Marathi govt jobs   »   MPSC Non Gazetted Services 2023   »   MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा...

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 जाहीर, MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका डाउनलोड करा

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका दिनांक 07 जून 2023 रोजी जाहीर केली. MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 30 एप्रिल 2023 रोजी यशस्वीरीत्या घेण्यात आली होती. आज या लेखात MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 प्रदान करण्यात आली आहे. सोबतच MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 ची PDF दिलेली आहे.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023: विहंगावलोकन  

30 एप्रिल 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाने प्रसिद्ध केली आहे. MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 बदल संक्षिप्त आढावा आपण खालील तक्त्यात तपासू शकता.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी निकाल
भरतीचे नाव MPSC अराजपत्रित सेवा 2023
परीक्षेचे नाव MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023
पदांची नावे
  • सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)
  • राज्य कर निरीक्षक (STI)
  • पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)
  • दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक
  • दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क
  • तांत्रिक सहायक, गट-क
  • कर सहाय्यक, गट-क
  • लिपिक-टंकलेखक
परीक्षेची तारीख 30 एप्रिल 2023
परीक्षा पद्धती ऑफलाईन
 MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 (अंतिम) 07 जून 2023
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 30 एप्रिल 2023 रोजी आयोजित “महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा, संयुक्त (पूर्व) परीक्षा- 2023” या परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.  खाली लेखात आपण MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 तपासू शकता.

सेटनुसार MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023

सेटनुसार MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका 2023 खाली देण्यात आली आहे.

टीप: “#” ने दर्शविण्यात आलेले प्रश्न रद्द करण्यात आले आहे.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023
प्रश्न क्रमाक सेट A सेट B सेट C सेट D
1 4 1 3 4
2 4 2 1 4
3 3 4 3 4
4 1 4 3 4
5 3 4 4 1
6 3 4 4 2
7 4 3 1 3
8 4 1 2 3
9 1 3 4 3
10 2 3 4 1
11 1 # 2 1
12 4 4 1 1
13 2 1 3 1
14 1 1 2 4
15 3 1 1 #
16 2 4 1 4
17 1 2 # 3
18 1 1 4 2
19 # 3 1 2
20 4 2 4 1
21 1 3 1 4
22 3 1 1 3
23 4 2 1 3
24 1 4 4 1
25 1 3 2 3
26 1 3 2 4
27 4 1 4 3
28 2 3 3 1
29 2 4 3 2
30 4 1 3 4
31 3 1 1 2
32 3 1 2 2
33 3 4 1 1
34 1 2 3 1
35 2 2 4 1
36 2 2 2 4
37 4 1 1 2
38 2 4 3 3
39 2 4 2 2
40 1 2 1 4
41 3 3 1 2
42 2 2 4 2
43 1 4 2 1
44 1 2 3 4
45 4 2 2 2
46 2 1 1 1
47 3 3 4 1
48 2 2 2 2
49 1 1 4 1
50 4 1 2 3
51 1 3 2 4
52 3 3 2 4
53 2 3 3 3
54 2 4 3 1
55 2 4 2 3
56 3 3 2 2
57 3 1 4 3
58 2 3 4 3
59 2 2 3 3
60 4 2 3 3
61 4 2 3 2
62 3 3 3 2
63 3 3 1 2
64 3 2 3 2
65 3 2 2 3
66 1 2 3 2
67 2 1 3 3
68 2 3 2 2
69 3 2 3 1
70 3 3 2 2
71 2 2 # 2
72 3 1 2 2
73 2 2 3 1
74 # 2 2 3
75 2 3 2 3
76 3 3 1 2
77 2 2 3 #
78 2 3 1 3
79 1 2 2 3
80 3 # 2 2
81 2 4 2 1
82 2 3 3 4
83 2 1 3 2
84 3 4 3 2
85 3 2 1 4
86 3 2 4 3
87 1 2 4 3
88 4 3 3 3
89 4 3 2 2
90 3 3 2 3
91 2 1 3 3
92 4 3 3 1
93 3 3 4 2
94 3 1 3 4
95 4 2 3 1
96 3 4 1 3
97 3 3 1 4
98 1 3 3 3
99 1 4 2 3
100 3 3 4 3

 

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023

MPSC Combined Answer Key 2023: खाली लेखात MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 च्या Set C ची Scanned केलेली प्रश्नपत्रिका आणि त्याची उत्तरे प्रदान केली आहेत.

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

1 – 3

 

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

2 – 1

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

3 – 3 4 – 3

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

5 – 4 6 – 4

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

7 – 1 8 – 2

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

9 – 4 10 – 4

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

11 – 2

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

12 – 1 13 – 3

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

14- 2

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

 

15 – 1 16 – 1 17 – #

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

18 – 4 19 – 1 20 – 4 21 – 1

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

22 – 1 23 – 1 24 – 4

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

25 – 2 26 – 2

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

27 – 4 28 – 3

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

29 – 3 30 – 3

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

31 – 1 32 – 2

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

33 – 1 34 – 3

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

35 – 4 36 – 2 37 – 1 38 – 3

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

39 – 2 40 – 1 41 – 1 42 – 4

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

43 – 2 44 – 3 45 – 2 46 – 1

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

47 – 4 48 – 2 49 – 4

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

50 – 2 51 – 2

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

52 – 2

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

53 – 3 54 – 3 55 – 2

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

56 – 2 57 – 4

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

58 – 4 59 – 3 60 – 3

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

61 – 3 62 – 3 63 – 1

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

64 – 3 65 – 2 66 – 3

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

67 – 3 68 – 2 69 – 3 70 – 2

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

71 – # 72 – 2 73 – 3 74 – 2

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

75 – 2 76 – 1 77 – 3 78 – 1 79 – 2

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

80 – 2 81 – 2 82 – 3 83 – 3

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

84 – 3 85 – 1 86 – 4 87 – 4

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

88 – 3 89 – 2 90 – 2 91 – 3

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

92 – 3 93 – 4 94 – 3

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

95 – 3 96 – 1 97 – 1

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

98 – 3 99 – 2 100 – 4

 

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 PDF

30 एप्रिल 2023 रोजी झालेल्या MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची उत्तरतालिका PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 PDF

MMRISMC Recruitment 2022
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

MPSC अराजपत्रित सेवा 2023 शी संबंधित इतर लेख

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

adda247
MPSC महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 जाहीर झाली का?

होय, MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 जाहीर झाली.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची अंतिम उत्तरतालिका कधी जाहीर झाली?

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची अंतिम उत्तरतालिका 07 जून 2023 रोजी जाहीर झाली.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 PDF मी कोठून डाउनलोड करू शकतो?

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 ची PDF या लेखात प्रदान करण्यात आली आहे.