Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   शहरी स्थानिक संस्था प्रशासन तुलनात्मक अभ्यास

शहरी स्थानिक संस्था प्रशासन तुलनात्मक अभ्यास | A Comparative Study of Urban Local Body Governance : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य

शहरी स्थानिक संस्था प्रशासन तुलनात्मक अभ्यास

MPSC परीक्षेसाठी राज्याशास्त्र विषयाचा अभ्यास करताना शहरी स्थानिक संस्था घटकाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. शहरी स्थानिक संस्था घटकाचा अभ्यास परीक्षेच्या दृष्टीने हमखास गुण मिळवून देणारा ठरतो. त्यामुळेच आजच्या लेखात आपण MPSC परीक्षांच्या अभ्यासक्रमातील शहरी स्थानिक संस्था (Urban Local Bodies Administration) या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत.

Title Link  Link 
MPSC परीक्षा 2024 – अभ्यास योजना | MPSC Exam 2024 – Study Plan अँप लिंक वेब लिंक

शहरी स्थानिक संस्था प्रशासन- रचना:

शहरी स्थानिक संस्था रचना पुढील तक्त्यात दिलेली आहे. त्याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास आपल्याला लक्षात ठेवणे सोपे जाईल.

नगरपंचायत नगरपरिषद बृहन्मुंबई वगळून इतर मनपा

बृहन्मुंबई मनपा

निर्वाचित सदस्य 17 17-65 65-175 227
नामनिर्देशित सदस्य निर्वाचित सदस्यांच्या 10% किंवा 5 यापैकी कमी संख्या  

निर्वाचित सदस्यांच्या 10% किंवा 5 यापैकी कमी संख्या

 

कमाल 5 कमाल 5
कालावधी 5 वर्षे 5 वर्षे 5 वर्षे 5 वर्षे
सदस्य निवडीसाठीचे मतदारसंघ प्रभाग/ वॉर्ड प्रभाग/ वॉर्ड प्रभाग/ वॉर्ड प्रभाग/ वॉर्ड
एका मतदार संघातून निवडावयाचे सदस्य 1 शक्यतो 2 (कमाल 3)  

शक्यतो 4 (किमान 3 व कमाल 5)

 

1
मतदारसंघ रचना राज्य निवडणूक आयुक्त राज्य निवडणूक आयुक्त राज्य निवडणूक आयुक्त राज्य निवडणूक आयुक्त
पहिली बैठक कोण बोलवणार? जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्त मनपा आयुक्त
अध्यक्ष निवड अध्यक्ष थेट मतदारांकडून निवड अध्यक्ष थेट मतदारांकडून निवड निर्वाचित सदस्य त्यांच्यापैकी एका सदस्याला महापौर म्हणून निवडतात निर्वाचित सदस्य त्यांच्यापैकी एका सदस्याला महापौर म्हणून निवडतात
उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष उपमहापौर उपमहापौर
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा पदावधी 5 वर्ष 5 वर्ष 2 ½ वर्ष 2 ½ वर्ष

शहरी स्थानिक संस्था प्रशासन- अविश्वास ठराव:

शहरी स्थानिक संस्था यांमध्ये अविश्वास ठरावाची पद्धत पुढील तक्त्यात दिलेली आहे. त्याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास आपल्याला लक्षात ठेवणे सोपे जाईल.

नगरपंचायत (अध्यक्ष- उपाध्यक्ष) नगरपरिषद  (अध्यक्ष- उपाध्यक्ष)
अविश्वासाच्या ठरावाच्या विशेष सभेकरिता किमान किती सदस्यांनी मागणी करावी लागते? किमान 1/2 किमान 1/2
विशेष सभेची मागणी कोणाकडे करावी? जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
किती दिवसाच्या आत सभा बोलावली जाते? १० १०
अध्यक्षस्थानी कोण असतात? जिल्हाधिकारी / त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी

जिल्हाधिकारी / त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी

ठराव मंजूरी करिता बहुमत किमान 3/4

किमान 3/4

कोणत्या कालावधीत अविश्वास ठराव मांडता येत नाही? निवडी पासून 2 वर्ष आणि अविश्वास ठराव असफल झाल्या पासून 2 वर्षाच्या आत. निवडी पासून 2 वर्ष आणि अविश्वास ठराव असफल झाल्या पासून 2 वर्षाच्या आत.

शहरी स्थानिक संस्था प्रशासन- बैठकांची प्रक्रिया:

शहरी स्थानिक संस्था यांमध्ये बैठकांची प्रक्रिया पुढील तक्त्यात दिलेली आहे. त्याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास आपल्याला लक्षात ठेवणे सोपे जाईल.

नगरपंचायत नगरपरिषद बृहन्मुंबई वगळून इतर मनपा

बृहन्मुंबई मनपा

लगतच्या २ सभांमधील कमाल अंतर प्रत्येक महिन्यात किमान 1 सभा प्रत्येक महिन्यात किमान 1 सभा प्रत्येक महिन्यात 20 तारखेपूर्वी किमान 1 सभा प्रत्येक महिन्यात किमान 1 सभा
पहिली सभा कोण बोलवतात जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्त मनपा आयुक्त
सर्वसाधारण सभेची नोटीस किती दिवस अगोदर द्यावी? 7 दिवस 7 दिवस 7 दिवस
विशेष सभेची नोटीस 3 दिवस 3 दिवस 3 दिवस

विशेष सभेकरिता किमान सदस्यांची मागणी 1/4 सदस्य 1/4 सदस्य 1/4 सदस्य किंवा स्थायी समितीचे किमान 5 सदस्य 1/6 सदस्य
गणसंख्या 1/3 1/3 1/3 1/5
विशेष सभेची गणसंख्या 1/2 1/2

सर्व साधारण सभा व विशेष सभा (सर्व संस्थाच्या बाबतीत लागू) :

१) सर्वसाधारण सभेतत्या सभेच्या नोटीस मध्ये नमूद नसलेल्या विषयावर सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या व्यक्तीच्या परवानगीने चर्चा होऊन निर्णय घेतले जातात.

२) विशेष सभेतत्या सभेच्या नोटीस मध्ये नमूद असलेल्या विषयाबाबत चर्चा होऊन निर्णय घेतले जातात. विशेष सभेतत्या सभेच्या नोटीसमध्ये नमूद नसलेल्या विषयावर कामकाज होत नसते.

शहरी स्थानिक संस्था प्रशासन – स्थायी समिती:

शहरी स्थानिक संस्था यांमध्ये स्थायी समितीची रचना खाली दर्शवल्याप्रमाणे आहे. परीक्षेच्या दृष्टीने हे महत्वाचे आहे.

नगरपंचायत अ, ब  वर्ग नगरपरिषद क वर्ग नगरपरिषद बृहन्मुंबई वगळून इतर मनपा

बृहन्मुंबई मनपा

स्थायी समिती रचना बंधनकारक बंधनकारक बंधनकारक बंधनकारक बंधनकारक
रचना नगर  पंचायती कडून संख्या निश्चित (परंतू एकूण सदस्य संख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसावे) अध्यक्ष + विषय समिती सभापती (6) + 3 सदस्य = 10 सदस्य नगर परिषदे कडून संख्या निश्चित (परंतू एकूण सदस्य संख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसावे) 16 सदस्य 27 सदस्य
सभापती नगराध्यक्ष: पदसिद्ध अध्यक्ष नगराध्यक्ष: पदसिद्ध अध्यक्ष नगराध्यक्ष: पदसिद्ध अध्यक्ष सदस्यांमधून निवडतात. सदस्यांमधून निवडतात.
सदस्यांचा कलावधी नगर पंचायतीच्या कालावधी इतका नगर परिषदेच्या कालावधी इतका नगर परिषदेच्या कालावधी इतका दरवर्षी निम्मे सदस्य निवृत्त होतात व तेवढेच नवे भरले जातात. दरवर्षी निम्मे सदस्य निवृत्त होतात व तेवढेच नवे भरले जातात.
अध्यक्षांचा पदावधी त्यांच्या मुदती समान त्यांच्या मुदती समान त्यांच्या मुदती समान 1 वर्ष 1 वर्ष

शहरी स्थानिक संस्था प्रशासन- इतर समित्या:

शहरी स्थानिक संस्था यांमधील इतर समित्या पुढे दिल्या आहेत. परीक्षेला जाताना त्याचा अभ्यास करून गेल्यास त्याचा नक्की फायदा होईल.

अ, ब वर्ग नगरपरिषदमधील समित्या: 8 समित्या

अ) स्थायी समिती (1+7+3) = 11 सदस्य

ब) परिवहन समिती : (परिवहन उपक्रम असल्यास)

क) विषय समित्या: एकूण 6

 1. सार्वजनिक बांधकाम समिती :
 2. शिक्षण, क्रीडा व संस्कृतिक कार्य समिती :
 3. स्वच्छता, वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य समिती :
 4. पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समिती :
 5. नियोजन व विकास समिती :
 6. महिला व बालकल्याण समिती :

क वर्ग नगरपरिषदमधील समित्या:

 • स्थायी समिती स्थापना करणे बंधनकारक.
 • विषय समित्यांची स्थापना करणे ऐच्छिक आहे.

बृहनमुंबई वगळता इतर मनपामधील समित्या:

 1. स्थायी समिती (स्थापना बंधनकारक): 16 सदस्य
 2. परिवहन समिती (परिवहन उपक्रम असल्यास): 13 सदस्य
 3. विशेष व तदर्थ समित्या – आवश्यतेनुसार स्थापन करता.

बृहनमुंबई मनपामधील समित्या:

 1. स्थायी समिती (स्थापना बंधनकारक): 27 सदस्य
 2. विशेष समित्या – आवश्यकतेनुसार
 3. प्राथमिक शिक्षण समिती: 26 सदस्य (22+4)
 4. रूग्णालय समिती
 5. सुधारसमिती ( बंधनकारक ): 26 सदस्य
 6. बृहनमुंबई विदयूत पुरवठा व वाहतूक समिती (बंधनकारक): 17 सदस्य

शहरी स्थानिक संस्था प्रशासन तुलनात्मक अभ्यास | A Comparative Study of Urban Local Body Governance : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य_3.1

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान(GS) 
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
31 डिसेंबर  2023 जालियनवाला बाग हत्याकांड जालियनवाला बाग हत्याकांड
1 जानेवारी  2024 गांधी युग गांधी युग
3 जानेवारी 2024 रक्ताभिसरण संस्था रक्ताभिसरण संस्था
5 जानेवारी 2024

 

प्राकृतिक महाराष्ट्र – कोकण किनारपट्टी   प्राकृतिक महाराष्ट्र – कोकण किनारपट्टी
  7 जानेवारी  2024 1857 चा उठाव 1857 चा उठाव
9 जानेवारी  2024  प्राण्यांचे वर्गीकरण -असमपृष्ठरज्जू प्राणी  प्राण्यांचे वर्गीकरण -असमपृष्ठरज्जू प्राणी
11 जानेवारी 2024 राज्यघटना निर्मिती राज्यघटना निर्मिती
13 जानेवारी 2024 अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प
15 जानेवारी 2024 महाराष्ट्र – स्थान व विस्तार महाराष्ट्र – स्थान व विस्तार
17 जानेवारी 2024 भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना व वाटचाल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना व वाटचाल
19 जानेवारी 2024 मूलभूत हक्क मूलभूत हक्क
21 जानेवारी 2024 वैदिक काळ वैदिक काळ
23 जानेवारी 2024 सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी
25 जानेवारी 2024 शाश्वत विकास शाश्वत विकास
27 जानेवारी 2024 महर्षी कर्वे व त्यांचे कार्य महर्षी कर्वे व त्यांचे कार्य
29 जानेवारी 2024 1942 छोडो भारत चळवळ 1942 छोडो भारत चळवळ
31 जानेवारी 2024 भारतीय रिझर्व्ह बँक  भारतीय रिझर्व्ह बँक 

 

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान (GS)
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
1 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे
2 फेब्रुवारी 2024 स्वातंत्र्यापूर्वीची भारतीय अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्यापूर्वीची भारतीय अर्थव्यवस्था
3 फेब्रुवारी 2024 रौलेट कायदा 1919 रौलेट कायदा 1919
4 फेब्रुवारी 2024 गारो जमाती गारो जमाती
5 फेब्रुवारी 2024 लाला लजपत राय लाला लजपत राय
6 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 15 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 15
7 फेब्रुवारी 2024 भारतातील हरित क्रांती भारतातील हरित क्रांती
8 फेब्रुवारी 2024 मार्गदर्शक तत्वे मार्गदर्शक तत्वे
9 फेब्रुवारी 2024 गौतम बुद्ध : जीवन आणि शिकवण गौतम बुद्ध : जीवन आणि शिकवण
10 फेब्रुवारी 2024 भारतीय नियोजन आयोग आणि NITI आयोग भारतीय नियोजन आयोग आणि NITI आयोग
11 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत
12 फेब्रुवारी 2024 महागाईचे प्रकार आणि कारणे महागाईचे प्रकार आणि कारणे
13 फेब्रुवारी 2024 श्वसन संस्था श्वसन संस्था
14 फेब्रुवारी 2024 अलैंगिक प्रजनन  अलैंगिक प्रजनन 
15 फेब्रुवारी 2024 सातवाहन कालखंड सातवाहन कालखंड
16 फेब्रुवारी 2024 बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा
17 फेब्रुवारी 2024 पंचायतराज समित्या पंचायतराज समित्या
18 फेब्रुवारी 2024 कोळी,भिल्ल व रामोश्यांचे बंड कोळी,भिल्ल व रामोश्यांचे बंड
19 फेब्रुवारी 2024 1991 च्या आर्थिक सुधारणा 1991 च्या आर्थिक सुधारणा
20 फेब्रुवारी 2024 जगन्नाथ शंकरशेठ जगन्नाथ शंकरशेठ
21 फेब्रुवारी 2024 पंडिता रमाबाई पंडिता रमाबाई
22 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370
23 फेब्रुवारी 2024 शिक्षणविषयक आयोग व समित्या शिक्षणविषयक आयोग व समित्या
24 फेब्रुवारी 2024 आम्ल पर्जन्य आम्ल पर्जन्य
25 फेब्रुवारी 2024 73 वी घटना दुरुस्ती कायदा 73 वी घटना दुरुस्ती कायदा
26 फेब्रुवारी 2024 संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ
27 फेब्रुवारी 2024 गोदावरी नदी खोरे गोदावरी नदी खोरे
28 फेब्रुवारी 2024 सार्वजनिक वित्त सार्वजनिक वित्त
29 फेब्रुवारी 2024 राज्य लोकसेवा आयोग राज्य लोकसेवा आयोग

 

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान (GS)
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
1 मार्च 2024 केंद्र – राज्य संबंध केंद्र – राज्य संबंध
2 मार्च 2024 दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत
3 मार्च 2024 राष्ट्रीय उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्न
4 मार्च 2024
भाऊ दाजी लाड व बाळशास्त्री जांभेकर भाऊ दाजी लाड व बाळशास्त्री जांभेकर
5 मार्च 2024
भारतातील सहकारी संस्था भारतातील सहकारी संस्था
6 मार्च 2024 बंगालची फाळणी बंगालची फाळणी
7 मार्च 2024 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
8 मार्च 2024 मोपला बंड मोपला बंड
9 मार्च 2024 42 वी घटना दुरुस्ती कायदा 1976 42 वी घटना दुरुस्ती कायदा 1976
10 मार्च 2024
भारतातील खनिज संसाधने भारतातील खनिज संसाधने
11 मार्च 2024
गोपाळ हरी देशमुख व महादेव गोविंद रानडे गोपाळ हरी देशमुख व महादेव गोविंद रानडे
12 मार्च 2024
मानवी शरीर : अस्थिसंस्था मानवी शरीर : अस्थिसंस्था
13 मार्च 2024 मॉन्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधारणा 1919 मॉन्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधारणा 1919
14 मार्च 2024 वित्त आयोग वित्त आयोग
15 मार्च 2024
भारतातील राष्ट्रीय आणीबाणी 1975 ते 1977 भारतातील राष्ट्रीय आणीबाणी 1975 ते 1977
16 मार्च 2024 भारतातील प्रमुख उद्योग भारतातील प्रमुख उद्योग
17 मार्च 2024 मुस्लिम लीग (1906) मुस्लिम लीग (1906)
18 मार्च 2024 मानवी मेंदू : रचना व कार्य मानवी मेंदू : रचना व कार्य
19 मार्च 2024 चौरीचौरा घटना 1922 चौरीचौरा घटना 1922
20 मार्च 2024 महाराष्ट्रातील धरणे महाराष्ट्रातील धरणे
21 मार्च 2024 महर्षी वि.रा.शिंदे महर्षी वि.रा.शिंदे
22 मार्च 2024 मानवी दातांचे प्रकार आणि त्यांची कार्ये मानवी दातांचे प्रकार आणि त्यांची कार्ये
23 मार्च 2024 भारत सरकार कायदा 1935 भारत सरकार कायदा 1935
24 मार्च 2024 पेशी : रचना व कार्य पेशी : रचना व कार्य
25 मार्च 2024 विशेष तरतूद कायदा 1991, कलम 371 (A ते J) विशेष तरतूद कायदा 1991, कलम 371 (A ते J)
26 मार्च 2024 पर्यावरणीय पिरॅमिड पर्यावरणीय पिरॅमिड
27 मार्च 2024 वातावरणाचे स्तर आणि त्याची रचना वातावरणाचे स्तर आणि त्याची रचना
28 मार्च 2024 भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक
29 मार्च 2024 राज्य मानवी हक्क आयोग राज्य मानवी हक्क आयोग
30 मार्च 2024
सनदी कायदे – 1793,1813 आणि 1833 सनदी कायदे – 1793,1813 आणि 1833
31 मार्च 2024 राजा हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन

 

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान (GS)
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
1 एप्रिल 2024 इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटला इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटला
2 एप्रिल 2024   विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)
3 एप्रिल 2024 जेट स्ट्रीम्स जेट स्ट्रीम्स
4 एप्रिल 2024 क्रयशक्ती समानता सिद्धांत क्रयशक्ती समानता सिद्धांत
5 एप्रिल 2024 पंचसृष्टि वर्गीकरण पंचसृष्टि वर्गीकरण
6 एप्रिल 2024 पश्चिम घाट पश्चिम घाट
7 एप्रिल 2024 राज्य पुनर्रचना – कायदा व आयोग राज्य पुनर्रचना – कायदा व आयोग
8 एप्रिल 2024 धन विधेयक धन विधेयक
9 एप्रिल 2024 सिंग सभा आंदोलन व अकाली चळवळ सिंग सभा आंदोलन व अकाली चळवळ
10 एप्रिल 2024 सरकारिया आयोग सरकारिया आयोग
11 एप्रिल 2024 भारतातील महत्त्वाचे पर्वतीय मार्ग भारतातील महत्त्वाचे पर्वतीय मार्ग
12 एप्रिल 2024 द्विराष्ट्र सिद्धांत द्विराष्ट्र सिद्धांत
13 एप्रिल 2024 किण्वन प्रक्रिया किण्वन प्रक्रिया
14 एप्रिल 2024 पल्लव राजवंश पल्लव राजवंश
15 एप्रिल 2024 वन संवर्धन कायदा 1980 वन संवर्धन कायदा 1980
16 एप्रिल 2024 स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट
17 एप्रिल 2024 लोकसभेचे प्रो-टेम स्पीकर लोकसभेचे प्रो-टेम स्पीकर
18 एप्रिल 2024 वाळवंटीकरण वाळवंटीकरण
19 एप्रिल 2024 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
20 एप्रिल 2024 भारत सेवक समाज भारत सेवक समाज
22 एप्रिल 2024 वहाबी व अलिगढ चळवळ वहाबी व अलिगढ चळवळ
23 एप्रिल 2024 सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू
24 एप्रिल 2024 संसदेतील शून्य तास संसदेतील शून्य तास
25 एप्रिल 2024 ब्रिटिश भारतातील शिक्षण प्रणाली ब्रिटिश भारतातील शिक्षण प्रणाली
26 एप्रिल 2024 राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग
27 एप्रिल 2024 वुडचा खलिता वुडचा खलिता
28 एप्रिल 2024 वस्तू आणि सेवा कर (GST) वस्तू आणि सेवा कर (GST)
29 एप्रिल 2024 सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प

शहरी स्थानिक संस्था प्रशासन तुलनात्मक अभ्यास | A Comparative Study of Urban Local Body Governance : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य_4.1

MPSC Combine Group B & Group C (Pre + Mains) Exam Foundation 2024 | Marathi | Video Course By Adda247

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप MPSC MahapackMPSC Mahapack

Sharing is caring!

FAQs

शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किती स्तर असतात?

शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 3 स्तर आहेत.

शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे 3 स्तर काय आहेत?

नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगर पालिका या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे तीन स्तर आहेत.

भारतातील सर्वात जुनी महानगरपालिका कोणती आहे?

भारतातील सर्वात जुनी महानगरपालिका मद्रास महानगरपालिका (1688) आहे.