திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 October 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

 

Directions (1-5): பின்வரும் தகவல்களைக் கவனமாகப் படித்து, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கவும்: 

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு நண்பர்கள் கல்லூரியில் கால்பந்து, ஹாக்கி, கிரிக்கெட், பேட்மிட்டன், கைப்பந்து, டென்னிஸ் மற்றும் பேஸ்பால் ஆகிய வெவ்வேறு விளையாட்டுகளை வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களான திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரை விளையாடுகிறார்கள், ஆனால் இவை அனைத்தும் இதே வரிசையில் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை.

பேஸ்பால் விளையாடும் நபர் மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று விளையாடாத A இடையில் நான்கு நண்பர்கள் விளையாட்டை விளையாடுகிறார்கள். கிரிக்கெட் விளையாடும் நபர் மட்டுமே F மற்றும் D இடையில் விளையாடுகிறார். பேட்மிட்டன் விளையாடும் நபர் F க்கு உடன் பின்பு விளையாடுகிறார். B வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று விளையாட்டை விளையாட வில்லை மற்றும் அவர் கிரிக்கெட் விளையாட வில்லை. E, B க்கு முன்பு விளையாடுகிறார், ஆனால் உடன் முன்பு அல்ல. C கைப்பந்து விளையாடுகிறார். டென்னிஸ் விளையாடும் நபர் புதன்கிழமையன்று விளையாடுகிறார். கால்பந்து விளையாடும் நபர் சனிக்கிழமையன்று விளையாடவில்லை. பேட்மிட்டன் விளையாடும் நபருக்கு உடன் அடுத்து G விளையாடவில்லை. D டென்னிஸ் விளையாட்டை விளையாடவில்லை.

 

Q1. பின்வரும் யார், செவ்வாய் கிழமையன்று விளையாடுகிறார்கள்?

(a)  F

(b) கிரிக்கெட் விளையாடும் நபர்

(c) B

(d) C

(e) இவற்றில் ஏதுமில்லை

 

Q2. பின்வரும் எந்த நாளில், B விளையாடுகிறார்?

(a) வெள்ளிக்கிழமை

(b) ஞாயிற்றுக்கிழமை

(c) செவ்வாய்க் கிழமை

(d) புதன்கிழமை

(e) இவை எதுவும் இல்லை

 

Q3. பின்வரும் எந்த விளையாட்டை F விளையாடுகிறார்?

(a) கிரிக்கெட்

(b) டென்னிஸ்

(c) கால்பந்து

(d) பேஸ்பால்

(e) இவை எதுவும் இல்லை

 

Q4. E மற்றும் A இடையே எத்தனை நண்பர்கள் விளையாடுகிறார்கள்?

(a) இரண்டு

(b) ஒன்று

(c) மூன்று

(d) மூன்றிற்கு மேல்

(e) யாரும் இல்லை

 

Q5. பின்வரும் நபர்களில் யார், ஹாக்கி விளையாடுகிறார்கள்?

(a) G

(b) A

(c) E

(d) F

(e) இவை எதுவும் இல்லை

 

Directions (6-10): பின்வரும் தகவல்களைக் கவனமாகப் படித்து, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கவும்:

 ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்:

 ‘Queen King Regime’ என்பது written as ‘en in gm’ என எழுதப்படுகிறது,

‘Regime legacy town’ என்பது ‘gm cy wn’ என எழுதப்படுகிறது,

‘Hope town good’ என்பது ‘cygd po’ என எழுதப்படுகிறது

‘Regime King Knife’ என்பது ‘in gm if’ என எழுதப்படுகிறது.

 

Q6. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் ‘legacy knife’க்கான குறியீடு என்ன?

(a) wn if

(b) gmwn

(c) gdwn

(d) if cy

(e) இவை எதுவும் இல்லை

 

Q7. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் ‘ regime ‘ க்கான குறியீடு என்ன?

(a) en

(b) in

(c) gm

(d) if

(e) இவை எதுவும் இல்லை

 

Q8. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் ‘ Good ‘ க்கான குறியீடு என்ன?

(a) gd

(b) po

(c) cy

(d) if

(e) தீர்மானிக்க முடியாது

 

Q9. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் ‘ King Hope ‘ க்கான குறியீடு என்னவாக இருக்கலாம்?

(a) ingd

(b) if po

(c) in cy

(d) (a) அல்லது (c)

(e) இவை எதுவும் இல்லை

 

Q10. ‘Town’ க்கான குறியீடு என்ன?

(a) gd

(b) po

(c) cy

(d) in

(e) இவை எதுவும் இல்லை

 

Directions (11-13): தகவல்களை கவனமாக படித்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்.

A, B, C, D, E, F, G, H ஆகிய எட்டு நபர்கள், ஒரு வட்டத்தில், அதன் மையத்தை நோக்கியவாறு அமர்ந்துள்ளனர். B என்பவர் D க்கு வலது புறம் மூன்றாவதாக அமர்ந்திருக்கிறார். D, E இன் உடனடி அண்டையர் அல்ல. E, H ஐ எதிர்கொள்கிறார். C, E இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். A மற்றும் C ஐ எதிர்கொள்ளும் Fக்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்திருக்கிறார்.

 

Q11. பின்வரும் யார், G க்கு வலதுபுறத்தில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்கள்?

(a) C

(b) D

(c) B

(d) A

(e) இவை எதுவும் இல்லை

 

Q12. C இன் இடது பக்கத்தில் இருந்து எண்ணும்போது, C மற்றும் E க்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்?

(a) இரண்டு

(b) ஒன்று

(c) மூன்று

(d) நான்கு

(e) இவை எதுவும் இல்லை

 

Q13. பின்வரும் இணைகளில் எது, A இன் உடனடி அண்டையர் ஆவார்கள்?

(a) F, C

(b) B, D

(c) E, B

(d) H, C

(e) தீர்மானிக்க முடியாது

 

Q14. 47 மாணவர்களைக் கொண்ட வரிசையின் இடது முனையிலிருந்து அமன் 21வது இடத்திலும், அதே வரிசையில் வலது முனையிலிருந்து மோனிகா 23வது இடத்திலும் பிடித்துள்ளனர். வரிசையில் அவர்களுக்கு இடையே எத்தனை மாணவர்கள் உள்ளனர்?

(a) 1

(b) 3

(c) 2

(d) 5

(e) இவை எதுவும் இல்லை

 

Q15. மூன்று தலைமுறைகளை கொண்ட ஒரு குடும்பத்தில், ஏழு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர், அதில் இரண்டு திருமணமான தம்பதிகள் உள்ளனர். H க்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். A என்பவர் B இன் மைத்துனர் ஆவார். M, H இன் மகளான E இன் மாமனார். G இன் ஒரே மகனான B இன் உடன்பிறந்தாரின் மகன் D. E, A இன் உடன் பிறந்தவர் அல்ல. M மற்றும் G தம்பதிகளல்ல. D, M இன் பேரக்குழந்தை. G என்பர் D உடன் எவ்வாறு தொடர்புடையவர்?

(a) மைத்துனி

(b) பேரன்

(c) பாட்டி

(d) தாத்தா

(e) தீர்மானிக்க முடியாது

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans(b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

 

S2. Ans(e)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

 

S3. Ans(b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

 

S4. Ans(c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

 

S5. Ans(b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

 

S6. Ans.(a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

 

S7. Ans.(c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

 

S8. Ans.(e)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

 

S9. Ans.(a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

 

S10. Ans.(c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

 

S11.Ans(e)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_150.1

 

S12.Ans(d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_150.1

 

S13.Ans(c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_150.1

 

S14. Ans(b)

Sol.

Aman’s position from right end =(47+1-21)=27

Students between them=(27-23-1)=3

 

S15.Ans.(e)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_180.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: WIN75(75% Offer + double validity)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_190.1
VETRI REASONING BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?