_30.1
MPSC Technical Test Series by Adda247

Scholarship Test for MPSC Technical Combine Prelims Exam 2022

MPSC Technical Services Exam Date 2022: Prelims and Mains Exam  | MPSC तांत्रिक सेवा पूर्व आणि परीक्षेची तारीख 2022

MPSC Technical Services Exam Date 2022: MPSC तांत्रिक सेवा परीक्षा 2022 अंतर्गत होणाऱ्या संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षांच्या तारखा (MPSC Technical Services Exam Date 2022) आपण खालील तक्त्यात पाहू शकता.

Exam Name Exam Date
MPSC Technical Services Combine Prelims Exam Date 2022 (MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 परीक्षेची तारीख)
17 December 2022
Maharashtra Forest Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 18 March 2023
Maharashtra Civil Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 25 March 2023
Maharashtra Electrical Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 02 April 2023
Maharashtra Mechanical Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 09 April 2023
Maharashtra Agriculture Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 16 April 2023
Maharashtra Electrical and Mechanical Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 23 April 2023

MPSC Technical Services Exam Date of Combine Prelims 2022 | MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त परीक्षेची तारीख 2022

MPSC Technical Services Exam Date of Combine Prelims 2022: MPSC Technical Services Combine Exam 2022 ही 17 डिसेंबर 2022 रोजी होणार आहे. MPSC Technical Services Hall Ticket 2022 09 डिसेंबर 2022 रोजी जाहीर करण्यात आले. MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त परीक्षेत एकूण 100 प्रश्न 200 गुणांसाठी विचारल्या जातील. MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकूण कालावधी हा 1 तास आहे.

MPSC Technical Services Exam Date of Forest Services Main Exam 2022-23 | MPSC वन सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख 2022-23

MPSC Forest Services Main Exam Date 2022: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा (Maharashtra Technical Service Exam) अंतर्गत वन सेवा मुख्य परीक्षा वेगळी घेतल्या जाते. MPSC Technical Services Exam Date of Forest Services Main Exam ही 18 मार्च 2023 रोजी होणार आहे. यात दोन पेपर असतात. पहिला पेपर सामान्य अध्ययन व दुसरा पेपर सामान्य विज्ञान आणि निसर्ग संवर्धन असून MPSC वन सेवा मुख्य परीक्षेचा एकूण कालावधी 02 तास आहे.

MPSC Technical Services Exam Date of Civil Engg. Services Main Exam 2022-23 | MPSC स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख 2022-23

MPSC Technical Services Exam Date of Civil Engg. Services Main Exam 2022: MPSC तांत्रिक सेवा परीक्षा (MPSC Technical Service Exam) अंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा वेगळी घेतल्या जाते. MPSC Technical Services Exam Date of Civil Engg. Services Main Exam ही 25 मार्च 2023 रोजी होणार आहे. यात दोन पेपर असतात. पहिला पेपर स्थापत्य अभियांत्रिकी पेपर 1 व दुसरा स्थापत्य अभियांत्रिकी पेपर 2 असून MPSC स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेचा एकूण कालावधी 02 तास आहे.

MPSC Technical Services Exam Date of Electrical Engg. Services Main Exam 2022-23 | MPSC विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख 2022-23

MPSC Technical Services Exam Date of Electrical Engg. Services Main Exam 2022: MPSC तांत्रिक सेवा परीक्षा (MPSC Technical Service Exam) अंतर्गत विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा वेगळी घेतल्या जाते. MPSC Civil Engg. Services Main Exam ही 02 एप्रिल 2023 रोजी होणार आहे. यात दोन पेपर असतात. पहिला पेपर विद्युत अभियांत्रिकी पेपर 1 व विद्युत स्थापत्य अभियांत्रिकी पेपर 2 असून MPSC विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेचा एकूण कालावधी 02 तास आहे.

MPSC Technical Services Exam Date 2022, Check MPSC Technical Services Prelims and Mains Exam Date_40.1
MPSC Technical Online Batch by Adda247

MPSC Technical Services Exam Date of Mechanical Engg. Services Main Exam 2022-23 | MPSC यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख 2022-23

MPSC Technical Services Exam Date of Mechanical Engg. Services Main Exam 2022: महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा परीक्षा (MPSC Technical Service Exam) अंतर्गत यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा वेगळी घेतल्या जाते. MPSC Technical Services Exam Date of Mechanical Engg. Services Main Exam ही 09 एप्रिल 2023 रोजी होणार आहे. यात दोन पेपर असतात. पहिला पेपर यांत्रिकी अभियांत्रिकी पेपर 1 व दुसरा यांत्रिकी अभियांत्रिकी पेपर 2 असून MPSC यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेचा एकूण कालावधी 02 तास आहे.

MPSC Technical Services Exam Date of Agriculture Services Main Exam 2022-23 | MPSC कृषी सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख 2022-23

MPSC Technical Services Exam Date of Agriculture Services Main Exam 2022: MPSC कृषी सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख 16 एप्रिल 2023 आहे. या परीक्षेमध्ये एकूण दोन पेपर असतात एक म्हणजे कृषी विषयक सामान्य ज्ञान आणि दुसरा कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ही दोन विषय आहेत. MPSC Agriculture Services Main Exam 2022 चा एकूण कालावधी हा 02 तास आहे.

MPSC Technical Services Exam Date of  Electrical and Mechanical Engg. Services Main Exam 2022-23 | MPSC  विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख 2022-23

MPSC Technical Services Exam Date of Electrical and Mechanical Engg. Services Main Exam 2022: MPSC  विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेची तारीख 23 एप्रिल 2023 आहे. या परीक्षेत एकूण 200 प्रश्न 400 गुणांसाठी विचारल्या जातात. MPSC Electrical and Mechanical Engg. Services Mains Exam 2022 चा कालावधी 02 तास आहे.

MPSC Technical Services Exam Date 2022, Check MPSC Technical Services Prelims and Mains Exam Date_50.1
Adda247 Marathi Application

MPSC Technical Services Exam Date 2022 – FAQs

Q1. What is MPSC Technical Services Exam Date 2022 of the Combine Prelims Exam 2022?

Ans. MPSC Technical Services Main Exam 2022 is scheduled on 17 December 2022

Q2. What is MPSC Forest Services Mains Exam Date 2022?

Ans. MPSC Forest Services Mains Exam will be held on 18 March 2023.

Q3. What is MPSC Civil Engineering Services Mains Exam Date 2022?

Ans. MPSC Civil Engineering Mains Exam will be held on 25 March 2023.

Q4. What is MPSC Electrical Engineering Services Mains Exam Date 2022?

Ans. MPSC Electrical Engineering Mains Exam 2022 is scheduled on 02 April 2023.

Q5. What is MPSC Mechanical Engineering Services Mains Exam Date 2022?

Ans. MPSC Mechanical Engineering Mains Exam 2022 will be held on 09 April 2023

Q6. What is MPSC Agriculture Services Mains Exam Date 2022?

Ans. MPSC Agriculture Services Mains Exam is scheduled on 16 April 2023.

Also Read,

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

MPSC Technical Services Exam Date 2022, Check MPSC Technical Services Prelims and Mains Exam Date_60.1
MPSC Technical Test Series by Adda247

Sharing is caring!

FAQs

What is MPSC Technical Services Exam Date 2022 of the Combine Prelims Exam 2022?

MPSC Technical Services Main Exam 2022 is scheduled on 17 December 2022

What is MPSC Forest Services Mains Exam Date 2022?

MPSC Forest Services Mains Exam will be held on 18 March 2023.

What is MPSC Civil Engineering Services Mains Exam Date 2022?

MPSC Civil Engineering Mains Exam will be held on 25 March 2023.

What is MPSC Electrical Engineering Services Mains Exam Date 2022?

MPSC Electrical Engineering Mains Exam 2022 is scheduled on 02 April 2023.

What is MPSC Mechanical Engineering Services Mains Exam Date 2022?

MPSC Mechanical Engineering Mains Exam 2022 will be held on 09 April 2023

What is MPSC Agriculture Services Mains Exam Date 2022?

MPSC Agriculture Services Mains Exam is scheduled on 16 April 2023.