റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ (Reasoning Quiz IBPS Clerk Prelims in Malayalam). റീസണിംഗ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള റീസണിംഗ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Reasoning Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബദലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു വാക്ക് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാട്രിക്സുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ബദലുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ രണ്ട് ക്ലാസുകളിലുള്ള അക്ഷരമാലകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മാട്രിക്സ്–1-ന്റെ വരികളും നിരകളും 0 മുതൽ 4 വരെയും മാട്രിക്സ്-II – ന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ 5 മുതൽ 9 വരെയുമാണ് അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.ഉദാഹരണത്തിന്, ‘ F ‘ നെ 32, 42 എന്നിങ്ങനെയും  ‘ M ‘ നെ 88, 68 എന്നിങ്ങനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാം. അതുപോലെ, ‘GAIN’ എന്ന വാക്കിന്റെ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_50.1

(a) 21, 00, 89, 44

(b) 77, 22, 66, 43

(c) 87, 33, 23, 12

(d) 97, 11, 88, 01

Read more:Reasoning Quiz on 13th September 2021

 

Q2. രശ്മിയുടെ അമ്മയുടെ അമ്മാവനാണ് അഖിൽ. രമേശാണ് രശ്മിയുടെ പിതാവ്. രമേശിന് അഖിലുമായി എങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ട്?

(a) ഭാര്യാസഹോദരന്‍

(b) സഹോദരൻ

(c) പിതാവ്

(d) കസിൻ

Read more:Reasoning Quiz on 11th September 2021

 

Q3. MN എന്ന ലൈനിൽ ഒരു കണ്ണാടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ,നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ശരിയായ ചിത്രം ഏത് ഉത്തരമാണെന്ന്  കണ്ടെത്തുക?

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_60.1

Read more:Reasoning Quiz on 10th September 2021

 

Q4. തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിത്രം  തിരിച്ചറിയുക.

പ്രാഥമിക നിറങ്ങൾ , ചുവപ്പ് , നീല , മജന്ത

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_70.1

 

Q5. ചോദ്യക്കടലാസിൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു കടലാസ് കഷണം മടക്കിക്കളയുകയും പഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തര കണക്കുകളിൽ നിന്ന്, തുറക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക.

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_80.1

 

Q6. ഒരു നിശ്ചിത കോഡ് ഭാഷയിൽ, ” FAILURE ” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് “FRULIAG ” എന്നാണ്.എങ്കിൽ ആ കോഡ് ഭാഷയിൽ “SUCCESS” എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതും?

(a) TSECCUT

(b) SSECCUS

(c) TSECCUS

(d) TSECCUU

 

Q7. ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ , നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ കാണാതായ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക .

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_90.1

(a) 31

(b) 36

(c) 280

(d) 161

 

Q8. “A” സൂചിപ്പിക്കുന്നത് “കൂട്ടുക” എന്നും , “B” എന്നത് “ഹരിക്കുക” എന്നും , “C” എന്നത് “ഗുണിക്കുക” എന്നും , “D” എന്നത് “കുറക്കുക” എന്നും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു , എങ്കിൽ 154 B 11 C 6 A 6 D 27 = എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക?

(a) 60

(b) 63

(c) 33

(d) 64

 

Q9. തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര ശ്രേണിയിലെ വിടവുകളിൽ തുടർച്ചയായി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏത് അക്ഷരങ്ങളാണ് അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്?

s_r_t_s_r

(a) trts

(b) rtst

(c) trst

(d) tsss

 

Q10. ഒരു കോമ്പസിൽ, പടിഞ്ഞാറ് ദിശ തെക്കായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കോമ്പസ് അനുസരിച്ച്,ഒരു മനുഷ്യൻ കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ ഏത് ദിശയിലേക്ക് പോകണം?

(a) വടക്ക്

(b) തെക്ക്

(c) കിഴക്ക്

(d) പടിഞ്ഞാറ്

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Reasoning Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_100.1

Sol.

 

S2. Ans.(a)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_110.1

Sol.

 

S3. Ans.(d)

S4. Ans.(b)

S5. Ans.(a)

 

S6. Ans.(a)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_120.1

Sol.

 

 

S7. Ans.(a)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_130.1

Sol.

 

S8. Ans.(b)

Sol.

154 ÷ 11 × 6 + 6 – 27 = 63

 

S9. Ans.(c)

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_140.1

Sol.

 

S10. Ans.(a)

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

റീസണിങ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Reasoning Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [14th September 2021]_150.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?