Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam(ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ)|For KPSC And HCA [28th February 2022]

Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam: Practice Quantitative Aptitude Quiz Questions and Answers in Malayalam, If you have prepared well for this section, then you can score good marks in the examination. Quantitative Aptitude Questions included different level news such as international,national, state, rank and reports, appointments, sports, Awards etc.

Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam

Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam: ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജനുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
January 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2022/01/17184407/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-January-2022-in-Malayalam.pdf”]

Adda247 Kerala Telegram Link
Adda247 Kerala Telegram Link

Quantitative Aptitude Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഒരു ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ട് 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിനെ മറികടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിന്റെ വേഗത എത്രയാണ്?

(a) 32 കി.മീ/മണിക്കൂർ

(b) 50 കി.മീ/മണിക്കൂർ

(c) 45 കി.മീ/മണിക്കൂർ

(d) 64 കി.മീ/മണിക്കൂർ

 

Q2. A യും Bയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് 4 ½ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. B യും C യും ചേർന്ന് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. C യും A യും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ¼ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും ഒരേ സമയം ജോലി ആരംഭിക്കുന്നു. ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ അവർക്ക് എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തുക?

(a) 3 മണിക്കൂർ.

(b) 2 മണിക്കൂർ.

(c) 2.5 മണിക്കൂർ.

(d)3.25 മണിക്കൂർ.

 

Q3. യഥാക്രമം 7%, 5% S.I നിരക്കിൽ രണ്ട് തുല്യ തുകകൾ കടം നൽകി. രണ്ട് വായ്പകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പലിശ 4 വർഷത്തേക്ക് 960 രൂപയായി മാറുന്നു. കടം നൽകിയ ആകെ തുക എത്ര ?

(a) 3500 രൂപ

(b) 3000 രൂപ

(c) 2500 രൂപ

(d) 2000 രൂപ

 

Q4. അടയാളപ്പെടുത്തിയ വിലയിൽ 12% കിഴിവ് അനുവദിച്ചതിന് ശേഷം 32% ലാഭം നേടുന്നതിന് ഒരു കടയുടമ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം മുകളിൽ തന്റെ സാധനങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം?

(a) 150%

(b) 50%

(c) 40%

(d) 60%

 

Q5. ഒരു കടയുടമ 80 കിലോ പഞ്ചസാര കിലോയ്ക്ക് 13.50 രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങി. ഒരു കിലോയ്ക്ക് 16 രൂപ വിലയുള്ള 120 കിലോ പഞ്ചസാരയുമായി അയാൾ കലർത്തി. 20% ലാഭം ലഭിക്കാൻ, അവൻ മിശ്രിതം എത്ര രൂപക്ക് വിൽക്കണം?

(a) കിലോയ്ക്ക് 18 രൂപ

(b) കിലോയ്ക്ക് 17 രൂപ

(c) കിലോയ്ക്ക് 16.40 രൂപ

(d) കിലോയ്ക്ക് 15 രൂപ

 

Q6. ഒരു ഓഫീസിൽ 40% സ്ത്രീകളും 40% സ്ത്രീകളും 60% പുരുഷന്മാരും എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടുകളുടെ ശതമാനം എത്ര ?

(a) 24%

(b) 42%

(c) 50%

(d) 52%

 

Q7. A, B എന്നിവയുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം 8: 5 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ്, അവരുടെ പ്രതിമാസ ചെലവുകൾ 5: 3 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ്. അവർ യഥാക്രമം 12,000 രൂപയും 10,000 രൂപയും ലാഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിലെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ?

(a) 52,000 രൂപ

(b) 44,000 രൂപ

(c) 42,000 രൂപ

(d) 46,000 രൂപ

 

Q8. 12 പാഴ്സലുകളുടെ ശരാശരി ഭാരം 1.8 കിലോയാണ്. മറ്റൊരു പുതിയ പാഴ്സൽ ചേർക്കുന്നത് ശരാശരി ഭാരം 50 ഗ്രാം കുറയ്ക്കുന്നു. പുതിയ പാഴ്സലിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ്?

(a) 1.50 കിലോ

(b) 1.10 കിലോ

(c) 1.15 കിലോ

(d) 1.01 കിലോ

 

Q9. 90 × A ഒരു പൂർണ്ണ ക്യൂബ് ആയ A യുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂല്യം ___ ആണ്.

(a)  200

(b)  300

(c)  500

(d)  600

 

Q10. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഇരട്ട പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ആകെത്തുക 54 ആണ്. അവയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കണ്ടെത്തുക?

(a) 18

(b) 15

(c) 8

(d) 16

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് – പ്രധാനപ്പെട്ട 260 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
December Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2022/01/07164715/Monthly-CA-Quiz-December-2021.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Quantitive Aptitude Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1.Ans. (a)

Sol.  Let the speed of goods train be x kmph.

ATQ,

Distance covered by goods train in 10 hour = distance covered by passenger train in 4 hours

AGk0z-NsCB-yyNAL1buVwGbqAAuieZVNIg_I-6mxSlY8nuI9SHhSa0jtBb79OSBO1z10FrjQTeCLHEkQgS5PWc_Y99vvv4E30dsWp1DC4g=s512 (125×97)

S2.Ans. (b)

Sol.

AGk0z-Mr9mHWbXz0A_s4-_frVw8sdqePwKmmEEu8XTwkHLsTHsSOfJphdErguHvwNWgdTxKJAH_ns0748qusJHobEd8UcJheFQAN8CUqVw=s512 (411×206)

S3.Ans. (d)

Sol.

AGk0z-NJrsO1JXe9JtjW02WUsFRoqykzfW8ZhYBUVjuXvTlUbwkDOBSNn2k7FR42DG9LhzaWsW_Qe98ktgGcpkku76KlMqwMadCB4wTw5Q=s512 (224×110)

S4.Ans. (b)

Sol.

AGk0z-MYyGbY4GE5P_vLqwlvJAPMpkYm4KqrwrA0K2f4mch48y33ZNpX-uFu-t7mMjT4cWynG7RlBATdjDvKU_WuQ9oVl51i2KRPW-fRog=s512 (390×141)

S5.Ans. (a)

Sol.

AGk0z-PVRLzJD3J8vl7_9Tl7Y0v_suSwrY2Lhz_Jj-gr-OzHvBF3b_uqcLL6Frf-4av_thfuc0WSnW7EED4gASXZA6TctO7S9cnvjZaCLg=s512 (253×163)

S6.Ans. (d)

Sol.

AGk0z-PD6uV4w-a7XRyG6bMo8lpXzE7k6Whj_1i9SS3xDk12Qcum__MLUu-fcpmzpZzSkF5ajKUImIu71b6h_cWGqU0cDdqxrfvFGT64jQ=s512 (194×109)

S7.Ans. (c)

Sol.

AGk0z-O3_cBEhD6KMxf2IXelI400InYHufYkCZ0qs8G_ufitnHO1t47VJH2_QXh2JoX_1S4uWjDgsr8c08Gp93rRwns-ypjrmcdIQw7uEA=s512 (352×351)

S8.Ans. (c)

Sol.

AGk0z-PCy2JFKFvTyhrBJMPrX9xKZhvrpoCS8s_mkih8muTgKisfq4Ij7pcffp_IlHS4MDtptMU2hK4smoPOx6ThAxkLs214OoWIp_-SiA=s512 (223×166)

S9.Ans. (b)

Sol.

AGk0z-OFNu3ogo-lUhQGJ_oLmfZ4txDyYGBcQQhgRkRZkhYUCFtQFdn4ps_3uvw9pAqoDdtSRYcWTSWZCm7GbVcgFgwWS4WddjcSuBEF6g=s512 (468×109)

S10.Ans. (d)

Sol.

AGk0z-NQHZq08koh-JPlgksHsXUvb5trNW2TF159vLtz4kP9GmVqPAmXG3L50ig6AJBegbU2ZeKh0oifvDsNOKdw3oFcIMK45Hb-ylDkvQ=s512 (512×162)

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala PSC Degree Level Batch
Kerala PSC Degree Level Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!