திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]

Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களில் எது உள் அடுக்கிலிருந்து தொடங்கும் பின்வரும் அர்த்தமுள்ள வரிசையாக இருக்கும்?

1. ஹைட்ரோஸ்பியர்

2. வளிமண்டலம் (Atmosphere)

3. உயிர்க்கோளம் (Biosphere)

4. லித்தோஸ்பியர்

(a)        4, 1, 3, 2

(b)        2, 4, 3, 1

(c)        3, 1, 2, 4

(d)        1, 2, 3, 4

 

Q2. பின்வரும் புள்ளிவிவரங்களில் எது நாய்விலங்குசெல்லப்பிராணிகளுக்கு இடையிலான உறவைக் குறிக்கிறது?

 (a)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_50.1

(b)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_60.1

(c)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_70.1

(d)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_80.1

Q3.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_90.1

(a)        4

(b)        5

(c)        6

(d)        3

Q4. ஐந்து நண்பர்கள் வடக்கு நோக்கி ஒரு பெஞ்சில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். என்பது க்கு இடப்புறம் ஆனால் இன் வலதுபுறம் உள்ளது. D B க்கு வலதுபுறம் ஆனால் இன் இடதுபுறம் உள்ளது. வரிசையின் நடுவில் இருப்பவர் யார்?

(a)        A

(b)        D

(c)        B

(d)        E

 

Q5. ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் FASHION என்பது FOIHSAN என குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்தக் குறியீட்டில் PROBLEM எவ்வாறு குறியிடப்பட்டுள்ளது?

(a)        ROBLEMP

(b)        RPBOELM

(c)        PELBORM

(d)        PRBOELM

 

Q6. தொடரை நிறைவு செய்யும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 14, 19, 29, 49, 89,___?

(a)        139

(b)        149

(c)        159

(d)        169

Q7. மற்ற மூன்று மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a)        12

(b)        17

(c)        15

(d)        6

Q8. 4 * 2 = 3 மற்றும் 8 * 4 = 3 என்றால், 21 * 7 =?

(a)        4

(b)        3

(c)        8

(d)        16

Q9. A என்பது யின் தந்தை மற்றும் யின் மகன் B. E இன் சகோதரர் Aஎன்பது யின் சகோதரி என்றால் என்பது உடன் எவ்வாறு தொடர்புடையது?

(a) சகோதரி

(b) மைத்துனி (Sister-in-law)

(c) சகோதரர்

(d) மைத்துனர் (Brother-in-law)

Q10. குரூர: இரக்கம்:: பணிவு:?

          (Cruel: Kind: : Humility 🙂

(a) எளிமை (Simplicity)

(b) பலவீனம் (Weakness)

(c) ஆணவம் (Arrogance)

(d) தன்னைத்தானே நீக்குதல் (Self-effacing)

 

Practice These Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Reasoning quiz TAMIL SOLUTIONS

S1.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_100.1

 

S2.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_110.1

 

S3.Ans. (b)

Sol.  

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_120.1

 

S4.Ans. (c)

Sol.  

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_130.1

 

S5.Ans. (c)

Sol.  

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_140.1

 

S6.Ans. (d)

Sol.    

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_150.1

 

S7.Ans. (b)

Sol. except 17, all other numbers are divisible by 3.

17 is a Prime Number.

S8.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_160.1

S9.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_170.1

Here B’s sex is not clear but C and D both are children (daughter and son respectively) of A (male) and B. Hence, obviously B is A’s wife (i.e. female). Hence B is sister in law (Bhabhi) of E.

 

S10.Ans. (c)

Sol.  Cruel and kind are antonymous to each other. Similarly,

Humility and Arrogance are antonymous to each other.

Coupon code- DREAM-75% OFFER

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [01 December 2021]_180.1
adda247 tamil live class ibps clerk foundation class started 18 oct 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?