Marathi govt jobs   »   MPSC Non Gazetted Services 2023   »   MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023

MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023, Check MPSC Combined Exam Analysis 2023 | MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023

MPSC Non-Gazetted Exam Analysis 2023: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has successfully conducted MPSC Group B and Group C Combine Exam 2023 on 30 April 2023. Overall Difficulty Level of the exam was Easy to Medium. In this article, you will get MPSC Non-Gazetted Exam Analysis 2023 in detail. Below in MPSC Combined Exam Analysis, we have provided overall good attempts, and subject and topic-wise MPSC Group B and Group C Exam Analysis 2023.

Check: MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023: Overview

This article provides you a detailed analysis of the MPSC Group B and Group C Combined Prelims Exam 2023. Candidates can check subjectwise MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023. Get a complete overview of MPSC Non-Gazetted Exam Analysis 2023 in the table below.

MPSC Non-Gazetted Exam Analysis 2023: Oveview
Category Exam Analysis
Recruitment Name MPSC Non Gazetted Services 2023
Exam Name MPSC Group B and Group C Combined Prelims Exam 2023
Posts
  • Assistant Section Officer (ASO)
  • State Tax Inspector (STI)
  • Police Sub Inspector (PSI)
  • Sub Registrar or Inspector of Stamps
  • Excise SI
  • Technical Assistant
  • Tax Assistant
  • Clerk-Typist
Exam Date 30 April 2023
Exam Mode Offline
Article Name MPSC Non-Gazetted Exam Analysis 2023
Overall Difficulty Level Easy to Moderate
Good Attempts 83-90
Official Website www.mpsc.gov.in

MPSC Combined Exam Analysis 2023

MPSC Combined Exam Analysis 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 30 एप्रिल 2023 रोजी यशस्वी रित्या घेतली. MPSC Group B and Group C Combined Prelims Exam 2023 ची काठीण्य पातळी ही सोपी ते मध्यम (Easy to Moderate) स्वरुपाची होती. या लेखात आपण MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 पेपरचे सविस्तर विश्लेषण (MPSC Group B and Group C Exam Analysis 2023) तपासू शकता. ज्यामध्ये overall good attempts, Expected Cut Off आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण (MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023) या लेखात दिले गेले आहे.

MPSC Group B and Group C Combined Exam Analysis 2023 | संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Group B and Group C Combined Exam Analysis 2023: या लेखात आपण MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण (MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023) पाहणार आहोत. सोबतच MPSC Combined Prelims 2023 चा पेपर PDF या लेखात प्रदान करण्यात आली आहे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

सामान्य अध्ययन = 80

गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी = 20

Sr. No. Subject Name Qtn. No Difficulty Level
01 General Science (सामान्य विज्ञान) 15 Easy to Moderate
02 History (इतिहास) 10 Easy to Moderate
03 Geography (भूगोल) 10 Easy to Moderate
04 Indian Polity (भारताची राज्यघटना) 15 Easy to Moderate
05 Economics (अर्थव्यवस्था) 15 Easy to Moderate
06 Current Affaris (चालू घडामोडी) 15 Easy to Moderate
07 Quantitive Appitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी) 20 Easy to Moderate
Total 100  Easy to Moderate
Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023 – Good Attempts | गुड अटेंप्ट

MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023 Good Attempts: MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 साठी Good Attempts खाली दिले आहेत. गुड अटेंप्ट चा अर्थ कट ऑफ असा होत नाही. Good Attempts हे परीक्षेतील सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षेचा कट ऑफ Clear करता येईल. प्रत्येक उमेदवाराचा विषयानुसार Good Attempt वेगवेगळा असू शकतो कारण उमेदवार आपल्या पसंतीच्या विषयाकडे जास्त कल देतात. पण Overall Good Attempts खाली दिल्यानुसार असल्यास उत्तम असेल. 

Sr. No. Subject No. Of Good Attempts Difficulty Level
01 General Science (सामान्य विज्ञान) 12-13 Easy to Moderate
02 History (इतिहास) 8-9 Easy to Moderate
03 Geography (भूगोल) 8-9 Easy to Moderate
04 Indian Polity (भारतीय राज्यघटना) 13-14 Easy to Moderate
05 Economics (अर्थव्यवस्था) 12-13 Easy to Moderate
06 Current Affaris (चालू घडामोडी) 12-13 Easy to Moderate
07 Quantitive Appitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी) 18-19 Easy to Moderate
Total 83-90 Easy to Moderate

Subject Wise MPSC Combined Exam Analysis 2023 | विषयानुसार परीक्षेचे विश्लेषण

Subject Wise MPSC Combined Exam Analysis 2023: आजच्या MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेत विचारलेल्या प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण (MPSC Combined Exam Analysis 2023) या लेखात दिले आहे त्यात सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यघटना, अर्थव्यवस्था, चालू घडामोडी, गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या सर्व विषयाचे विश्लेषण (MPSC Combined Exam Analysis 2023) केले आहे.

MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023 of  Economics Subject | अर्थव्यवस्था

MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023 of Economics Subject: MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मध्ये अर्थव्यवस्था या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. घटकानुसार प्रश्नांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Banking (बँकिंग) 1
Poverty (दारिद्य) 2
Union Budget 2023-24 (केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24) 1
12th Finance Commission (12 वा वित्त आयोग) 1
GST (जी.एस.टी) 1
Basics of Economics (अर्थशास्त्रातील मुलभूत संकल्पना) 4
Government Scheme (सरकारी योजना) 3
Miscellaneous (विविध) 2
Total 15

MPSC Group B and Group C Combined Exam Analysis 2023 of  General Science | सामान्य विज्ञान

MPSC Group B and Group C Combined Exam Analysis 2023 of General Science: MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मध्ये सामान्य विज्ञान या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. सामान्य विज्ञान विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. घटकानुसार प्रश्नांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
CGS Unit (CGS एकक) 1
Sound (ध्वनी) 1
Human Body (मानवी शरीर) 1
Diesease (आजार) 1
Chemical Reaction (रासायनिक अभिक्रिया) 1
Element (मुलद्रव्य) 2
Classifcation of Animal (प्राण्याचे वर्गीकरण) 1
Botany (वनस्पती शास्त्र) 3
Miscellaneous (विविध) 4
Total 15

MPSC Group B and Group C Combined Exam Analysis 2023 of History Subject  | इतिहास

MPSC Group B and Group C Combined Exam Analysis 2023 of History Subject: MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मध्ये इतिहास या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. इतिहास विषयाची ची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. घटकानुसार प्रश्नांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Revolt Of 1857 In India And Maharashtra (1857 चा उठाव) 1
Inportant Persons in History (इतिहासातील महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्वे) 2
Major Organisation in History (इतिहासातील प्रमुख संस्था) 1
Social Reformer (समाजसुधारक) 1
An important uprising in history (इतिहासातील महत्वपूर्ण उठाव) 2
Labor Organization (कामगार संघटणा) 1
National Congress (राष्ट्रीय कॉंग्रेस) 1
British Policy / Laws (इंग्रजांचे धोरण / कायदे) 1
Total 10

MPSC Combined Exam Analysis 2023 of Geography Subject | भूगोल

MPSC Combined Exam Analysis 2023 of Geography Subject:MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मध्ये भूगोल या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. घटकानुसार प्रश्नांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Natural Geography (प्राकृतिक भूगोल) 3
Power Plants in Maharashtra (महाराष्ट्रातील वीज केंद्र) 1
Swacch Sarvekshan (स्वच्छ सर्वेक्षण) 1
Important Revolutions in India (भारतातील महत्वाच्या क्रांती) 1
Indian Railway Rute (भारतातील रेल्वेमार्ग) 1
Types of Forest (जंगलाचे प्रकार) 1
Cencus of India 2011 (भारताची जनगणना 2011) 1
State and tourist destination in India (भारतातील राज्य आणि पर्यटन स्थळ) 1
Total 10

MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023 of Indian Polity Subject | भारतीय राज्यघटना

MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023 of Indian Polity Subject: MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मध्ये राज्यघटना या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. भारतीय राज्यघटना विषयाचीची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. घटकानुसार प्रश्नांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Panchayat Raj (पंचायत राज) 1
Important Article (महत्वाची कलमे) 2
Ammenment (घटनादुरुस्ती) 1
Legislative Councils (विधान परिषद) 1
Committee (समिती) 2
Constituent Assembly of India (संविधान सभा) 1
Gram Sabha / Gram Panchayat (ग्रामसभा / ग्रामपंचायत) 1
Court (न्यायपालिका) 1
Advocate General (महाधिवक्ता) 1
Directive Principles (मार्गदर्शक तत्वे) 1
Miscellaneous (विविध) 3
Total 15

MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023 of Current Affairs | चालू घडामोडी

MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023: MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मध्ये चालू घडामोडी या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. चालू घडामोडी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. घटकानुसार प्रश्नांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
National News (राष्ट्रीय घडामोडी) 1
State News (राज्य घडामोडी) 1
Government Scheme (सरकारी योजना) 1
Ranks and Reports (अहवाल व निर्देशांक) 1
Science and Technology (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान) 1
Sports (क्रीडा) 1
Defence (संरक्षण) 1
Awards (पुरस्कार) 5
Miscellaneous (विविध) 3
Total 15

MPSC Group B and Group C Combined Exam Analysis 2023 of Quantitative Aptitude and Reasoning | गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी

MPSC Group B and Group C Combined Exam Analysis 2023 Quantitative Aptitude and Reasoning: MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मध्ये गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयाचे 20 प्रश्न विचारले होते. गणित व बुद्धिमत्ता चाचणीची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. घटकानुसार प्रश्नांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Number Series (अंकमालिका) 2
Direction & Distance (दिशा) 2
Simplification (सरळरुप) 2
Average (सरासरी) 1
Age (वय) 2
Simple and Compound Intrest (सरळव्याज आणि चक्रवाढ व्याज) 1
Percentage (शेकडेवारी) 2
Puzzle (कोडी) 1
Verbal Reasoning (तर्कशक्ती) 1
Calendar (दिनदर्शिका) 1
Venn Diagram (वेन आकृती) 1
Area (क्षेत्रफळ) 1
Mislenious (विविध) 3
Total 20

MPSC Group B and Group C Combined Prelims Paper PDF

MPSC Group B and Group C Combined Prelims Paper PDF:महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 30 एप्रिल 2023 रोजी घेतलेला MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 चा पेपर PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B and Group C Combined Prelims Paper PDF

MMRISMC Recruitment 2022
Adda247 Marathi Telegram

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

Other Article Related to MPSC Non Gazetted Services 2023

 

 

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Mahapack

Sharing is caring!

FAQs

When has MPSC Group B and Group C Combined Prelims Exam 2023 be held?

MPSC Group B and Group C Combined Prelims Exam 2023 has conducted on 30 April 2023 in various districts of Maharashtra.

What was the overall difficulty level of the MPSC Group B and Group C Combined Prelims Exam 2023?

The overall difficulty of the MPSC Group B and Group C Combined Prelims Exam 2023 was Easy to Moderate..

What is the overall good attempts for the MPSC Group B and Group C Combined Prelims Exam 2023?

The overall good attempts for MPSC Group B and Group C Combined Prelims Exam 2023 is 83-90.

Where can I see the MPSC Non Gazetted Exam Analysis 2023?

You can check MPSC Non-Gazetted Exam Analysis 2023 in the above article.