Marathi govt jobs   »   MPSC Civil Services 2023   »   MPSC Civil Services Syllabus 2023

MPSC Civil Services Syllabus 2023, Check MPSC Civil Services Exam Syllabus for Various Group A and Group B Posts, MPSC राजपत्रित नागरी सेवा परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MPSC Civil Services Syllabus 2023

MPSC Civil Services Syllabus 2023: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released MPSC Civil Services Syllabus 2023 on its official website @mpsc.gov.in. From 2023, a single MPSC Civil Services Exam 2023 will be conducted for all gazetted A and Group B posts. To perform well in the upcoming MPSC Civil Services Exam 2023 we need to know the MPSC Civil Services Exam Syllabus 2023. MPSC Civil Services Syllabus 2023 gives the right direction to your studies. In this article, you will get detailed information about MPSC Civil Services Prelims 2023, MPSC Civil Services Syllabus 2023, MPSC State Services Main Exam 2023 and MPSC Technical Services Main Exam 2023.

MPSC Civil Services Syllabus 2023: Overview

MPSC has released an updated MPSC Civil Services Syllabus 2023 for MPSC Civil Services Prelims Exam 2023. In this article, we have provided MPSC Civil Services Syllabus in Marathi as well as in English. We also provide MPSC Civil Services Syllabus 2023 PDF in this article. Get an overview of MPSC Civil Services Syllabus 2023 in the table below.

MPSC Civil Services Syllabus 2023
Category Exam Syllabus
Organization Name Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Name MPSC Civil Services Exam 2023
Posts Maharashtra Civil Services Group A and Group B Posts
Article Name MPSC Civil Services Syllabus 2023
Syllabus Cover
 • Prelims Exam
 • Mains Exam
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Civil Services Exam Syllabus 2023

MPSC Civil Services Syllabus 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 07 डिसेंबर 2022 रोजी MPSC Civil Services Syllabus 2023 जाहीर केला होता. महाराष्ट्रातील सर्व राजपत्रित गट अ व आणि गट ब संवर्गातील सर्व पदे 2023 पासून MPSC Civil Services 2023 परीक्षेद्वारे भरल्या जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर केला. या बदललेल्या अभ्यासक्रमाबद्दल परिपूर्ण माहिती असणे गरजेचे आहे. तरच आपण MPSC Civil Services Prelims Exam 2023 ची तयारी योग्य प्रकारे करू शकतो. आज या लेखात MPSC Gazetted Services Exam Syllabus 2023 बद्दल सविस्तर माहिती प्रदान करण्यात आली आहे.

MPSC Civil Services Notification 2023

MPSC Civil Services Syllabus 2023 | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MPSC Civil Services Exam Syllabus 2023: राज्यसेवेसह सर्व राजपत्रित गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदभरतीकरीता ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा’ (Maharashtra Civil Services Combined Preliminary Examination) या नावाने एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा होणार आहे. राजपत्रित सेवेत राज्य सेवा – 33 संवर्ग (Rajya Seva 33 Cadre), यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा (Mechanical Engg. Services), विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (Electrical Engg. Services), स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (Civil Engg. Services), विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा, (Electrical and Mechanical Engg. Services), कृषि सेवा (Agriculture Services), सहायक नियंत्रक वैधमापनशास्त्र (Assistant Controller Validation Metrology), अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा (Food and Drug Administration Service), वनसेवा (Forest Services) या सर्व संवर्गाचा समावेश होतो. या लेखात MPSC Civil Services Syllabus 2023 बद्द्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

MPSC Civil Services Exam Pattern 2023 | MPSC राजपत्रित सेवा पूर्व परीक्षेचे स्वरूप

MPSC Civil Services Exam Pattern 2023: MPSC राजपत्रित सेवा पूर्व परीक्षेमध्ये 400 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी एक चतुर्थांश (1/4) मार्क कमी होतात. पेपर 1 (GS) मध्ये इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, राजशास्त्र, अर्थशात्र, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोड़ी, गणित आणि बुद्धिमत्ता हे विषय आहेत तर पेपर 2 मध्ये (CSAT) हा आहार्ताकारी (Qualifying in Nature) आहे. 

परीक्षेचे टप्पे :

1. संयुक्त पूर्व परीक्षा 400 गुण

2. मुख्य परीक्षा 800 गुण 

3. मुलाखत: 100 गुण

Exam Pattern in English

Paper Marks No. of Qtn Difficulty Level Medicum Duration
Paper 1 (Compulsory) 200 100 Degree Marathi and English 2 Hours
Paper 2 (Qualifying) 200 80 Topic No. (1) to (5) Degree level

Topic No. (6) class X level

Topic No. (7) class X/XII level

Marathi and English 2 Hours
एकूण 400 180
 • The examination will be objective based multiple choice format.
 • The duration of each paper will be 2 hours
 • 25% or 1/4 marks will be deducted from the total marks for each wrong answer.
 • The medium of the exam will be Marathi and English
 • Paper No. 2 (CSAT) is qualifying and minimum 33% marks will be required to qualify Prelims Exam.

Exam Pattern in Marathi

पेपर गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम

परीक्षेचा कालावधी

पेपर 1 (अनिवार्य) 200 100 पदवी मराठी व इंग्रजी 2 तास
पेपर 2 (अहर्ताकारी) 200 80 घटक क्रमांक (1) ते (5) पदवी स्तर

घटक क्रमांक (6) दहावी स्तर

घटक क्रमांक (10) दहावी/बारावी स्तर

मराठी व इंग्रजी 2 तास
एकूण 400 180
 • परीक्षा ही वस्तूनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाची असेल.
 • प्रत्येक पेपरचा कालावधी हा 2 तासाचा असेल
 • प्रत्येक चुकीच्या उत्तराकरीता 25% किंवा 1/4 एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा करण्यात येतील.
 • परीक्षेचे मध्यम मराठी व इंग्रजी असेल
 • पेपर क्रमांक 2 (CSAT) हा अर्हताकारी (Qualifying) असून अर्हताप्राप्त करण्यासाठी किमान 33% गुण मिळविणे आवश्यक राहील.

MPSC Civil Services Exam Pattern 2023 बद्दल सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Civil Services Exam Pattern 2023 (Updated)

MPSC Civil Services 2023 Test Series
MPSC Civil Services 2023 Test Series

MPSC Civil Services Syllabus of Prelims Exam 2023 | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MPSC Gazetted Services Syllabus of Prelims Exam 2022: MPSC राजपत्रित सेवा पूर्व परीक्षेमध्ये दोन पेपर आहे एक म्हणजे सामान्य अध्ययन (GS) आणि दुसरा CSAT यातील पहिला पेपर हा अनिवार्य स्वरूपाचा असून दुसरा पेपर CSAT हा Qualifying in Nature आहे. MPSC Civil Services Syllabus of Prelims Exam 2022 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

MPSC Civil Services Syllabus of Prelims Exam 2022 in English

Paper 1

The syllabus of Paper 1 in MPSC Gazetted Service Prelims Exam is given in the table below

Sr. No Subject
1 Current events of state, national and international importance.
2 History of India and Indian National Movement with some weightage to Maharashtra
3 Maharashtra, India and World Geography – Physical, Social, Economic Geography of Maharashtra, India and the World.
4 India and Maharashtra – Polity and Governance – Constitution, Political System, Panchayati Raj, Urban Governance, Public Policy, Rights issues, etc.
5 Economic and Social Development – Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector initiatives, etc.
6 General issues on Environmental Ecology, Bio-diversity, and Climate Change – that do not require subject specialization.
7 General Science.

Paper 2

The syllabus of Paper 2 in the MPSC Gazetted Service Prelims Exam is given in the table below

Sr. No Subject
1 Comprehension
2 Interpersonal skills including communication skills.
3 Logical reasoning and analytical ability.
4 Decision-making and problem-solving.
5 General mental ability.
6 Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude, etc.) (Class X level), Data interpretation (Charts, graphs, tables, data sufficiency, etc.- Class X level)
7 Marathi and English Language Comprehension skills (Class X/XII level)

MPSC Civil Services Syllabus of Prelims Exam 2022 in Marathi

Paper 1

MPSC राजपत्रित सेवा परीक्षेमधील मधील पेपर 1 चा अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No Subject
1 राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या चालू घडामोडी.
2 भारताचा इतिहास व भारतीय राष्ट्रीय चळवळ. महाराष्ट्राच्या भारांशासह.
3 महाराष्ट्र, भारत व जगाचा भूगोल- महाराष्ट्राचा, भारताचा व जगाचा प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल.
4 भारत आणि महाराष्ट्र- राज्यशास्त्र व प्रशासन संविधान, राजकीय प्रणाली, पंचायती राज, नगर प्रशासन, सार्वजनिक धोरण, हक्क विषयक प्रश्न इत्यादी.
5 आर्थिक व सामाजिक विकास शाश्वत विकास, दारिद्रय, समावेशन, लोकशाही, सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम इत्यादी.
6 पर्यावरण पारिस्थितीकी, जैव विविधता आणि हवामान बदल यांवरील सर्वसाधारण प्रश्न- याला विषय विशेषज्ञांची गरज नाही.
7 सामान्य विज्ञान

Paper 2

MPSC राजपत्रित सेवा पूर्व परीक्षेमधील पेपर 2 चा अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No Subject
1 आकलन
2 संवाद कौशल्यांसह आंतर व्यक्तिगत कौशल्य.
3 तर्कशुद्ध तर्क आणि विश्लेषणात्मक क्षमता
4 निर्णय क्षमता आणि समस्या निराकरण .
5 सर्वसाधारण मानसिक क्षमता
6 मूळ संख्याता (अंक आणि त्यांचे संबंध, परिमानाचा क्रम इत्यादी) (इयत्ता दहावी स्तरावरील), विदा अनुयोजन ( तक्ता, आलेख, कोष्टक, विदा पर्याप्तता इत्यादी – इयत्ता दहावी स्तरावरील)
7 मराठी आणि इंग्रजी भाषा आकलन कौशल्य (इयत्ता दहावी/बारावी स्तरावरील)
adda247
अर्जुन बॅच – महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023

MPSC Civil Services Syllabus PDF (Updated)

MPSC Gazetted Services Syllabus PDF: 07 डिसेंबर 2022 रोजी जाहीर झालेली MPSC Gazetted Services Syllabus of Prelims Exam PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Gazetted Services Syllabus of Prelims Exam PDF

MPSC Rajyaseva Mains Exam Syllabus | MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम

MPSC Rajyaseva Mains Exam Syllabus: MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2023 पासुन वर्णनात्मक स्वरुपाची होणार होती पण राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या वर्णनात्मक स्वरूपाच्या परीक्षेसंदर्भातील उमेदवारांची मागणी व उमेदवारांना तयारीसाठी द्यावयाचा अतिरिक्त कालावधी विचारात घेऊन सुधारित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम सन 2025 पासून लागू करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी जाहीर केले. त्यामुळे लवकरच MPSC Rajyaseva Mains Exam Syllabus जाहीर होणार आहे. आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून 2022 मध्ये लागू असलेला MPSC Rajyaseva Mains Exam Syllabus तपासू शकता.

MPSC Rajyaseva Mains Exam Syllabus 2023

MPSC Civil Services Apply Online 2023
MPSC Civil Services 2023 Test Series

MPSC Technical Services Mains Syllabus 2023 | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम 2023

MPSC Technical Services Mains Syllabus 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 24 जानेवारी 2023 रोजी MPSC Technical Services Syllabus 2023 जाहीर केला आहे. 2023 पासून महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2023 ही वर्णनात्मक स्वरुपाची होणार आहे. त्यासाठी आयोगाने नवीन परीक्षा पद्धतीवर आधारित MPSC Technical Services Mains Syllabus 2023 जाहीर केला आहे. अद्ययावत MPSC Technical Services Mains Syllabus 2023 तपासण्यासाठी उमेदवारांनी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करावे.

MPSC Technical Services Mains Syllabus 2023

MPSC Gazetted Services Syllabus
Adda247 Marathi App

Other Blogs Related to MPSC Rajyaseva Exam

Other Blogs Related to MPSC Technical Services Exam

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Civil Services Apply Online 2023
MPSC Civil Services 2023 Test Series

Sharing is caring!

FAQs

When was Updated MPSC Civil Services Syllabus 2023 announced by MPSC?

MPSC has announced the Updated MPSC Civil Services Syllabus 2023 of Prelims Exam on 07 December 2022.

Where Can I see the MPSC Civil Services Syllabus of Prelims Exam?

In this article, we have provided the MPSC Civil Services Syllabus of the Prelims Exam.

Where Can I Download the MPSC Civil Services Syllabus PDF?

In this article, we have provided MPSC Civil Services Syllabus PDF in this article.

Where Can I see the MPSC Rajyaseva Mains Exam Syllbus 2023?

In this article, we have provided MPSC Rajyaseva Mains Exam Syllabus 2023

Where Can I see the MPSC Technical Mains Exam Syllbus 2023?

In this article, we have provided MPSC Technical Mains Exam Syllabus 2023