Marathi govt jobs   »   Maharashtra Police Bharti   »   Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023, Check Police Constable Analysis and Download Paper PDF | महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षेचे विश्लेषण 2023

Table of Contents

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023: Maharashtra Police Department will conduct Maharashtra Police Constable Exam 2023 on 02 April 2023 for Police Constable Posts. We will update Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 after the exam. This article gives you the Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 of Driver Constable Posts. On 26 March 2023, Maharashtra Police has successfully conducted the Maharashtra Police Exam 2023 for the Post of Driver Constable Posts. The overall Difficulty Level of the Maharashtra Police Constable Exam was Easy-Moderate. In this article, you will get detailed information about Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 which consist of Over All Good Attempt, Subject wise Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023, etc.

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023: Overview

Maharashtra Police Constable Exam 2023 on Police Constable Post on 02 April 2023. Get a detailed overview of Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 in the table below.

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023: Overview
Category Exam Analysis
Department Maharashtra Police Department
Recruitment Name Maharashtra Police Bharti 2022
Article Name Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023
Post Name
  • Police Constable
  • Driver Police Constable
Exam Date of Police Constable 02 April 2023
Exam Date of Driver Police Constable 26 March 2023
Negative Marking No Negative Marking
Language of Maharashtra Police Constable Exam 2023 Marathi
Total Marks 100

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023: महाराष्ट्र पोलीस विभाग 2 एप्रिल 2023 रोजी पोलीस शिपाई पदाची परीक्षा यशस्वीरित्या घेतली. याआधी महाराष्ट्र पोलीस विभागाने Driver Police Constable (चालक पोलीस शिपाई) पदाची परीक्षा 26 मार्च 2023 रोजी यशस्वीरीत्या घेतली. परीक्षेला गेलेल्या उमेदवारांच्या मिलाल्याल्या प्रतिसादानुसार पोलीस कॉन्स्टेबल पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम (Easy to Moderate) स्वरुपाची होती. या लेखात आपण पोलीस कॉन्स्टेबल आणि चालक पोलीस कॉन्स्टेबल या दोन्ही पदाच्या परीक्षेचे Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे. ज्यात विषयवार चांगले प्रयत्न (Subject wise Good Attempts), काठीण्य पातळी (Difficulty Level), परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न इ. बद्दल माहिती या लेखात देण्यात आली आहे. विभागानुसार पोलीस भरतीचे पेपर वेगवेगळे घेण्यात आले होते.

Maharashtra Police Constable Result 2023

Maharashtra Police Constable Exam Pattern 2023 | परीक्षेचे स्वरूप 

Maharashtra Police Constable Exam Pattern 2023: पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा 2023 साठी उमेदवारांना गणित, बौद्धिक चाचणी, मराठी व्याकरण, सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी या सर्व विषयांवर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे एकूण 100 प्रश्न 100 गुणांसाठी विचारल्या जाणार आहेत.

Subject Name Total Qtn. Total Marks Duration
Mathematics (गणित) 25 25 90 मिनिट
Reasoning Ability (बौद्धिक चाचणी) 25 25
Marathi Grammar (मराठी व्याकरण) 25 25
General Apptitude and Current Affairs (सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी) 25 25
एकूण 100 100
Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023, Check Driver Police Constable Analysis and Download Paper PDF_30.1
Maharashtra Police Bharti Test Series

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023: Good Attempts (गुड अटेंम्ट)

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 Good Attempts: Driver Police Constable (पोलीस शिपाई) पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी एकंदरीत Easy to Moderate असेल आणि परीक्षेत कोणतेही negative marking नव्हती त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविणे अपेक्षित होते. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार Good Attempts आणि Difficulty Level दिली आहे.

Sr. No Subject Good Attempts Difficulty Level
1 Mathematics (गणित) 21-22 Easy to Moderate
2 Reasoning Ability (बौद्धिक चाचणी) 22-23 Easy to Moderate
3 Marathi Grammar (मराठी व्याकरण) 22-23 Easy to Moderate
4 General Apptitude and Current Affairs (सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी) 21-22 Easy to Moderate
Total (एकूण) 86-90 Easy to Moderate

Subject-wise Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 (विषयानुरूप परीक्षेचे विश्लेषण)

Subject-wise Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023: पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा 2023 मधील Police Constable (पोलीस शिपाई) पदाच्या परीक्षेत Mathematics (गणित), Reasoning Ability (बौद्धिक चाचणी), Marathi Grammar (मराठी व्याकरण) आणि  General Apptitude and Current Affairs (सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी) या विभागांवर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे एकूण 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. विभागानुसार पोलीस शिपाई पदाचे पेपर वेगवेगळे घेण्यात आले होते. त्यामुळे या लेखात आम्ही Subject-wise Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 खाली प्रदान करण्यात आले आहे. प्रत्येक विभागाने वेगवेगळे पेपर घेतले असल्यामुळे आम्ही या प्रत्येक विषयातील महत्वाच्या घटकांची रेज दिली आहे.

Maharashtra Police Bharti Exam Analysis 2023 of Marathi Subject (मराठी विषयाचे विश्लेषण)

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 of Marathi Subject: पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा 2023 मधील मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने शब्दांच्या जाती, काळ, समास, वाक्यरचना, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार, यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
शब्दांच्या जाती 6 – 8
विभक्ती 1 – 2
समास 1 -2
प्रयोग 1 -2
वाक्याचे प्रकार 3 – 4
समानार्थी शब्द 2 – 4
विरुद्धार्थी शब्द 3 – 4
म्हणी व वाक्प्रचार 3 – 5
काळ 2 – 3
गटात न बसणारा शब्द 0 -2
अलंकार 0 – 1
शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द 1 – 2
Total 25

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 of Mathematics Subject (गणित विषयाचे विश्लेषण)

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 of Mathematics Subject: कॉन्स्टेबल पदाच्या परीक्षेत गणित या विषयात एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने सरळरूप देणे, मिश्रण, संख्या मालिका पूर्ण करणे, टक्केवारी, नफा-तोटा, भागीदारी या घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Simplification (सरलीकरण) 6 – 7
Missing No. Series (संख्या मालिका पूर्ण करणे) 3 – 4
Average (सरासरी) 1 – 2
Age (वय)  2 – 3
Alligation and Mixture (मिश्रण) 1 – 2
Percentage (शेकडेवारी) 2 – 3
Profit and Loss (नफा-तोटा) 1 – 2
Ratio and Proportion (गुणोत्तर व प्रमाण) 1 – 2
Partnership (भागीदारी) 1 – 2
HCF and LCM (मसावी आणि लसावी) 2 – 3

Graph (आलेख)

0 –  4
Area and Volume (क्षेत्रफळ आणि घनफळ) 2 – 3
Total 25

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 of Reasoning Ability Subject (बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेषण)

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 of Reasoning Ability Subject: कॉन्स्टेबल पदाच्या परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. या विषयात प्रामुख्याने अक्षरमाला, आकृती, दिशा, नातेसंबंध, आरशातील प्रतिमा, पाण्यातील प्रतिमा, कोडी आणि जोड्या जुळवणे या घटकावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Alphabetical Series (अक्षरमाला) 3 – 4
Number Series (संख्यामाला) 2 – 3
Direction (दिशा) 1 – 2
Coding (सांकेतिक भाषा) 3 – 4
Diagram (आकृती) 3 – 4
Paper Folding (कागद दुमडणे) 1 – 2
Water Image (पाण्यातील प्रतिमा) 2 – 3
Mirror Image (आरशातील प्रतिमा) 0 -1
Find Odd One (वेगळा शब्द ओळखणे) 0 – 1
Match the Pair (समसंबंध) 3 – 4
Alphabetical Order (शब्द योग्य क्रमाने मांडणे) 2 – 3
Venn Diagram (वेन आकृती) 1 – 2
Blood Relation (नातेसंबंध) 1 – 2
Miscellaneous (विविध) 3 – 4
Total (एकूण) 25
Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023, Check Driver Police Constable Analysis and Download Paper PDF_40.1
Marathi Saralsewa Mahapack

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 of General Apptitude and Current Affairs Subject (सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी)

Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 of General Apptitude and Current Affairs Subject: पोलीस भरती परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भारताचा भूगोल, चालू घडामोडी, Static GK यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
History (इतिहास) 4 – 5
Geography (भूगोल) 4 – 5
Polity (राज्यघटना) 5 – 6
Current Affairs (चालू घडामोडी) 5 – 6
Static GK (सामान्य ज्ञान) 5 – 6
Total 25

Maharashtra Police Constable Paper PDF | पोलीस कॉन्स्टेबल पेपर PDF

Maharashtra Police Constable Paper PDF: विभागानुसार Maharashtra Police Constable Paper PDF खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आले आहे. इतर विभागाचे पेपर लवकरच या लेखात अपडेट केल्या जातील.

Maharashtra Police Constable Paper PDF
Division (विभाग) Paper PDF (प्रश्नपत्रिका)
Bhandara (भंडारा) Click here to Download
Mira Bhayandar (मीरा भाईंदर) Click here to Download
Solapur City (सोलापूर शहर) Click here to Download
Parbhani (परभणी) Click here to Download
Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023, Check Driver Police Constable Analysis and Download Paper PDF_30.1
Maharashtra Police Bharti Test Series

Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023 | पोलीस चालक कॉन्स्टेबल पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण

Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023: 26 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र पोलिसांनी पोलीस चालक कॉन्स्टेबल पदाची परीक्षा घेतली होती. खाली लेखात सविस्तर Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023 प्रदान केले आहे ज्यात विषयवार चांगले प्रयत्न (Subject wise Good Attempts), काठीण्य पातळी (Difficulty Level), परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न इ. बद्दल माहिती देण्यात आली आहे.

Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023: Good Attempts (गुड अटेंम्ट)

Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023 Good Attempts: Driver Police Constable (चालक पोलीस शिपाई) पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी एकंदरीत Easy to Moderate आणि परीक्षेत कोणतेही negative marking नव्हती त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविणे अपेक्षित होते. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार Good Attempts आणि Difficulty Level दिली आहे. Good Attempts म्हणजे कट ऑफ नाही. Good Attempts म्हणजे सोडवलेल्या प्रश्नांची संख्या ज्याद्वारे उमेदवार त्यांचा कट ऑफ Clear करू शकतील.

Sr. No Subject Good Attempts Difficulty Level
1 Mathematics (गणित) 21-22 Easy to Moderate
2 Reasoning Ability (बौद्धिक चाचणी) 22-23 Easy to Moderate
3 Marathi Grammar (मराठी व्याकरण) 22-23 Easy to Moderate
4 General Apptitude and Current Affairs (सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी) 22-23 Easy to Moderate
एकूण/Total 87-91 Easy to Moderate

Subject-wise Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023 (विषयानुरूप परीक्षेचे विश्लेषण)

Subject-wise Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023: पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा 2023 मधील Driver Police Constable (चालक पोलीस शिपाई) पदाच्या परीक्षेत Mathematics (गणित), Reasoning Ability (बौद्धिक चाचणी), Marathi Grammar (मराठी व्याकरण) आणि  General Apptitude and Current Affairs (सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी) या विभागांवर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे एकूण 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. विभागानुसार चालक पोलीस शिपाई पदाचे पेपर वेगवेगळे घेण्यात आले होते. त्यामुळे या लेखात आम्ही महत्वाच्या  Subject-wise Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023 खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

Maharashtra Police Driver Bharti Exam Analysis 2023 of Marathi Subject (मराठी विषयाचे विश्लेल्षण)

Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023 of Marathi Subject: पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षा 2023 मधील मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने शब्दांच्या जाती, काळ, समास, वाक्यरचना, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार, यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
शब्दांच्या जाती 5 – 7
विभक्ती 1 – 2
समास 1 -2
प्रयोग 1 -2
वाक्याचे प्रकार 4 – 5
समानार्थी शब्द 2 – 4
विरुद्धार्थी शब्द 3 – 4
म्हणी व वाक्प्रचार 4 – 5
काळ 2 – 3
गटात न बसणारा शब्द 1 -2
अलंकार 0 – 1
शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द 1 – 2
Total 25

Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023 of Mathematics Subject (गणित विषयाचे विश्लेषण)

Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023 of Mathematics Subject: चालक कॉन्स्टेबल पदाच्या परीक्षेत गणित या विषयात एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने सरळरूप देणे, मिश्रण, संख्या मालिका पूर्ण करणे, टक्केवारी, नफा-तोटा, भागीदारी या घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Simplification (सरलीकरण) 5 – 7
Missing No. Series (संख्या मालिका पूर्ण करणे) 3 – 4
Average (सरासरी) 1 – 2
Age (वय) 1 – 2
Alligation and Mixture (मिश्रण) 1 – 2
Percentage (शेकडेवारी) 2 – 3
Profit and Loss (नफा-तोटा) 1 – 2
Ratio and Proportion (गुणोत्तर व प्रमाण) 2 – 3
Partnership (भागीदारी) 1 – 2
HCF and LCM (मसावी आणि लसावी) 2 – 3
Area and Volume (क्षेत्रफळ आणि घनफळ) 2 – 3
Total 25

Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023 of Reasoning Ability Subject (बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेषण)

Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023 of Reasoning Ability Subject: चालक कॉन्स्टेबल पदाच्या परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. या विषयात प्रामुख्याने अक्षरमाला, आकृती, दिशा, नातेसंबंध, आरशातील प्रतिमा, पाण्यातील प्रतिमा, कोडी आणि जोड्या जुळवणे या घटकावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Alphabetical Series (अक्षरमाला) 3 – 4
Number Series (संख्यामाला) 3 – 4
Direction (दिशा) 1 – 2
Coding (सांकेतिक भाषा) 2 – 3
Diagram (आकृती) 3 – 4
Paper Folding (कागद दुमडणे) 1 – 2
Water Image (पाण्यातील प्रतिमा) 2 – 3
Mirror Image (आरशातील प्रतिमा) 0 -1
Find Odd One (वेगळा शब्द ओळखणे) 0 – 1
Match the Pair (समसंबंध) 3 – 4
Alphabetical Order (शब्द योग्य क्रमाने मांडणे) 2 – 3
Venn Diagram (वेन आकृती) 1 – 2
Blood Relation (नातेसंबंध) 1 – 2
Miscellaneous (विविध) 3 – 4
Total (एकूण) 25
Maharashtra Police Constable Exam Analysis 2023, Check Driver Police Constable Analysis and Download Paper PDF_40.1
Marathi Saralsewa Mahapack

Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023 of General Apptitude and Current Affairs Subject (सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी)

Maharashtra Police Driver Constable Exam Analysis 2023 of General Apptitude and Current Affairs Subject: पोलीस भरती परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भारताचा भूगोल, चालू घडामोडी, Static GK यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
History (इतिहास) 4 – 5
Geography (भूगोल) 4 – 5
Polity (राज्यघटना) 4 – 5
Current Affairs (चालू घडामोडी) 5 – 6
Driving Rules (वाहनाचे नियम) 3 – 4
Static GK (सामान्य ज्ञान) 5 – 6
Total 25

Maharashtra Police Driver Constable Paper PDF

Maharashtra Police Driver Constable Paper PDF: विभागानुसार Maharashtra Police Driver Constable Paper PDF खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आले आहे. इतर विभागाचे पेपर लवकरच या लेखात अपडेट केल्या जातील.

Maharashtra Police Driver Constable Paper PDF
Division (विभाग) Paper PDF (प्रश्नपत्रिका)
Thane (ठाणे) Click here to Download
Chandrapur (चंद्रपूर) Click here to Download
Amravati Rural (अमरावती ग्रामीण) Click here to Download
Solapur Rural (सोलापूर ग्रामीण) Click here to Download
Solapur City (सोलापूर शहर) Click here to Download
Washim (वाशीम) Click here to Download

Sharing is caring!

FAQs

What was the overall difficulty level of the Maharashtra Police Constable Exam 2023?

The overall difficulty level of the Maharashtra Police Constable Exam 2023 was Easy to Medium.

How many total good attempts for Maharashtra Police Constable Exam 2023?

The total good attempts for Maharashtra Police Constable Exam 2023 is 87-91

Is there any negative marking in Maharashtra Police Constable Exam 2023?

No, there is no negative marking in Maharashtra Police Constable Exam 2023