Marathi govt jobs   »   Mathematics Quiz In Marathi | 9...

Mathematics Quiz In Marathi | 9 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams

Mathematics Quiz In Marathi | 9 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_2.1

 

गणित दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 9 जुलै 2021

 

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी वेगवेगळ्या परीक्षे मार्फत हजारो विद्यार्थ्यांची भरती करून घेते MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, UPSC, SSC, RRB IBPS RRB अशा अनेक परीक्षांमार्फत हजारो जागांची भरती दरवर्षी निघते ज्यात लाखो इच्छुक हजार किंवा त्याहूनही कमी जागांसाठी अर्ज करतात. आपण एमपीएससी आणि इतर परीक्षाची तयारी करत असाल तर आपल्याला क्विझ देण्याचे महत्त्व माहित असलेच पाहिजे. बर्‍याच विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे पुरेसे तास दिले जात असतानाही त्यांना या परीक्षांची पूर्तताही करता आली नाही कारण ते त्यांचे परीक्षण वेळेवर पूर्ण करू शकत नाहीत आणि संशोधन करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्या संबंधित विषयाची किंवा विषयाची क्विझ देणे कारण आपण या मार्गाने कव्हर करू शकता कमी वेळात जास्तीत जास्त विषय. आम्हाला Add 247 मराठी येथे चांगल्या अभ्यास सामग्रीचे मूल्य समजले आहे आणि म्हणूनच आम्ही सर्व विषयांसाठी आपल्याला क्विझ प्रदान करीत आहोत. दैनिक क्विझ देऊन तुम्ही तुमच्या तयारीची पातळी तपासू शकता.

 

Q1. 0.008 × 0.01 × 0.072 ÷ (0.12 × 0.0004) मूल्य ?
(a) 1.2
(b) 0.12
(c) 0.012
(d) 1.02

 

Q2. √(∛0.000729) मूल्य ?
(a) 0.9
(b) 0.09
(c) 0.3
(d) 0.03

 

Q3. खालीलपैकी कोणते सत्य आहे?
(a) √5 + √3 < √6 + √2
(b) √5 + √3 = √6 + √2
(c) √5 + √3 > √6 + √2
(d) (√5 + √3) (√6 + √2) = 1

 

Q4. If 3^(x – y )= 27, 3^(x + y )=243 , xy चे मूल्य शोधा?
(a) 1
(b) 4
(c) 2
(d) 8

 

Q5. 317 x 317 + 283 x 283 =?
(a) 190478
(b) 172568
(c) 166521
(d) 180578

 

Q6. खालील प्रश्नात प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणते मूल्य आले पाहिजे (?)?
534.596 + 61.472 – 496.708 =? + 27.271
(a) 132.789
(b) 126.639
(c) 72.089
(d) 62.069

Q7. खालील प्रश्नात प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणते मूल्य आले पाहिजे (?)?
52000 40 * 30 =? –
(a) 553
(b) 647
(c) 543
(d) 657

 

Q8. खालील प्रश्नात प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणते मूल्य आले पाहिजे (?)?
69 ÷ 3 × 0.95 + 19.5 -11.8=?
(a) 30.27

(b) 41.35
(c) 29.55
(d) 30.37

 

Q9. खालील प्रश्नात प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणते मूल्य आले पाहिजे (?)?
150% of 660+24% of 650=?
(a) 1156
(b) 1076
(c) 1226
(d) 1146

 

Q10. सोडवा

Mathematics Quiz In Marathi | 9 July 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_3.1

(a) 0.28
(b) 1.1
(c) 11
(d) 2.8

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

YouTube channel- Adda247 Marathi Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

S1.Ans. (b)
Sol. 0.008 × 0.01 × 0.072 ÷ (0.12 × 0.0004)
 0.008 × 0.01 × 0.072 ÷ (0.000048)
 0.008 × 0.01 × 0.072/0.000048
(8 * 1 * 72 * 1000000)/(1000 * 100 * 1000 * 48)
 12/100 = 0.12

S2.Ans. (c)
Sol. √(∛0.000729)
 √(∛(0.09*0.09*0.09))
 √0.09
 √(0.3*0.3) = 0.3

S3.Ans. (c)
Sol. √5 = 2.24, √3 = 1.73, √6 = 2.45, √2 = 1.41
 ∴ √5 + √3 = 2.24 + 1.73 = 3.97
 √6 + √2 = 2.45 + 1.41 = 3.86
Clearly, 3.97 > 3.86
∴ √5 + √3 > √6 + √2

S4.Ans. (b)
Sol. 3^(x – y )= 27, 3^(x + y )= 243
 3^(x – y ) = 3^(3 ), 3^(x + y )= 3^(5 )
 x – y = 3, x + y = 5
On solving we get,
x = 4, y = 1
So, xy = 4 * 1 = 4

S5.Ans. (d)
Sol. 〖(317)〗^2 + 〖(283)〗^2
 〖(300 + 17)〗^2 + 〖(300 – 17)〗^2
It is in the form of 〖(a + b)〗^2 + 〖(a – b)〗^2 = 2(a^2 +b^2)
 2 (90000 + 289) = 180578

S6.Ans. (c)
Sol. 534.596 + 61.472 – 496.708 =? + 27.271
596.068 – 496.708 =? + 27.271
99.36 – 27.271 =?
72.089 =?

S7.Ans. (b)
Sol. 52000 ÷ 40 ÷65 * 30 =? – √2209
 52000 * 1/40 * 1/65 * 30 =? – 47
 600 =? – 47
 647

S8.Ans. (c)
Sol. 69 ÷ 3 × 0.95 + 19.5 -11.8=?
 69/3 * 95/100 + 19.5 -11.8=?
 21.85 + 19.5 -11.8=?
 29.55

S9.Ans. (d)
Sol. 150% of 660+24% of 650=?
 990 + 156
= 1146

S10.Ans. (b)
Sol. Let 0.41 = x and 0.69 = y
Expression  ((x^3 + y^3))/((x^2 – xy + y^2)) = ((x + y)(x^2 – xy + y^2))/((x^2 – xy + y^2))

 x + y = 0.41 + 0.69 = 1.10

 

adda247

Sharing is caring!