Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group B ASO Mains Exam...

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 | MPSC गट ब सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा 2020 पेपर 2 चे विश्लेषण

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has successfully conducted the MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2 on 16 October 2022. The overall difficulty level of the MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 is Easy to Moderate. In this article, you will get the MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 in detail. We have also provided a direct link of MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020 and MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020. You will also get overall good attempts and subject-wise MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2.

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2
Category Exam Analysis
Exam Conducted by Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Name MPSC Group B ASO Mains Exam 2020
Post Assistant Section Officer (ASO)
Exam Date 16 October 2022

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2020 मधील सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) मुख्य परीक्षा 2020 पेपर 2 ची परीक्षा दिनांक 15 ऑक्टोबर 2022 यशस्वीरीत्या पार पडली. MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 ची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरूपाची होती. आज या लेखात आपण MPSC Group B ASOMains Exam Analysis 2020 of Paper 2 सविस्तर स्वरुपात पाहणार आहोत ज्यात overall good attempts आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2) याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 | MPSC गट ब सहायक कक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा पेपर 2 विश्लेषण

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: MPSC गट ब सहायक कक्ष अधिकारी (Assistant Section Officer – ASO) मुख्य परीक्षा 2022 पेपर 2 ची परीक्षा 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध केंद्रांवर घेण्यात आली. MPSC Group B ASO Mains Paper 2 परीक्षा एकूण 200 गुणांची होती. MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 मध्ये कोणत्या विषयावर किती प्रश्न आले होते आणि त्यांची काठीण्य पातळी कशी होती याबद्दल सविस्तर माहिती खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

एकूण गुण = 200

Sr. No Subject Name Qtn. No. Marks Difficulty Level
01 General Appitude (बुध्दिमत्ता चाचणी) 15 30 Easy to Medium
02 History of Maharashtra (महाराष्ट्राचा इतिहास) 10 20 Easy to Medium
03 Geography of Maharashtra (महाराष्ट्राचा भूगोल) 10 30 Easy to Medium
04 Indian Polity (भारतीय राज्यघटना) 10 20 Easy to Medium
05 The Political System (राजकीय यंत्रणा) 20 40 Easy to Medium
06 District Administration, Rural and Urban Local Government (जिल्हा प्रशासन, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन) 10 20 Easy to Medium
07 Judiciary (न्यायमंडळ) 10 20 Easy to Medium
08 Planning (नियोजन) 10 20 Easy to Medium
एकूण 100 200 Easy to Medium

MPSC Group B ASO Mains 2020 Exam Good Attempts | MPSC गट ब ASO मुख्य परीक्षेसाठी गुड अटेंम्ट

MPSC Group B ASO Mains 2020 Exam Good Attempts: MPSC Group B ASO Main Exam 2020 मधील पेपर 2 चे गुड अटेंम्ट (MPSC Group B ASO Mains 2020 Exam Good Attempts) 77-85 आहे. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या 100% Acuraccy नी सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे. त्यामुळे तुम्हचा कट ऑफ सहजपणे Clear होईल. खालील तक्त्यात विषयानुसार गुड अटेंम्ट देण्यात आला आहे.

Sr. No Subject Name No. of Good Attempts (Questions)
01 General Appitude (बुध्दिमत्ता चाचणी) 12-13
02 History of Maharashtra (महाराष्ट्राचा इतिहास) 7-8
03 Geography of Maharashtra (महाराष्ट्राचा भूगोल) 8-9
04 Indian Polity (भारतीय राज्यघटना) 12-13
05 The Political System (राजकीय यंत्रणा) 16-17
06 District Administration, Rural and Urban Local Government (जिल्हा प्रशासन, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन) 7-8
07 Judiciary (न्यायमंडळ) 8-9
08 Planning (नियोजन) 7-8
Total 77-85

Subject Wise MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2 | विषयानुसार MPSC गट ब सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण

Subject Wise MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Paper 2: दिनांक 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी MPSC गट ब सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) मुख्य परीक्षा 2020 चा पेपर 2 घेण्यात आला. MPSC गट ब मुख्य परीक्षा Subject Wise MPSC Group B Exam Analysis 2022 of ASO Main Exam या लेखात दिले आहे त्यात Group B Main Exam Analysis of ASO Paper 2 मध्ये General Appitude (बुध्दिमत्ता चाचणी), History of Maharashtra (महाराष्ट्राचा इतिहास), Geography of Maharashtra (महाराष्ट्राचा भूगोल), Indian Polity (भारतीय राज्यघटना), The Political System (राजकीय यंत्रणा), District Administration, Rural and Urban Local Government (जिल्हा प्रशासन, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन), Judiciary (न्यायमंडळ) आणि Planning (नियोजन) या विषयाचा समावेश होतो. विषयानुसार MPSC Group B  ASO Exam Analysis 2022 खाली दिले आहे.

MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020
Adda247 Marathi App

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of General Aptitude Subject (सामान्य बुद्धिमत्ता विषयाचे विश्लेषण)

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of General Aptitude Subject: MPSC ASO मुख्य परीक्षा मधील सामान्य बुद्धिमता या विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. सामान्य बुद्धिमत्ता विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of ASO Mains Exam General Aptitude Subject) खाली करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयावर प्रश्न विचारल्या जातात.

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of General Aptitude Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Statement and Conclusion 2 Easy to Medium
Percentage 1 Easy
Time and Work 1 Easy
Age 1 Easy to Medium
Average 1 Easy
Blood Relation 1 Easy
Coding 1 Easy to Medium
Calendar 1 Easy to Medium
Average 1 Easy
Probability 1 Easy to Medium
Syllogism 1 Easy
Miscellaneous 3 Easy to Medium
Total 15 Easy to Medium

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Geography of Maharashtra Subject (महाराष्ट्राचा भूगोल विषयाचे विश्लेषण)

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Geography Subject: MPSC सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा 2020 पेपर 2 मधील महाराष्ट्राचा भूगोल या विषयावर एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आले होते. महाराष्ट्राचा भूगोल विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of ASO Mains Exam Geography Subject) खाली करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचा भूगोल विषयाचे घटकानुसार विश्लेषण खालील तक्त्यात करण्यात आले आहे.

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Geography Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Cyclone (चक्रीवादळ) 1 Easy to Medium
Physical Maharashtra (प्राकृतिक महाराष्ट्र) 2 Easy to Medium
Scheme (योजना) 1 Easy
River (नदी) 2 Easy
Cencus 2011 (जनगणना 2011) 1 Easy to Medium
Administrative Departments (प्रशासकीय विभाग) 2 Easy to Medium
Districts in Maharashtra (महाराष्ट्रातील जिल्हे) 1 Easy
Total 10 Easy to Medium

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 History Subject (इतिहास विषयाचे विश्लेषण)

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of History Subject: MPSC ASO मुख्य परीक्षा मधील इतिहास विषयावर एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आले होते. इतिहास विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020) खाली करण्यात आले आहे.

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of History Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Indian National Congress (भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस) 1 Easy to Medium
An important Organizaion in history (इतिहासातील महत्वपूर्ण संस्था) 1 Easy to Medium
The labor movement (कामगार चळवळ) 1 Easy to Medium
Revolutionary Movement (क्रांतिकारी चळवळ) 1 Easy
Social Reformers (समाजसुधारक) 6 Easy to Medium
Total 10 Easy to Medium

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Indian Polity Subject (भारतीय राज्यघटना विषयाचे विश्लेषण)

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Indian Polity Subject: MPSC ASO मुख्य परीक्षा मधील भारतीय राज्यघटना या विषयावर 15 प्रश्न आले होते. या विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of ASO Mains Exam Indian Polity Subject) खाली करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने भारतीय राज्यघटनेतील प्रमुख संस्था, कलम, राष्ट्रपती, विधेयक, न्यायपालिका, सरकारी आयोग यासारख्या घटकावर प्रश्न विचारल्या गेले होते. घटकानुसार MPSC Group B Exam Analysis of ASO Main Exam Indian Polity Subject खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 of Indian Polity Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Constitution Committee (घटना समिती) 2 Easy to Medium
DPSP (मार्गदर्शक तत्वे) 1 Easy to Medium
The preamble of Constitution (राज्यघटनेचा सरनाम) 1 Easy to Medium
Important facts in the Constitution (राज्यघटनेतील महत्वपूर्ण तत्थ्य) 2 Easy to Medium
Articles in the Constitution of India (भारतीय राज्यघटनेतील कलम) 3 Easy to Medium
Legislative Assembly (विधानसभा) 1 Easy to Medium
Attorney General of India (भारताचे महान्यायवादी) 1 Easy to Medium
CAG (नियंत्रक व लेखा परीक्षक) 1 Easy to Medium
Miscellaneous (विविध) 3 Easy to Medium
Total  15 Easy to Medium

MPSC Group B Exam Analysis of Mains Exam 2020

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020  MPSC Group B STI Mains Exam Analysis 2020

MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2 PDF

MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2 PDF: 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात झाली. MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download MPSC Group B ASO Mains Exam Paper PDF

MPSC Group B PSI Mains Exam Analysis 2020
Adda247 Marathi Telegram

Also Read,

FAQs: MPSC Group B ASO Mains Exam Analysis 2020 Paper 2

Q1. When was MPSC Group B ASO Mains Exam Paper 2 Exam Was Conducted?

Ans. MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2 exam was held on 16 October 2022 in various districts of Maharashtra.

Q2. What was the overall difficulty level of MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2?

Ans. The overall difficulty of MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2 was Easy to Medium.

Q3. How many total good attempts for MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2?

Ans. The total good attempts for MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2 is 77-85.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official website of MPSC www.mpsc.gov.in

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B Result 2022 Out, Group B Combine Prelims Exam 2021 Result_60.1
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

When was MPSC Group B ASO Mains Exam Paper 2 Exam Was Conducted?

MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2 exam was held on 16 October 2022 in various districts of Maharashtra.

What was the overall difficulty level of MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2?

The overall difficulty of MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2 was Easy to Medium.

How many total good attempts for MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2?

The total good attempts for MPSC Group B ASO Mains Exam 2020 Paper 2 is 77-85.