Malyalam govt jobs   »   General English For HCA   »   General English For HCA

General English 25 Important Previous year Q&A | HCA Study Material [20 September 2021]

General English 25 Important Previous year Q & A | HCA Study Material [20 September 2021]: ഹൈകോർട്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിനാണ്. ഹൈ കോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ജോലി എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാൻ ഞങ്ങളിതാ നിങ്ങൾക്കായി മുൻകാല വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരണത്തോടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് 25 ചോദ്യങ്ങളും , അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും (General English 25 Q & A )ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/13151956/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-September-2021-in-Malayalam.pdf”]

HCA Study Material : General English 25 Questions (ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് 25 ചോദ്യങ്ങൾ)

Choose the correct set of articles from the given options:

1.Here is ——- apple for you. It is from —- orchard we went to yesterday.

A.an, an                                 C. an, the

B. the, an                                D. the, the

 

2.My sister works for —— European company. She really likes – work culture there.

A. a, a                                      C. an, the

B. an, a                                     D. a, the

 

Every sentence given below has been divided into three parts marked A , B and C. There is some error in one of the parts. Mark the incorrect part. If you feel the sentence contains no error. mark ‘D’.

 

A                  B                 C                 D

3. I do not like / the poetries / of Kipling / no error

 

A                         B                                    C                                    D

4. You will be penalised / if your essay / exceeds more than three pages / no error

 

A                  B                            C                          D

5. Let us / discuss about / the problem at length / no error

 

Identify the meaning of the idioms:-

 

6. When you say someone is chicken hearted it means he is

A. not brave                                C. greedy

B.  company loving                      D. kind

 

7. The administration is at sixes and sevens means

A. in heavy debt                            C. in a mood of celebration

B. in disorder and confusion         D. in financial difficulty

 

8. It came as a bolt from the blue means

A. something utterly unexpected and shocking

B. something heavily damaging

C. something offering great relief

D. something untimely yet helpful

 

9. A catch 22 situation means

A. a dilemma or difficult situation

B. an extremely difficult situation

C. a dead end

D. an impasse

 

10.A black sheep means

A. an odd and disreputable member of the group

B. difficult to clean

C. unpredictable person

D. cruel and without the milk of human kindness

 

General English 25 Important PY Q &A | HCA Study Material_30.1
General English

Substitute one word for the following:

 

11.A person who hates mankind

A. cynic                                   C. pessimist

B. misanthrope                       D. opportunist

 

12.A place where birds are kept

A. hatchery                            C. aviary

B. coop                                 D. nest

 

13.Act of speaking to oneself

A. Delirium                          C. Raving

B. Soliloquy                          D. Murmur

 

14. One who does not believe in the existence of God

A. Rationalist                        C. Agnostic

B. Mystic                               D. Atheist

 

15. Allowance due to a wife from her husband on legal separation

A. Stipend                              C. Dower

B. Alimony                            D. Bounty

 

Identify the mis-spelt word:-

 

16.                   A. Nebullous                    C. Scurrility

                        B. Zealot                           D. Lesion

 

17.                   A. Grammer                     C. Simile

B. Committee                   D. Reticent

 

18.                   A. Companion                  C. Seperate

B. Accommodate              D. Genuine

 

19.                   A. Remedy                        C. Harass

B. Peak                             D. Adjascent

 

20.                   A. Embarass                    C. Vengeance

B. Semester                     D. Venomous

 

General English 25 Important PY Q &A | HCA Study Material_40.1
General English

Fill in the blanks with suitable prepositions:

 

21.He is jealous ——– me.

A. with                                  C. against

B. of                                      D. on

 

22. I congratulated him ——– his success.

A. for                                     C. during

B. in                                       D. on

 

23. He is married ———- my cousin

A. with                                    C. to

B. by                                       D. for

 

24. The answer was written —— blue ink.

A. in                                       C. on

B. with                                   D. against

 

25. I have known him ——– a long time.

A. for                                      C. through

B. from                                   D. along

 

Join Now: Kerala High Court Assistant| Crash Course

General English 25 Important PY Q &A | HCA Study Material_50.1
Kerala High Court Assistant Crash Course

HCA Study Material : General English 25 Solutions (ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് 25 പരിഹാരങ്ങൾ)

 

1. (C)

Here is an apple for you. It is from the orchard we went to yesterday.

2. (D)

My sister works for a European company. She really likes the work culture there.

3. (B)

Error : the poetries

4. (C)

Error : exceeds more than three pages

5. (B)

Error : discuss about

6. (A)

When you say someone is chicken hearted it means he is not brave

7. (B)

The administration is at sixes and sevens means in disorder and confusion

8. (A)

It came as a bolt from the blue means something utterly unexpected and shocking

9. (A)

A catch 22 situation means a dilemma or difficult situation

10. (A)

A black sheep means an odd and disreputable member of the group

11. (B)

A person who hates mankind – misanthrope

12. (C)

A place where birds are kept – aviary

13. (B)

Act of speaking to oneself – Soliloquy

14. (D)

One who does not believe in the existence of God – Atheist

15. (B)

Allowance due to a wife from her husband on legal separation – Alimony

16. (A)

Mis – spelt word : Nebullous

Corrected Word : Nebulous

17. (A)

Mis – spelt word : Grammer

Corrected Word : Grammar

18. (C)

Mis – spelt word : Seperate

Corrected Word : Separate

19. (D)

Mis – spelt word : Adjascent

Corrected Word : Adjacent

20. (A)

Mis – spelt word : Embarass

Corrected Word : Embarrass

21. (B)

He is jealous  of  me.

22. (D)

I congratulated him on his success.

23. (C)

He is married  to my cousin

24. (A)

The answer was written in blue ink.

25. (A)

I have known him for a long time

Practice Now: All India Free Mock For Kerala High Court Assistant Examination

 

Watch Video: General English For HCA

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

General English 25 Important PY Q &A | HCA Study Material_60.1
Village Field Assistant Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!