Kerala High Court Assistant Exam Previous Year Question Paper and Answer Key | കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തര കീയും_00.1
Malyalam govt jobs   »   Kerala HCA previous year paper   »   Kerala HCA previous year paper

Kerala High Court Assistant Exam Previous Year Question Paper and Answer Key | കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തര കീയും

 

 

Kerala High Court Assistant Previous Year Paper (കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ):-  ഹൈക്കോടതി കേരള അസിസ്റ്റന്റ് മുമ്പത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ @highcourtofkerala.nic.in: വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. മൂല്യമില്ലാതെ, ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറും അതിന്റെ ഉത്തര കീയും നൽകുന്നു.

 

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 1st week

Kerala High Court Assistant Previous Year Paper 2019

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ 2019 ഫെബ്രുവരി 10 നാണ് നടന്നത്. കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ഒബ്ജക്ടീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി. ആകെ 100 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 75 മിനിറ്റായിരുന്നു പരീക്ഷയുടെ കാലാവധി. ജനറൽ നോളജ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ നിന്നായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ. 2019 ഫെബ്രുവരി 10 ന് നടത്തിയ ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയുടെ  ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തര കീയും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയുടെ മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുംഉത്തര കീയും

ഡൗൺലോഡ്

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

പരിശീലന സെഷനുകൾക്കായി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിനായി കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ പാറ്റേണും,  സിലബസും, ആവശ്യമായ കുറച്ചു ടിപ്സുകളും ട്രിക്‌സുകളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ നൽകുന്നു.

Kerala High Court Assistant Exam Pattern and Syllubus  2021

Tips and Tricks for Kerala High Court Assistant Exam

 

Kerala High Court Assistant Sample Questions and Answers

കേരള പി‌എസ്‌സി ഹൈകോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചില ഉദാഹരണ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു

 1. Select the correct tense.

All the students  ————————-  the Special class last week

(A) had attended

(B) attended

(C) will attend

(D) would attend

Soln:- (B)

 1. Change the following adjective into adverb ‘near’

(A) nearer

(B) nearly

(C) nearest

(D) none

Soln:- (B)

 1. Fill in the blanks with the Suitable articles.

  ————- apple per day keeps ————-  doctor away.

(A) an, a

(B) a, the

(C) an, the

(D) the, a

Soln:- (C)

 1. “In the beginning was the word

And the word was God”

What is the allusion made here?

(A) Literary Allusion

(B) Geographical Allusion

(C) Linguistic Allusion

(D) Biblical Allusion

Soln:- (D)

 1. Who wrote the poem ‘Shilpi’?

(A) Ashwin Parthiban

(B)  Kamala Markendeya

(C) Sarojini Naidu

(D) Krish Karmad

Soln:- (A)

 1. Mention the work of Pearl S. Buck

(A) A tiger in the zoo

(B) My native land

(C) The good earth

(D) To cook and eat

Soln:- (C)

 1. To which period Walt Whiteman belong?

(A) 1819 – 1892

(B) 1825 – 1900

(C) 1890 – 1975

(D) 1815 – 1890

Soln:- (A)

 1. Who wrote ‘I Dare – It’s Always possible’?

(A) K. Narayan

(B) Kushwant Singh

(C) Athushi Deshpande

(D) Kiran Bedi

Soln:- (D)

 1. Find out the correct question tag from the options.

They came by train?

(A) isn’t it?

(B)  didn’t they?

(C) are they?

(D) do they?

Soln:- (B)

 1. Shakespear’s Sonnet No 116 deals with

(A) War

(B) Love

(C) Patriotism

(D) Time

Soln:- (B)

 

ഇത്തരം കേരളാ ഹൈ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സബ്ജെക്ട് വൈസ് കോഴ്സ് ബാച്ച് adda247 നിൽ നിന്നും ജൂലൈ 15 മുതൽ നിങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.പൂർണമായും  സിലബസ്  അധിഷ്ഠിതമായ  ക്ലാസുകൾ. സീറ്റുകൾ പരിമിതം, ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ ഉറപ്പിക്കൂ. കൂടാതെ adda247 ആപ്പിൽ നിന്നും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ലഭ്യമാണ്.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.

നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- UTSAV (75% OFF + Double Validity Offer)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala High Court Assistant Exam Previous Year Question Paper and Answer Key | കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തര കീയും_50.1
Kerala High Court Assistant New Live Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?