ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]

IBPS ക്ലർക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz For IBPS Clerk Prelims in Malayalam). ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Quantitative Aptitude Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. (1 + 3 + 5 + 7 + 9 + …. + 99) എന്നത് എന്തിന് തുല്യമാണ് ?

(a)2500

(b)2050

(c)2005

(d)2550

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 14th September 2021

 

Q2. ഒരു മനുഷ്യൻ 8 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 40 കിലോമീറ്റർ അപ്‌സ്ട്രീമിലും 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 36 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഡൗൺസ്ട്രീമിലും  ഒഴുകുന്നു. എങ്കിൽ സ്ട്രീമിന്റെ വേഗത എത്ര എന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

(a)1 km/hr.

(b)5 km/hr.

(c)5 km/hr.

(d)3 km/hr.

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 13th September 2021

 

Q3. A, B എന്നീ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ നേർരേഖയിൽ 110 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. ഒരു ട്രെയിൻ A ൽ നിന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് B- ലേക്ക് മണിക്കൂറിൽ 20 കിലോമീറ്റർവേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു . മറ്റൊരു ട്രെയിൻ രാവിലെ 8 മണിക്ക് B യിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ A യിലേക്ക് ആ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് അവ രണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുക?

(a)10: 15 a.m.

(b)09: 50 a.m.

(c)09: 30 a.m.

(d)10: 00 a.m.

Read more: Quantitative Aptitude Quiz on 11th September 2021

 

Q4. ഒരു വിദഗ്ദ്ധരും അർദ്ധ വിദഗ്ദ്ധരും അവിദഗ്ധരുമായ തൊഴിലാളികൾക്ക് യഥാക്രമം 7 , 8 , 10 ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് 369 രൂപ ലഭിക്കും.അവരുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ജോലിയുടെ അനുപാതം 1/3: 1/4: 1/6എന്ന്ആണെങ്കിൽ, വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് എത്ര രൂപ ലഭിക്കും (രൂപയിൽ)?

(a)50രൂപ

(b)50രൂപ

(c)50രൂപ

(d)164രൂപ

 

Q5. 1000 എന്ന തുക ഭാഗികമായി 8% ആയും ,ബാക്കി 10% ആയും പ്രതിവർഷം വായ്പയായി നൽകുന്നു.വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ ശരാശരി 9.2 % ആണെങ്കിൽ, രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും യഥാക്രമം എത്ര ആയിരിക്കും ?

(a)450രൂപ, 550രൂപ

(b)400രൂപ, 600രൂപ

(c)550രൂപ, 450രൂപ

(d)500രൂപ, 500രൂപ

 

Q6. ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് വില 100 രൂപയാണ്. ഒരു നിശ്ചിത നിരക്കിൽ കിഴിവ് അനുവദിച്ച ശേഷം ഒരു ഡീലർ അത്തരം മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ 274.50 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. കിഴിവ് നിരക്ക് എത്രയെന്ന്  കണ്ടെത്തുക ?

(a)16%

(b)33%

(c)34%

(d)50%

 

Q7. ഒരു മനുഷ്യൻ 3 പശുക്കളെയും 8 ആടുകളെയും 47,200 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു. പകരം 8 പശുക്കളെയും 3 ആടുകളെയും വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 53,000 രൂപ അധികം നൽകേണ്ടിവന്നേനെ . എങ്കിൽ ഒരു പശുവിന്റെ വില എത്ര ?

(a)10000രൂപ

(b)11000രൂപ

(c)12000രൂപ

(d)13000രൂപ

 

Q8. ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ന്യുമറേറ്റർ 150% വർദ്ധിക്കുകയും ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 300% വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്താൽ അന്തിമഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ 5 / 18 ആണ്.എങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഭിന്നസംഖ്യ എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക ?

(a)4/9

(b)5/9

(c)7/9

(d)8/9

 

Q9. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ സച്ചിൻ, സേവാഗ്, സൗരവ് എന്നിവരുടെ മൊത്തം റൺസ് 285 ആണ്.സച്ചിനും സൗരവും നേടിയ റൺസിന്റെ അനുപാതം 3: 2 ആണ്, സൗരവും സേവാഗും നേടിയ റൺസിന്റെ അനുപാതം 3: 2 ആണ്.എങ്കിൽ ആ മത്സരത്തിൽ സച്ചിൻ നേടിയ റൺസിന്റെ എണ്ണം എത്ര ?

(a)60

(b)90

(c)135

(d)140

 

Q10. എട്ട് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ശരാശരി പ്രായം 40 വയസ്സാണ്.55 വയസ്സുള്ള ഒരു അംഗം വിരമിക്കുകയും 39 വയസ്സുള്ള മറ്റൊരു അംഗം  അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവരുടെ പ്രായത്തിന്റെ ശരാശരി എത്രയെന്ന്കണ്ടെത്തുക ?

(a) 36 വയസ്സ്

(b) 38 വയസ്സ്

(c) 39 വയസ്സ്

(d) 40 വയസ്സ്

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Quantitative Aptitude Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

 

S1.Ans. (a)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_50.1

S2.Ans. (c)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_60.1

S3.Ans. (d)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_70.1

S4.Ans. (a)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_80.1

S5.Ans. (b)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_90.1

S6.Ans. (d)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_100.1

S7.Ans. (c)

Sol. The C.P. of a cow = be x and that of a goat y.

3x + 8y = 47200…. (i)

8x + 3y = 100200…. (ii)

By equation (i) × 3 – (ii) × 8,

9x + 24y – 64x – 24y = 141600 – 801600

55x = 660000

x = Rs. 12000

 

S8.Ans. (a)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_110.1

S9.Ans. (c)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_120.1

S10.Ans. (b)

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_130.1

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Quantitative Aptitude Quiz in Malayalam)|For IBPS and Clerk Prelims [15th September 2021]_140.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?