Marathi govt jobs   »   Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi...

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 24 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 24 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_2.1

 

Quantitative Aptitude दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 24 जून 2021

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Quantitative Aptitude बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 24 जून 2021 ची Quantitative Aptitude ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Directions (1-5): प्रत्येक प्रश्नात x आणि y मध्ये दोन समीकरणे दिली जातात. आपल्याला दोन्ही समीकरणे सोडवायची आहेत आणि त्यानुसार उत्तर द्यावे लागेल:
(a) जर x > y
(b) जर x < y
(c) जर x = y किंवा x आणि y मधील संबंध स्थापित केले जाऊ शकत नाहीत
(d) x ≥ y
(e) x ≤ y

 

Q1. I. x² + 21x – 100 = 0
II. y² – 13y + 36 = 0

 

Q2. I. 2x² – 8x – 24 = 0
II. 3y² – 9y – 12 = 0

 

Q3. I. 3y² – 42y + 72 = 0
II. 4x² – 44x + 40 = 0

 

Q4. I. 9x² – 72x + 144 = 0
II. 25y² – 240y + 576 = 0

 

Q5. I. x² – 96x + 2268 = 0
II. y² = 1764

 

Directions (6-10): या प्रत्येक प्रश्नात दोन समीकरणे (I) आणि (I) दिली जातात. आपल्याला दोन्ही समीकरणे सोडवायची आहेत आणि उत्तर द्यावे लागेल
(a) जर x>y
(b) जर x≥y
(c) जर x<y
(d) जर x ≤y
(e) जर x = y किंवा x आणि y दरम्यान कोणताही संबंध प्रस्थापित केला जाऊ शकत नाही.

Q6. I. x² – 13x + 40 = 0
II. 2y² – y – 15 = 0

 

Q7. I. 5x² + 17x + 6 = 0
II. 2y² + 11y + 12 = 0

 

Q8. I.7x² – 19x + 10 = 0
II. 8y² + 2y – 3 = 0

 

Q9. I. 3x² – 25x + 8 = 0
II. 4y² – 13y + 3 = 0

 

Q10. I. 3x + 4y = 2
II. 2x – y = 5

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

S1. Ans.(e)
Sol.
I. x² + 21x – 100 = 0
⇒ x² + 25x – 4x – 100 = 0
⇒ (x + 25) (x – 4) = 0
⇒ x = –25, 4
II. y² – 13y + 36 = 0
⇒ y² – 9y – 4y + 36 = 0
⇒ (y – 9) (y – 4) = 0
⇒ y = 9, 4
y ≥ x

S2. Ans.(c)
Sol.
I. 2x² – 8x – 24 = 0
x² – 4x – 12 = 0
⇒ x² – 6x + 2x – 12 = 0
⇒ (x – 6) (x + 2) = 0
⇒ x = 6, –2
II. 3y² – 9y – 12 = 0
⇒ y² – 3y – 4 = 0
⇒ y² – 4y + y – 4 = 0
⇒ y (y – 4) + 1 (y – 4) = 0
⇒ (y – 4) (y + 1) = 0
⇒ y = 4, –1
No relation

S3. Ans.(c)
Sol.
I. 3y² – 42y + 72 = 0
⇒ y² – 14y + 24 = 0
⇒ y² – 12y – 2y + 24 = 0
⇒ y (y – 12) – 2 (y – 12) = 0
⇒ (y – 12) (y – 2) = 0
⇒ y = 12, 2

II. 4x² – 44x + 40 = 0
⇒ x² – 11x + 10 = 0
⇒ x² – 10x – x + 10 = 0
⇒ x (x – 10) – 1 (x – 10) = 0
⇒ x = 10, 1
No relation

S4. Ans.(b)
Sol.
I. 9x² – 72x + 144 = 0
⇒ (3x – 12)² = 0
⇒ x = 4, 4
II. 25y² – 240y + 576 = 0
⇒ (5y – 24)² = 0
⇒ y = 24/5,24/5
y > x

S5. Ans.(d)
Sol.
I. x² – 96x + 2268 = 0
⇒ x² – 54x – 42x + 2268 = 0
⇒ x (x – 54) – 42 (x – 54) = 0
⇒ (x – 54) (x – 42) = 0
⇒ x = 54, 42

II. y² = 1764
⇒ y = ± 42
x ≥ y

S6. Ans.(a)
Sol.
I. x² -13x + 40= 0
x² – 5x – 8x + 40 = 0
x (x -5) – 8 (x – 5) = 0
x = 5, 8
II. 2y² – y – 15 = 0
2y² – 6y + 5y – 15 = 0
2y(y – 3)+ 5 (y – 3) = 0
y=3 , -5/2
x > y

S7. Ans.(e)
Sol.
I. 5x² + 17x + 6 = 0
5x² + 15x + 2x + 6 = 0
5x (x + 3) +2(x + 3) = 0
x= -3,-2/5
II. 2y² + 11y + 12 = 0
2y² + 8y + 3y + 12 = 0
2y (y + 4) + 3 (y + 4) = 0
y= -4,-3/2
No relation

S8. Ans.(a)
Sol.
7x² – 19x + 10 = 0
7x² – 14x – 5x + 10 = 0
7x (x – 2) – 5 (x – 2) = 0
x = 2, 5/7
II. 8y² + 2y – 3 = 0
8y² + 6y – 4y – 3 = 0
2y (4y + 3) – 1 (4y + 3) = 0
y=(-3)/4,1/2
x >y

S9. Ans.(e)
Sol.
3x² – 25x + 8 = 0
3x² – 24x – x + 8 =0
3x (x – 8) – 1 (x – 8) = 0
x=8,1/3
II. 4y² – 13y + 3 = 0
4y² – 12y – y + 3 = 0
4y (y – 3) – 1 (y – 3) = 0
y=3,1/4
No relation

S10. Ans.(a)
Sol.
I. 3x + 4y = 2 ..(i)
II. 2x -y = 5 ..(ii)
Multiplying (ii) by 4 and solving
x= 2, y= -1
x > y

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी मराठी मध्ये, Download करा 

adda247

Sharing is caring!