Tamil govt jobs   »   History Daily Quiz In Tamil 29...

History Daily Quiz In Tamil 29 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc

History Daily Quiz In Tamil 29 May 2021_2.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. சிந்து சமவெளி  நாகரிகம் தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்:

 1. மொகெஞ்சதாரோவில் உள்ள தெரு வடிகால்கள் முறையான இடைவெளியில் சாக்கடைப் புழைகளைக் கொண்டிருந்தன.
 2. சிந்து மக்கள் பசுவை கருவுறுதல் தெய்வமாக வணங்கினர்.

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது  ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q2. புத்தம் மற்றும் சமண மதம் ஆகிய இரண்டின் பொதுவான போதனைகள் குறித்து பின்வரும் அறிக்கைகளைப் பரிசீலிக்கவும்?

 1. இரண்டும் இடை/ நடு பாதையை மோட்சத்தை அடையும் வழி என்பதை எதிர்த்தன.
 2. இரண்டும் கடுமையான சன்யாசம் மற்றும் சுயமரியாதை ஆகியவற்றை ஆதரித்தனர்.

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q3. மஹ்ருலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு யாருடைய  வெற்றிகளுடன் தொடர்புடையது

(a) அசோகா

(b) பிம்பிசாரர்

(c) அக்பர்

(d) சந்திர குப்தா II

Q4. சமண மதத்தின் கருத்துக்கள் குறித்து பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்

 1. கர்ம சுழற்சியில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள சன்யாசம் மற்றும் தவம் தேவை.
 2. சரியான நம்பிக்கை, சரியான அறிவு, சரியான ஒருமுகப்படுத்துதல் ஆகியவை சமண மதத்தின் மூன்று நகைகள்(கோட்பாடுகள்).

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது  ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q5. அசோகா மன்னர் 3 வது புத்த சபையை யாருடைய தலைமையில் நடத்தினார்?

(a) அஸ்வகோஷா

(b) மொகலிபுட்டா திஸ்ஸா

(c) நாகசேனா

(d) வசு மித்ரா

Q6. பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

 1. அசோகாவின் தர்மத்தில் ஒரு கடவுளை வணங்குவதோ அல்லது ஒரு பலியிடுதலோ இல்லை
 2. புத்த மத போதனைகளை பரப்புவதற்காக அஜத்ஷத்ருவால் தம்ம மஹாமாத்ராக்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்

         மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது  ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q7. பின்வரும் ஜோடிகளைக் கவனியுங்கள்

 1. டாக்ஸிலா, நாலந்தா : துறைமுக நகரங்கள்
 2. பவர்ணா: பலியிடல் விழா
 3. பராபர் குகைகள்: அஜ்விகா பிரிவு

         மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஜோடிகள் எது சரியானவை?

(a) 1 மற்றும் 2

(b) 2 மற்றும் 3

(c) 1 மற்றும் 3

(d) 3 மட்டும்

Q8. ப்ரிதிலதா வாடேதர் பற்றி பின்வருவனவற்றில் எது சரியானது?

(a) காந்திஜியின் அகிம்சை சித்தாந்தங்களை அவர் பின்பற்றினார்.

(b) 1935 சட்டத்தின் கீழ் ஒரு கூட்டாட்சி கட்டமைப்பை அவர் கோரினார்.

(c) ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக எதிர்ப்பதற்கான வழிமுறையாக அவர் பத்திரிகையைப் பயன்படுத்தினார்.

(d) அவர் சூர்யா செனின் புரட்சிகர கட்சியின் உறுப்பினராக இருந்தார்.

Q9. ராணி கெய்டின்லு எதனுடன்  தொடர்புடையவர்

(a) நாகா போராட்டத்தை இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துடன் இணைத்தல்

(b) சத்யசோதக் சமாஜின் பெண்கள் பிரிவைத் தொடங்குவது

(c) 1857 கிளர்ச்சி

(d) பீகாரில் இருந்து சம்பரன் சத்தியாக்கிரகத்தை வழிநடத்தியது

Q10. பின்வரும் ஜோடிகள் எது சரியானவை-

(a) அருணா அசாஃப் அலி: தன்னாட்சி இயக்கம்

(b) கல்பனா தத்தா: சிட்டகாங் ஆர்மரி ரெய்டு (சிட்டகாங் ஆயுதசாலை திடீர்ச்சோதனை)

(c) சுசேதா கிருபாலினி: தரைக்குக்கீழ் தன்னார்வ படை

(d) (b) மற்றும் (c) இரண்டும்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1.Ans.(a)

Sol.

The Drainage System of the Indus Valley Civilization was far advanced. The street drains had manholes at regular intervals. All soak pits and drains were occasionally cleaned by workmen. The Harrapans looked upon the earth as a fertility goddess and worshipped her. The Indus people were the earliest people to produce cotton. Because cotton was first produced in this area, the Greeks called it Sindon, which is derived from Sindh.

 

S2.Ans.(d)

Sol.

In respect of their basic philosophical concepts, Buddhism and Jainism were indebted to the Sankhya philosophy. The concept of the Jainas and the Buddhists that the world is misery and that man is subjected to the result of Karma was borrowed from the Upanishads and the Sankhya philosophy. While Buddhism advocated a middle path (following ashtangigamarga) Jainism advocated rigorous asceticism and self-mortification as a way of liberation.

 

S3.Ans.(d)

Sol.

The “Mahrauli Iron Pillar Inscription” is associated with the conquests of Chandra Gupta II.

 

S4.Ans.(b)

Sol.

According to Jainism, asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. This can be achieved only by renouncing the world; therefore, monastic existence is a necessary condition of salvation. The three jewels in Jainism are Right faith, Right knowledge, and Right action.

 

S5.Ans.(b)

Sol.

The third Buddhist council was held in 250 BC at Pataliputra under the patronage of King Asoka and under the presidency of Moggaliputta Tissa. The teachings of Buddha which were under two baskets were now classified in 3 baskets as Abhidhamma Pitaka was established in this council, and they were known as “Tripitaka”.

 

S6.Ans.(a)

Sol.

Ashoka’s dhamma did not involve worship of a god, or performance of a sacrifice. He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of the Buddha

There were a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religions, and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed. Slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. So, he appointed officials, known as the dhamma mahamatta who went from place to place teaching people about the dhamma

Source: https://ncert.nic.in/ncerts/l/fess108.pdf

 

 

S7.Ans.(d)

Sol.

The ancient Buddhist residential places became the centers of learning and Taxila, Nalanda, Vikramshila became centers of Buddhist learning. Pavarna was a ceremony held in ancient Indian Buddhist monasteries. It was the confession by monks of their offenses committed during their stay in the monasteries during the rainy season. Asoka and his grandson Dasaratha got several such cave – dwellings built in the Barabar Hills near Bodh Gaya and donated them to the monks of Buddhism and the Ajivika sect.

 

S8.Ans.(d)

Sol.

Pritilata Waddedar was a Bengali revolutionary nationalist. After completing her education in Chittagong and Dhaka, she attended Bethune College in Kolkata. Pritilata graduated in philosophy with distinction. After a brief stint as a school teacher, Pritilata joined a revolutionary group headed by Surya Sen. She led a team of fifteen revolutionaries in a 1932 attack on the Pahartali European Club.

 

S9.Ans.(a)

Sol.

Gaidinliu (1915–1993) was a Naga spiritual and political leader who led a revolt against British rule in India. At the age of 13, she joined the Heraka religious movement of her cousin Haipou Jadonang. The movement later turned into a political movement seeking to drive out the British from Manipur and the surrounding Naga areas.

 

S10.Ans.(d)

Sol.

Aruna Asaf Ali was associated with Quit India Movement and underground revolutionary activities during the 1942 revolt.

Annie Besant was associated with Home Rule Movement, founded in 1916(it demanded self-rule for India).

 

Use Coupon code: ME77 (77% offer)

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now