ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz For IBPS Clerk Prelims in Malayalam). ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Quantitative Aptitude Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Directions (1-5): 2017 -ൽ ആറ് വ്യത്യസ്ത കമ്പനികൾ (കോണീയ രൂപത്തിൽ) വിൽക്കുന്ന സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം ഇനിപ്പറയുന്ന പൈ ചാർട്ടിൽ കാണിക്കുന്നു. ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക.

Total product sold = 2,16,000

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_50.1

Q1. നിവിയയും ലോറിയലും ചേർന്ന് വിൽക്കുന്ന മൊത്തം സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം ലാക്മെയും ഒറിഫ്ലേമും ഒരുമിച്ച് വിൽക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കൂടുതലോ കുറവോ ആണ്?

(a) 32% കുറവ്

(b) 32% കൂടുതൽ

(c) 25% കൂടുതൽ

(d) 18% കുറവ്

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 16th September 2021

 

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_60.1

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 15th September 2021

 

Q3. ലാക്മെ, VLCC, ഹിമാലയം എന്നിവ വിൽക്കുന്ന സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ ശരാശരി എണ്ണം എത്രയാണ്?

(a) 34,200

(b) 32,400

(c) 32,600

(d) 28,600

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 14th September 2021

 

Q4. ലോറിയലും ഹിമാലയവും ചേർന്ന് VLCC യും ഒറിഫ്ലേമും ചേർന്ന് വിൽക്കുന്ന സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ അനുപാതം എത്രയാണ് ?  

(a) 5 : 7

(b) 7 : 5

(c) 3 : 5

(d) 5 : 3

 

Q5. ലാക്മെ അതിന്റെ മൊത്തം ഉത്പന്നം 17.28 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് 25% അറ്റാദായം നേടുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ ലാക്മെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെയും വാങ്ങിയ വില കണ്ടെത്തുക. (ഓരോ ലാക്മെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെയും വില ഒരേപോലെയാണെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു).   

(a) 36 രൂപ

(b) 32രൂപ

(c) 24രൂപ

(d) 20 രൂപ

 

Directions (6-10): ഇനിപ്പറയുന്ന ലൈൻ ഗ്രാഫ് പഠിച്ച് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_70.1

Q6. 2004 ലും 2005 ലും HMT കമ്പനി വിറ്റ വാച്ചുകളുടെ എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ്?

(a) 50,000

(b) 42,000

(c) 33,000

(d) 28,000

 

Q7. തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും വിൽക്കുന്ന മൊത്തം വാച്ചുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ്?

(a) 19,000

(b) 22,000

(c) 26,000

(d) 28,000

 

Q8. നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ടൈറ്റൻ കമ്പനി വിൽക്കുന്ന വാച്ചുകളുടെ ശരാശരി എണ്ണം എത്രയാണ്?

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_80.1

 

Q9. തന്നിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഏത് വർഷത്തിലാണ് , ടൈറ്റൻ കമ്പനിയും HMT യും വിൽക്കുന്ന വാച്ചുകളുടെ എണ്ണം തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പരമാവധി വ്യത്യാസം കിട്ടുന്നത് ?

(a) 2002

(b) 2003

(c) 2004

(d) 2005

 

Q10. 2004 ൽ HMT കമ്പനി വിറ്റ വാച്ചുകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം അതേ വർഷം ടൈറ്റൻ കമ്പനി വിറ്റ വാച്ചുകളുടെ എത്ര ശതമാനമായിരുന്നു?

(a) 175%

(b) 110%

(c) 132%

(d) 72%

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Quantitative Aptitude Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. Ans.(b)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_90.1

Sol.

 

S2. Ans.(c)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_100.1

Sol.

 

S3. Ans.(a)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_110.1

Sol.

 

S4. Ans.(d)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_120.1

Sol.

 

S5. Ans.(c)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_130.1

Sol.

 

S6. Ans.(d)

Sol. Required Difference =128-100=28 thousand = 28000

 

S7. Ans. (c)

Sol.  Total number of watches sold by Titan in the given year =119+99+141+78+120+159

= 716 thousand

Total number of watches sold by HMT in the given year =139+120+100+128+107+148

= 742 thousand

Difference =742-716    = 26 thousand = 26,000

 

S8. Ans. (a)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_140.1

Sol.

 

S9. Ans. (d)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_150.1

Sol.

 

S10. Ans. (d)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_160.1

Sol.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [17th September 2021]_170.1
Village Field Assistant Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?