கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative aptitude Quiz

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

Q1. 6 மாதங்களில் 40 ஆண்கள் அல்லது 60 பெண்கள் அல்லது 80 குழந்தைகள் ஒரு வேலையைச் செய்ய முடியும் என்றால், 10 ஆண்கள், 10 பெண்கள் மற்றும் 10 குழந்தைகள் சேர்ந்து பாதி வேலையை செய்து முடிக்க எவ்வளவு மாதம் ஆகும்?

(a) 5 கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_50.1 மாதங்கள்

(b) 6 மாதங்கள்

(c) 5கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_60.1 மாதங்கள்

(d) 11கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_70.1 மாதங்கள்

 

Q2. 6 செமீ, 8 செமீ மற்றும் செமீ பக்கங்களின் மூன்று கனசதுரங்கள் உருக்கி ஒரு புதிய கனசதுரம் உருவாக்கப்படுகிறதுபுதிய கனசதுரத்தின் பரப்பளவு

(a) 486 செ.மீ²

(b) 496 செ.மீ²

(c) 586 செ.மீ²

(d) 658 செ.மீ²

 

Q3. நான் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் நடந்து திரும்பி சவாரி செய்கிறேன் மொத்தம் 37 நிமிடங்கள் எடுக்கும். இரண்டு வழிகளிலும் நடந்து சென்று திரும்பினால்  55 நிமிடங்கள் எடுக்கும். இரண்டு வழிகளிலும் சவாரி செய்யதால் எனக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

(a) 30 நிமிடங்கள்

(b) 19 நிமிடங்கள்

(c) 37 நிமிடங்கள்

(d) 20 நிமிடங்கள்

 

Q4. ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் கூட்டு வட்டி கணக்கீடு செய்தல் ரூ. 2,050 கிடைக்கும்மற்றும் ஆண்டுகளுக்கு அதே விகிதத்தில் அதே தொகைக்கு தனி வட்டி கணக்கீடு செய்தல் ரூ. 3,000. பின்னர் பணத்தின் தொகை?

(a) ரூ. 20,000

(b) ரூ. 18,000

(c) ரூ. 21,000

(d) ரூ. 25,000

 

Q5. ab + bc + ca = 0 எனில்பின்னர் கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_80.1 மதிப்பு

(a) 2

(b) –1

(c) 0

(d) 1

 

Q6. 20 பொருட்களின் சராசரி 55. 45 மற்றும் 30 ஆகிய இரண்டு பொருட்கள் நீக்கப்பட்டால்மீதமுள்ள பொருட்களின் புதிய சராசரி

(a) 65.1

(b) 65.3

(c) 56.9

(d) 56

 

Q7. உறுப்பு θ நீக்கப்பட்டால்  x cosθ –y sin θ = 2 மற்றும் x sin θ + y cos θ = 4 என்னவாக இருக்கும்

(a)  x²+ y² = 20

(b)  3x² + y² = 20

(c) x² – y² = 20

(d) 3x² –y² = 10

 

Q8. 1/(cosecθ-cot⁡θ )-1/sinθ இன் மதிப்பு
(a) 1
(b) cotθ
(c) cosecθ
(d) tanθ

 

Q9. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_90.1θ = கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_100.1 எனில்பின்னர் 1-2 sin² θ  இன் மதிப்பு 

(a)  கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_110.1

(b)  0

(c) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_100.1

(d) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_130.1

 

Q10. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_140.1+கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_150.1  இன் மதிப்பு  (0°<A<90°)

(a) 2 cosec A  

(b) 2 sec A

(c) 2 sin A

(d) 2 cos A

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1. Ans.(b)

Sol. 40M = 60W = 80C

M = 2C, W = கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_110.1C

10M + 10W + 10C = 20C + கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_170.1 + 10C

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_180.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_190.1

40 × 6 = கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_200.1× months

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_210.1

months = 6

 

S2. Ans.(a)

Sol. Volume of new cube

= 216 + 512 + 1= 729

Side of new cube = கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_220.1

= 9 cm

Surface area of cube

= 6 × (side)²

= 6 × (9)²

= 6 × 81

= 486 cm²

 

S3. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_230.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_240.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_250.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_260.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_270.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_280.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_290.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_300.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_310.1

 

S4. Ans.(a)
Sol. S.I for 1st year = 1000
C.I for 1st year = 1000
C.I for 2nd year = 2050 – 1000 = 1050
Rate = 50/1000× 1000
= 5%
3000=(P×3×5)/100
R = 20000 Rs.

 

S5. Ans.(c)

Sol. ab + bc + ac = 0

bc = –(ab + ac)

ac = –(ab + bc)

ab = –(bc + ac)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_320.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_330.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_340.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_350.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_360.1

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_370.1

= 0

 

S6. Ans.(c)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_380.1

S₂₀ = 1100

S₁₈ = 1100 – 45 – 30

= 1100 – 75

= 1025

New Average = கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_390.1

 56.9

 

S7. Ans.(a)

Sol.  

x cosθ – y sin θ = 2    …(1)

x sinθ + y cosθ = 4     …(2)  

squaring both sides on (1) & (2)

x² cos² θ +y² sin²θ –2xy cosθsinθ  = 4

x² sin² θ +y² cos²θ +2xy sinθcosθ = 16

x² (sin²θ +cos²θ) +y²(sin²θ +cos²θ = 20

x² + y² = 20

 

S8. Ans.(b)

Sol.  1/(cosec θ–cotθ)-sin/sinθ

(cosecθ+cotθ)/(cosec^2 θ-cot^2 θ)-1/sinθ

= cosecθ +costθ –cosecθ =cotθ

 

S9. Ans.(c)

Sol.  cos² – கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_400.1 = கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_100.1

(cos²θ +sin²θ) (cos²θ –sin²θ) = 2/3

cos²θ –sin²θ = கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_100.1

1–sin²θ – sin²θ = கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_100.1

1–2sin² θ = கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_100.1

 

S10. Ans.(a)
Sol. sinA/1sinA+sinA/(1–cosA)
= sinA[(1–cosA+1+cosA)/(1–cos²A)]
= sinA[2/sin²A]
= 2 cosecA

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% Offer)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNUSRB AND TNFUSRC [2 November 2021]_450.1
VETRI MATHS BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?