திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]

Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

எலி: பூனை: : புழு :?

(a) பட்டு

(b) பறவை

(c) பூமி

(d) மீன்பிடித்தல்

 

Q2. A மற்றும் சகோதரிகள். என்பது இன் தாய். B இன்  ஒரே  மகள் C, F ஐ மணந்தாள். G  என்பது இன் கணவன். க்கும் க்கும் எப்படி தொடர்பு இருக்கிறது?

(a) பெற்றோரின் உடன் பிறந்தாரின் சேய்

(b) மருமகள்

(c) அத்தை

(d) மைத்துனி

 

Q3. “K” என்றால் “கழித்தல்”, “L” என்றால் “வகுத்தல்”, “M” என்றால் “கூட்டல்” மற்றும் “D” என்றால் “பெருக்கல்” , எனில்

96 L 4 K 6 M 11 D 9 =?

(a)        117

(b)        125

(c)        120

(d)        145

 

Q4. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து மாறுபட்ட வார்த்தையைக் கண்டறியவும்

(a) வாஷிங்டன்

(b) நியூயார்க்

(c) லாஸ் வேகாஸ்

(d) சிட்னி

 

Q5. ‘Z’ க்கு வடக்கில் இருக்கும் ‘Y’ யின் கிழக்கில் ‘X’ உள்ளது. ‘P’ என்பது ‘Z’ க்கு கிழக்கு என்றால், ‘X’ இன் எந்த திசையில், ‘P’ உள்ளது?

(a) தென்மேற்கு

(b) தென்கிழக்கு

(c) தெற்கு

(d) மேற்கு

 

Q6. 17, 43, 81, 131, ?

(a)        300

(b)        193

(c)        375

(d)        468

 

Q7. NASCENT என்பது 2734526 என எழுதப்பட்டால்அந்த குறியீட்டில் SENTENCE எப்படி எழுதப்படுகிறது?

(a)        35265235

(b)        35256245

(c)        35265245

(d)        35256275

 

Q8. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_50.1

(a)        125

(b)        12

(c)        30

(d)        97

 

Q9. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் உள்ள முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_60.1

(a)         13

(b)        15

(c)        16

(d)        17

 

Q10. பதில் புள்ளிவிவரங்களிலிருந்துகேள்வி உருவத்தின் துல்லியமான கண்ணாடிப் படம் எது என்பதைக் கண்டறியவும்கண்ணாடியானது ‘MN’ வரியில் இருக்கும் போது?

கேள்வி படம்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_70.1

பதில் படம்:

(a)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_80.1

(b)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_90.1

(c)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_100.1

(d)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_110.1

 

Practice These Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Reasoning quiz TAMIL SOLUTIONS

 

S1.Ans. (b)

Sol. Rat is prey of Cat. Similarly, worm is prey of bird.

S2.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_120.1

Clearly C is D’s aunt’s daughter. So, C is the cousin of D.

S3.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_130.1

S4.Ans. (d)

Sol.  Except Sydney, all others arecities of United States. Sydneyis a harbor city of Australia.

S5.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_140.1

P is to the south of X.

S6.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_150.1

S7.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_160.1

S8.Ans. (a)

Sol.  Row -wise First Number = Second Number × Third Number

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_170.1

S9.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_180.1

S10.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_190.1

Coupon code- ME75-75% OFFER+DOUBLE VALIDITY OFFER

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [30 November 2021]_200.1
adda247 tamil live class ibps clerk foundation class started 18 oct 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?