റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.തന്നിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

BYE : DAG : : GDJ : ?

(a)ILF

(b)EBH

(c)IFL

(d)EHB

Read more:Reasoning Quiz on 14th September 2021

 

Q2.തന്നിരിക്കുന്ന ബദലുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട വാക്കായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക .

(a) ഡീസൽ-ബസ്

(b) എണ്ണ- മൺ വെളിച്ചം

(c) പുക-തീ

(d) പെട്രോൾ-കാർ

Read more:Reasoning Quiz on 13th September 2021

 

Q3.ഒരു പരമ്പര നൽകിയിരിക്കുന്നു ,എന്നാൽ അതിൽ ഒരു നമ്പർ കാണുന്നില്ല . പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ബദൽ ഏതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

100, 50, 52, 26, 28, ? 16, 8

(a) 30

(b) 36

(c) 14

(d) 32

Read more:Reasoning Quiz on 11th September 2021

 

Q4. ?എന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് വരും എന്ന് കണ്ടെത്തുക .

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th September 2021]_50.1

(a) 20

(b) 21

(c) 23

(d) 25

 

Q5. ഒരു ഫാമിൽ ചില മൃഗങ്ങളും തൊഴിലാളികളും ഉണ്ട്. തലകളുടെ ആകെ എണ്ണം 120 ആണ്, എന്നാൽ മൊത്തം പാദങ്ങളുടെ എണ്ണം 340 ഉം .എങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക.

(a) 50

(b) 70

(c) 55

(d) 62

 

Q6. ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾ അർത്ഥവത്തായ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക:

(1)  അമ്മ (2) ശിശു

(3) പാൽ (4) കരച്ചിൽ

(5) പുഞ്ചിരിക്കുന്നു

(a)  1, 5, 2, 4, 3

(b)  2, 4, 1, 3, 5

(c)  2, 5, 1, 3, 4

(d)  3, 2, 1, 5, 4

 

Q7. എല്ലാ വർഷവും ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം വെള്ളിയാഴ്ച ആഘോഷിച്ചു.എന്നാൽ അതേ വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്?

(a)വെള്ളിയാഴ്ച .

(b) ചൊവ്വാഴ്ച .

(c) ശനിയാഴ്ച .

(d) ബുധനാഴ്ച .

 

Q8.ലോകേഷിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് പോയി. പിന്നെ അവൻ പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടു. പിന്നെ, അവൻ തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 5 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടു. ഒടുവിൽ, അവൻ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ്  10 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടു.എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവൻ  അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏത് ദിശയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

(a) കിഴക്ക്

(b) പടിഞ്ഞാറ്

(c) വടക്ക്

(d) തെക്ക്

 

Q9.വേദിയിലുള്ള ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് രാശി പറഞ്ഞു, “അവൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ മകളുടെ സഹോദരനാണ്” . വേദിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

(a) മകൻ

(b) ഭർത്താവ്

(c) കസിൻ

(d) മരുമകൻ

 

Q10.ഒരു നിശ്ചിത കോഡ് ഭാഷയിൽ, COMPUTER എന്നത് RFUVQNPC എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു . ആ കോഡിൽ MEDICINE എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം?

(a) EOJDEJFM

(b) EOJDJEFM

(c) MFEDJJOE

(d) MFEJDJOE

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans(c)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th September 2021]_60.1

 

S2. Ans.(c)

Sol. In the given option except ‘C’ first there are fuel and then are vehicles run with them but fire produces smoke.

 

S3. Ans.(c)

Sol. The pattern is ÷2, +2, ÷2, +2, so next term is 28/2=14.

 

S4. Ans.(a); 

Sol. 8 × 2, 9 × 2, 10 × 2 in first diagram same as 9 × 2, 10 × 2, 11 × 2.

 

S5. Ans.(a)

Sol. Let the no. of animals = x

∴ No. of labourers = (120 – x)

∴ 4x + 2 (120 – x) = 340

4x + 240 – 2x = 340

2x = 100

x = 50

∴ No of animals = 50

 

S6.Ans(b)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th September 2021]_70.1

 

S7. Ans.(c)

Sol.

World Environment day – 5 June

Children day – 14 Nov.

days between 5 June to 14 Nov.

June = 25

July= 31

Aug. = 31

Sep. = 30

Oct. = 31

Nov.= 14/162

So, no. of odd day = 1

∴ Required day = Friday + 1 = Saturday

 

S8.Ans(c)

Sol.

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th September 2021]_80.1

 

S9. Ans.(a)

Sol. Wife of Rashi’s husband—Rashi; Brother of daughter—Son. So, the man on the stage is Rashi’s son.

 

S10. Ans.(b)

Sol. Each letter of the word except the first and last letters, is moved one step forward and then the order of the letter is obtained, is reversed to get the code.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [15th September 2021]_90.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?