English language quiz For SBI Clerk Mains [8 September 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   English language for bank exams

English language quiz For SBI Clerk Mains [8 September 2021]

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE ENGLISH LANGUAGE QUIZZES (ஆங்கில மொழி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY ENGLISH LANGUAGE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-13

Directions (1-10): Read the following passage carefully and answer the questions given below them. Certain words/phrases have been printed in bold to help you locate them while answering some of the questions.

India’s water crisis is clear and present, with implications for the health of the entire population. According to the Composite Water Management Index developed by Niti Aayog, 70% of the water resources are identified as polluted. This is based primarily on data supplied by States for calculating the index. If the water accessible to millions is contaminated, the problem is infinitely worse than that of availability. The system of ratings for States is based on their performance in augmenting water resources and watersheds, investing in infrastructure, providing rural and urban drinking water, and encouraging efficient agricultural use. It presumes that this ‘hall of fame’ approach will foster “competitive and cooperative federalism”. What emerges from the early assessment is that States such as Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Punjab and Telangana have initiated reforms for judicious water use, while populous ones such as Uttar Pradesh and Bihar have failed to respond to the challenge.

 Tamil Nadu, which has a middling score, does well on augmentation of water sources, but is abysmally poor in ensuring sustainable use for farming. The trends that the data reflect of high to extreme stress faced by 600 million people call for speedy reforms. Two areas that need urgent measures are augmentation of watersheds that can store more good water, for use in agriculture and to serve habitations, and strict pollution control enforcement. In this context, the Committee on Restructuring the Central Water Commission and the Central Ground Water Board, chaired by Mihir Shah, has called for a user-centric approach to water management, especially in agriculture. It advocates decentralisation of irrigation commands, offering higher financial flows to well-performing States through a National Irrigation Management Fund. Clearly, awarding an index rank should help advance such schemes, making States feel the need to be competitive. Yet, such approaches may not resolve seemingly intractable inter-State river disputes.

As the Cauvery issue has demonstrated, State governments would rather seek judicial intervention than be accused of bartering away the rights to a precious resource under a shared, cooperative framework. Groundwater extraction patterns need to be better understood through robust data collection; less than 5% of about 12 million wells are now under study. Steady urbanisation calls for a new management paradigm, augmenting sources of clean drinking water supply and treatment technologies that will encourage reuse. Pollution can be curbed by levying suitable costs. These forward-looking changes would need revamped national and State institutions, and updated laws. A legal mandate will work better than just competition and cooperation; it would make governments accountable.

 

Q1. Which of the following statements can be inferred from the passage above?

(a) Meeting the water-related challenges posed by population growth, climate change and other factors may require the reform of institutions in charge of water management.

(b) Getting access to water which is contaminated is worse than the problem of availability of water.

(c) The global population is growing fast, and estimates show that with current practices, the world will face a 40% shortfall between forecast demand and available supply of water by 2030.

(d) Each year, more than two lakh people in India die due to water scarcity while 900 million people undergo extreme water stress due to the deprivation of water.

(e) None of the Above

 

Q2. Tamil Nadu has a middling score and does well on augmentation of water resources, but it lacks in

(a) Ensuring strict pollution control enforcement.

(b) Providing Rural and Urban drinking water

(c) Ensuring sustainable use for farming.

(d) Advocating proper water cleaning treatments.

(e) None of the above

 

Q3. As per the passage, the system of ratings for states is based on which of the following parameters?

(a) Performance in enhancing water resources and water sheds.

(b) Performance in encouraging efficient use of water in agriculture.

(c) Performance in providing rural and urban drinking water.

(d) Both (a) and (b)

(e) All are correct.

 

Q4. Which of the following is the most suitable title for the given passage?

(a) Water Pollution in India

(b) Augmenting Water Resources

(c) Parched or Polluted: On India’s Water Crisis

(d) Urbanization and Water Crisis

(e) Problems of Water Scarcity

 

Q5. Choose the word which is MOST SMILAR to the word given in passage

AUGMENTING

(a) Compressing

(b) Dominating

(c) Retrenching

(d) Amplifying

(e) Synchronizing

 

Q6. Choose the word which is MOST SMILAR to the word given in passage

INTRACTABLE

(a) Amenable

(b) Stubborn

(c) Docile

(d) Submissive

(e) Manageable

 

Q7. Choose the word which is MOST SMILAR to the word given in passage

BARTERING

(a) Dickering

(b) Amending

(c) Advocating

(d) Keeping

(e) Appalling

 

Q8. Choose the word which is OPPOSITE to the word given in passage

ROBUST

(a) Lively

(b) Adamant

(c) Vital

(d) Resolute

(e) Sluggish

 

Q9. Choose the word which is OPPOSITE to the word given in passage

CURBED

(a) Tamed

(b) Impediment

(c) Raged

(d) Permitted

(e) Vogue

 

Q10. Choose the word which is OPPOSITE to the word given in passage

REVAMPED

(a) Modified

(b) Varied

(c) Concentrated

(d) Managed

(e) Stabilized

 

Q11. In each question, a sentence is given in five parts, one of which is erroneous. Mark the option that has the error.

(a) Some politicians in Kerala have demanded a 150 percent hike

(b) in the excise duty of palm oil in view that the crash in price of coconut and coconut products

(c) due to indiscriminate import of edible oils

(d) and flooding of the market with low quality palmolein

(e) throughout the state.

 

Q12. In each question, a sentence is given in five parts, one of which is erroneous. Mark the option that has the error.

(a) It is awareness about tourism being

(b) one of the largest foreign exchange earners that even so the

(c) north-eastern states have started raising

(d) a disconcerted voice for relaxation of visas restrictions in the region

(e) and are seriously discussing it with the authorities.

 

Q13. In each question, a sentence is given in five parts, one of which is erroneous. Mark the option that has the error.

(a) Your results depend not only

(b) on how long

(c) you have studied but also on how long you have read

(d) carefully the entire syllabus

(e) No error

 

Q14. In each question, a sentence is given in five parts, one of which is erroneous. Mark the option that has the error.

(a) The choice

(b) of the cuisine

(c) could be left to the

(d) women them self

(e) like always

 

Q15. In each question, a sentence is given in five parts, one of which is erroneous. Mark the option that has the error.

(a) The reason is

(b) because of suits being so

(c) expensive, it is relatively economical

(d) to buy casual wear

(e) in India

 

Practice These DAILY  ENGLISH LANGUAGE QUIZZES  (ஆங்கில மொழி வினா விடை  ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

ENGLISH LANGUAGE QUIZZES SOLUTIONS

 

S1. Ans.(b)

Sol. Refer 1st paragraph. It has been mentioned in the 4th line that if water accessible to millions is contaminated, the problem is infinitely worse than that of availability.

 

S2. Ans.(c)

Sol. Refer 2nd paragraph. Tamil Nadu has a middling score in water sources augmentation, but it is poor in ensuring sustainable use for farming.

 

S3. Ans.(e)

Sol. The answer can be inferred from the following lines “The system of ratings for States is based on their performance in augmenting water resources and watersheds, investing in infrastructure, providing rural and urban drinking water, and encouraging efficient agricultural use”

 

 

S4. Ans.(c)

Sol. The most appropriate title for the passage above is “Parched or Polluted: On India’s Water Crisis”.

 

S5. Ans.(d)

Sol. Augmenting: making (something) greater by adding to it; increasing.

Amplifying: enlarge upon or add detail to (a story or statement).

Compressing: express in a shorter form; abridge.

Dominating: have power and influence over.

Retrenching: reduce (something) in extent or quantity.

Synchronizing: causing to occur or operate at the same time or rate.

 

S6. Ans.(b)

Sol. Intractable: hard to control or deal with.

Stubborn: having or showing dogged determination not to change one’s attitude or position on something, especially in spite of good reasons to do so.

Amenable: open and responsive to suggestion; easily persuaded or controlled.

Docile: ready to accept control or instruction; submissive.

Submissive: ready to conform to the authority or will of others; meekly obedient or passive.

 

S7. Ans.(a)

Sol. Bartering: exchange (goods or services) for other goods or services without using money.

Dickering: engage in petty argument or bargaining.

 

 

Amending: make minor changes to (a text, piece of legislation, etc.) in order to make it fairer or more accurate, or to reflect changing circumstances.

Advocating: publicly recommend or support.

Appalling: causing shock or dismay; horrific.

 

S8. Ans.(e)

Sol. Robust: strong and healthy; vigorous.

Sluggish: slow-moving or inactive.

Adamant: refusing to be persuaded or to change one’s mind.

Vital: absolutely necessary; essential.

Resolute: admirably purposeful, determined, and unwavering.

 

S9. Ans.(d)

Sol. Curbed: restrained or keep in check.

Tamed: make less powerful and easier to control.

Impediment: a hindrance or obstruction in doing something.

Raged:   feel or express violent uncontrollable anger.

Permitted: officially allow (someone) to do something.

Vogue: the prevailing fashion or style at a particular time.

 

S10. Ans.(e)

Sol. Revamped: give new and improved form, structure, or appearance to.

Stabilized: make or become unlikely to change, fail, or decline.

 

S11. Ans.(b)

Sol. It should be ‘in view of’. Faulty idiomatic usage.

 

S12. Ans.(b)

Sol. Omit ‘so’

 

S13. Ans.(e)

Sol. The sentence displays a correct subject-verb agreement and coordinating conjunction. So there is no error.

 

S14. Ans.(d)

Sol. Use ‘themselves’. Error in noun-pronoun agreement

 

S15. Ans.(b)

Sol. Do not repeat ‘because’ if you have said ‘reason’

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: BHARAT-75% OFFER(முன் எப்போதும் இல்லாத சலுகையில்)

English language quiz For SBI Clerk Mains [8 September 2021]_50.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?