திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [06 December 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. AB ரேகையில் கண்ணாடியை வைத்திருக்கும் போதுகொடுக்கப்பட்ட உருவத்தின் கண்ணாடிப் பிம்பம் எது?

கேள்வி படம்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_50.1

பதில் படம்:

 (a)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_60.1

(b)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_70.1

(c)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_80.1

(d)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_90.1

 

Q2. கேள்விப் படத்தில் உள்ள வடிவத்தை எந்தப் பதில் எண்ணிக்கை நிறைவு செய்யும்?

கேள்வி படம்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_100.1

பதில் படம்:

(a)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_110.1

(b)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_120.1

(c)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_130.1

(d)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_140.1

Q3. கொடுக்கப்பட்ட பதில் புள்ளிவிவரங்களிலிருந்துகேள்வி உருவம் மறைக்கப்பட்ட/உட்பொதிக்கப்பட்ட ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கேள்வி படம்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_150.1

பதில் படம்:

(a)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_160.1

(b)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_170.1

(c)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_180.1

(d)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_190.1

Q4. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களில் எது பின்வருவனவற்றின் அர்த்தமுள்ள வரிசையாக இருக்கும்?

1. வீடு

2. அரண்மனை

3. பங்களா

4. குடிசை

(a)        4, 1, 2, 3

(b)        1, 2, 3, 4

(c)        4, 1, 3, 2

(d)        3, 2, 1, 4

Q5. பின்வரும் கேள்வியில்ஒரு சொல் விடுபட்ட ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை நிறைவு செய்யும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.                                

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_200.1

(a)        19

(b)        16

(c)        15

(d)        17

Q6. GOODNESS என்பது HNPCODTR என குறியிடப்பட்டால் GREATNESS என குறியிடப்படும்?

(a)        HQZFBMFRT

(b)        HPFZUMERT

(c)        HQEZUMFTR

(d)        HQFZUMFRT

Q7. தொடரில் விடுபட்ட எண்ணைக் கண்டறியவும்

2, 3, 8, ?, 112, 565

(a)        24

(b)        32

(c)        27

(d)        42

Q8. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களிலிருந்து மாறுபட்ட வார்த்தை ஜோடியைக் கண்டறியவும்

(a) அலுமினியம்

(b) பித்தளை

(c) தாமிரம்

(d) இரும்பு

Q9. 23 × 16 = 184, 37 × 10 = 185 என்றால், 85 × 12 =?

 (a)        510

(b)        610

(c)        511

(d)        410

Q10. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய எண்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

121: 12:: 25:?

(a)        5

(b)        6

(c)        8

(d)        3

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_210.1

S2.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_220.1

S3.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_230.1

S4.Ans. (C)

Sol. Meaningful order of words:

According to increasing size of accommodations.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_240.1

S5.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_250.1

S6.Ans. (D)

Sol.  

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_260.1

S7.Ans. (C)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_270.1

S8.Ans. (b)

Sol. except Brass all others are metals. Brass is an alloy.

S9.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_280.1

S10.Ans. (b)

Sol.  

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_290.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: DREAM(75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [6 December 2021]_300.1
VETRI MATHS BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?