Marathi govt jobs   »   Exam Pattern   »   MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022

MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022, Prelims and Mains Exam Pattern | MPSC राज्यसेवा परीक्षा 2022 चे स्वरूप, पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचे स्वरूव

MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022: The Maharashtra Public Service Commission (MPSC) conducts competitive examinations every year for various categories of State Service Group A and Group B (Gazetted) posts. This year, Maharashtra Lokseva Aayog (MPSC) has released MPSC Rajyaseva 2022 Prelims Exam Notification. To crack any exam its very important to understand Exam Pattern of that particular exam. To get complete idea about MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022, We have given Rajyaseva Prelims and Mains Exam Pattern here.

MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022
Organization Name Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Notification Name MPSC Rajyaseva 2022 Notification
Post Names Various Posts
Total Vacancy 161
Exam Pattern MPSC Rajyaseva Prelims and Mains Exam
Website https://mpsc.gov.in/

MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022, Prelims and Mains Exam Pattern

MPSC Rajyaseva Exam Pattern: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सर्वसाधारणपणे दरवर्षी राज्यसेवा गट अ आणि गट ब (राजपत्रित) पदांसाठी विविध संवर्गाकरिता स्पर्धा परीक्षा घेते. ही परीक्षा राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध पदांकरिता घेण्यात येते. ही पदे शासनाच्या मागणीनुसार आणि पदांच्या उपलब्धतेनुसार दरवर्षी भरली जातात. MPSC State Services (राज्यसेवा) परीक्षेचे सविस्तर Exam Pattern खाली देण्यात आले आहे. स्पर्धा परीक्षेत उत्तम यश मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचे सविस्तर अभ्यासक्रमझ, परीक्षेचे स्वरूप, निवड प्रक्रिया इत्यादींबद्दल सविस्तर माहिती असणे खूप गरजेचे असते.

Click here to Downlaod MPSC Rajyaseva 2022 Notification

MPSC State Services Exam Pattern | MPSC राज्य सेवा परीक्षेचे स्वरूप

MPSC Rajyaseva Exam Pattern in Details: या लेखात आपण MPSC राज्य सेवा परीक्षेचे तपशीलवार स्वरूप पाहणार आहोत. या परीक्षेत एकूण 3 टप्पे असतात त्यातील पहिला टप्पा म्हणजे पूर्व परीक्षा, त्यानंतर मुख्य परीक्षा व सर्वात शेवटी मुलाखत असे परीक्षेचे स्वरूप असते. या लेखात आपण MPSC राज्य सेवा परीक्षेच्या तीनही टप्प्यांचे तपशीलवार स्वरूप (MPSC Rajyaseva Exam Pattern) पाहणार आहोत.

MPSC Rajya Seva Exam Pattern in Detail | MPSC राज्य सेवा परीक्षेचे तपशीलवार स्वरूप

MPSC Rajyaseva Exam Pattern in Detail: वर सांगितल्याप्रमाणे  MPSC राज्य सेवा परीक्षा एकूण 3 टप्प्यात घेतली जाते, ते खालीलप्रमाणे आहेत;

मराठी मध्ये:

अनु.क्र. (Sr. No)  टप्पा (Stage) एकूण गुण (Total Marks)
01 पूर्व परीक्षा (Prelims Exam) 400
02 मुख्य परीक्षा (Mains Exam) 800
03 मुलाखत (Interview) 100
 • यातील पहिला टप्पा अर्थात पूर्व परीक्षा हा केवळ मुख्य परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची संख्या निश्चित करण्यासाठी घेतली जाते.
 • अंतिम निकालात या परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरले जात नाही.
 • पूर्व परीक्षेसाठी आयोगाने विहित केलेल्या किमान सीमारेषा किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणा-या उमेदवारांस मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येते.
 • अंतिम निकालात उमेदवारांची क्रमवारी त्यांनी मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत यांमध्ये मिळविलेल्या गुणांवरून ठरविली जाते.

MPSC Rajyaseva Exam Pattern of Prelims Exam | MPSC राज्य सेवा पूर्व परीक्षेचे स्वरूप

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Pattern: MPSC राज्य सेवा परीक्षेचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पूर्व परीक्षा. सर्वात महत्त्वाचा अशाकरिता की या टप्प्यात मुख्य परीक्षा द्यायला परवानगी असलेल्या उमेदवारांचे चयन केले जाते. दरवर्षी साधारण 2 ते 2.5 लाख विद्यार्थी राज्य सेवेचा फॉर्म भरतात त्यातील निहित पदांच्या केवळ 16 पट उमेदवार पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन मुख्य परीक्षा द्यायला पात्र असतात. यामुळे पूर्व परीक्षा हा राज्यसेवा परीक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.

पूर्व परीक्षेच्या दोन पेपर्सपैकी पेपर क्रमांक दोनचे गुण अर्हताकारी (Qualifying) स्वरुपाचे असून सदर पेपरमध्ये किमान 33 टक्के गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारांच्या पेपर क्रमांक एक मधील गुणांच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी गुणांची किमान सीमारेषा निश्चित करण्यात येईल. पूर्व परीक्षेचे गुण अंतिम निवडीच्या वेळी विचारात घेतले जात नाहीत. तसेच, पूर्व परीक्षेचे गुण उमेदवारांना कळविले जाणार नाहीत. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे;

मराठी मध्ये:

पेपर क्रमांक  प्रश्न संख्या  गुण   माध्यम  कालावधी  स्वरूप
पेपर 1 (GS) 100 200 मराठी आणि इंग्रजी दोन तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
पेपर 2 (CSAT) 80 200 मराठी आणि इंग्रजी दोन तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
एकूण  400 

टीप: 

 • या दोन्ही पेपरच्या परीक्षेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी आहे.
 • वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाच्या उत्तरपत्रिकांचे मुल्यांकन करताना, उत्तरपत्रिकेत नमूद केलेल्या योग्य उत्तरांनाच गुण दिले जातील. तसेच प्रत्येक चुकीच्या उत्तरामागे 25% किंवा 1/4 एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा करण्यात येतील.
 • राज्यसेवा पूर्व परीक्षेकरिता प्रश्नपत्रिका क्रमांक 2 मधील Decision making and problem solving या घटकाकरीता नकारात्मक गुणांकन लागू नसेल.
 • एखाद्या प्रश्नाची एकापेक्षा अधिक उत्तरे दिली असल्यास अशा प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे समजण्यात येऊन त्या प्रश्नाच्या उत्तराकरीता 25% किंवा 1/4 एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा करण्यात येतील.
 • एखादा प्रश्न अनुत्तरित असेल तर अशा प्रकरणी नकारात्मक गुणांची पध्दत लागू असणार नाही.

In English:

Paper No Questions  Marks   Medium Duration  Pattern
Paper 1 (GS) 100 200 Marathi & English 2 Hours MCQ
Paper 2 (CSAT) 80 200 Marathi & English 2 Hours MCQ
Total  400 

Note:

 • The format of the examination of both these papers is objective multiple choice.
 • In evaluating the answer sheets of objective multiple choice format, only the correct answers mentioned in the answer sheets will be given marks. Also 25% or 1/4 marks will be deducted from the total marks for each wrong answer.
 • Negative grading will not be applicable for Decision making and problem solving questions in paper no. 2.
 • If more than one answer is given to a question, the answer to such question will be considered incorrect and 25% or 1/4 marks will be deducted from the total marks for the answer to that question.
 • If a question remains unanswered, the negative score system will not apply.

MPSC Rajyaseva Update 2022: CSAT Qualifying in Nature

MPSC Rajyaseva Exam Pattern of Mains Exam | MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप

MPSC Rajyaseva Mains Exam Pattern: MPSC राज्यसेवा परीक्षेचा पूर्व परीक्षेनंतर महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मुख्य परीक्षा. अंतिम निकाल जाहीर करतांना मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत यातील गुण ग्राह्य धरले जातात. MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची काठीण्य पातळी ही उमेदवाराचा विविध विषयातील अभ्यास तपासणारी असते त्यामुळे दिलेल्या विषयातील सखोल माहिती उमेदवाराला असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे या परीक्षेत उमेदवाराचे मराठी आणि इंग्रजी भाषेचे ज्ञान देखील तपासले जाते. या परीक्षेतून एकूण पदसंख्येच्या साधारणपणे 3 ते 4 पट उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरतात व त्यांच्यातून अंतिम उमेदवारांची निवड केली जाते. MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे;

मराठी मध्ये: 

पेपर क्र. विषय प्रश्नसंख्या एकूण गुण दर्जा माध्यम कालावधी स्वरूप
1
भाषा पेपर 1
मराठी 50
उच्च माध्यमिक शालान्त
मराठी
3 तास
पारंपरिक / वर्णनात्मक
इंग्रजी 50 इंग्रजी
2
भाषा पेपर 2
मराठी 50 50
पदवी
मराठी
1 तास
वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
इंग्रजी 50 50 इंग्रजी
3 सामान्य अध्ययन – 01 150 150 पदवी मराठी व इंग्रजी 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
4 सामान्य अध्ययन – 02 150 150 पदवी मराठी व इंग्रजी 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
5 सामान्य अध्ययन – 03 150 150 पदवी मराठी व इंग्रजी 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
6 सामान्य अध्ययन – 04 150 150 पदवी मराठी व इंग्रजी 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
एकूण 800

टीप: 

 • वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाच्या उत्तरपत्रिकांचे मुल्यांकन करताना, उत्तरपत्रिकेत नमूद केलेल्या योग्य उत्तरांनाच गुण दिले जातील. तसेच प्रत्येक चुकीच्या उत्तरामागे 25% किंवा 1/4 एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा करण्यात येतील.
 • पारंपरिक स्वरुपाच्या परीक्षेच्या वेळी आयोगाकडून उमेदवारांना पुरविण्यात येणा-या उत्तरपुस्तिकेमध्ये दिलेल्या पृष्ठांवरच उत्तरे नमूद करणे आवश्यक आहे.
  मुख्य उत्तरपुस्तिकेव्यतिरिक्त उमेदवारांना कोणत्याही परिस्थितीत पुरवणी उत्तरपुस्तिकेचा पुरवठा करण्यात येणार नाही.
 • भाषा पेपर क्रमांक 1 मधील दोन्ही भागांकरीता (मराठी व इंग्रजी) एकच संयुक्त प्रश्नपुस्तिका राहील.
 • भाषा पेपर क्रमांक 2 मधील दोन्ही भागांकरीता (मराठी व इंग्रजी) एकच संयुक्त प्रश्नपुस्तिका राहील. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दोन विभाग राहतील:
  • मराठी भाषेचे प्रश्न क्रमांक 1 ते 50 आणि
  • इंग्रजी भाषेचे प्रश्न क्रमांक 51 ते 100
 • पारंपरिक / वर्णनात्मक स्वरुपाच्या पेपर क्रमांक 1 (मराठी व इंग्रजी) करीता भाग-1 (मराठी) व भाग-2 (इंग्रजी) साठी दोन स्वतंत्र उत्तरपुस्तिका पुरविण्यात येतील. मराठी भाषेसाठी तसेच इंग्रजी भाषेसाठी स्वतंत्र उत्तरपुस्तिकांचा वापर करणे अनिवार्य आहे.
 • भाषा पेपर क्रमांक 1 मधील भाग-1 (मराठी) च्या उत्तरपुस्तिकेमध्ये भाग-2 (इंग्रजी) चे प्रश्न सोडविल्यास किंवा भाग-2 (इंग्रजी) च्या उत्तरपुस्तिकेमध्ये भाग-1 (मराठी) चे प्रश्न सोडविल्यास, अशी उत्तरे तपासली जाणार नाहीत व ती दुर्लक्षित केली जातील.
 • पारंपरिक स्वरुपाच्या उत्तरपुस्तिकेमध्ये उमेदवाराने प्रश्नांचे उपप्रश्न सोडविताना (अ, ब, क, ड किंवा 1, 2, 3, 4) सलगरित्या सोडवावे. एक उपप्रश्न एका पानावर, तर दुसरा उपप्रश्न काही पृष्ठे सोडून अथवा अन्य पृष्ठावर सोडविल्यास असा उपप्रश्न दुर्लक्षित करण्यात येईल.
 • भाषा पेपर क्रमांक 2 (वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी) मधील दोन्ही भागांकरीता एकच सामाईक उत्तरपत्रिका राहील.

In English:

Paper No. Subject Questions Marks Level Medium Duration Pattern
1
Language Paper 1
Marathi 50
High School
Marathi
3 Hours
Descriptive
English 50 English
2
Language Paper 2
Marathi 50 50
Degree
Marathi
1 Hours
MCQ
English 50 50 English
3 General Studies – 01 150 150 Degree Marathi & English 2 Hours MCQ
4 General Studies – 02 150 150 Degree Marathi & English 2 Hours MCQ
5 General Studies – 03 150 150 Degree Marathi & English 2 Hours MCQ
6 General Studies – 04 150 150 Degree Marathi & English 2 Hours MCQ
Total 800

Note: 

 • In evaluating the answer sheets of objective multiple choice format, only the correct answers mentioned in the answer sheets will be given marks. Also 25% or 1/4 marks will be deducted from the total marks for each wrong answer.
 • For Descriptive examination, the answers should be mentioned only on the pages given in the answer booklet provided by the Commission to the candidates.
 • Under no circumstances will supplementary answer sheets be supplied to candidates other than the main answer sheets.
 • There will be a single combine question paper for both the sections (Marathi and English) in Language Paper No.1.
 • There will be a single combine question paper for both the sections (Marathi and English) in Language Paper No.2. It will have two sections as follows:
  • Marathi language questions number 1 to 50 and
  • English Language Questions Nos. 51 to 100
 • Two separate answer sheets for Part-1 (Marathi) and Part-2 (English) will be provided for traditional / descriptive paper No. 1 (Marathi and English). It is mandatory to use separate answer books for Marathi language as well as English language.
 • If the question of Part-2 (English) is solved in the answer book of Part-1 (Marathi) in Language Paper No. 1 or if the question of Part-1 (English) is solved in the answer book of Part-2 (English), such answers will not be checked and ignored.
 • In the traditional answer book, the candidate should solve the sub-questions (A, B, C, D or 1, 2, 3, 4) in a that manner only.
 • There will be a single common answer sheet for both the sections in Language Paper No. 2 (objective multiple choice).

MPSC Rajyaseva Interview / Personality Test | MPSC राज्यसेवा मुलाखत / व्यक्तिमत्व चाचणी 

MPSC Rajyaseva Interview / Personality Test: MPSC राज्यसेवा परीक्षेचा सर्वात अंतिम टप्पा म्हणजे मुलाखत अथवा व्यक्तिमत्व चाचणी. या मध्ये मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची राज्यातील विविध केंद्रावर आयोगातर्फे मुलखात अथवा व्यक्तिमत्व चाचणी घेतली जाते. यामध्ये उमेदवाराच्या व्यक्तिमत्वातील विविध पैलूंचा अभ्यास केला जातो व त्यानुसार त्यांचे गुणांकन होते. ही मुलाखत एकूण 100 गुणांची असते.

Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

MPSC Rajyaseva Final Result Pattern | MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे अंतिम निकालाचे स्वरूप

MPSC Rajyaseva Final Result Pattern: लेखी (मुख्य) परीक्षा आणि मुलाखतीमध्ये प्राप्त केलेल्या गुणांची एकत्रित बेरीज करून गुणवत्ताक्रमानुसार यादी तयार करण्यात येते.

MPSC Rajyaseva Exam Pattern PDF Download | MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप: डाऊनलोड करा 

MPSC Rajyaseva Exam Pattern PDF Download: MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे तपशीलवार  स्वरूप पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.

Click here to download MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022

MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप उमेदवारांना कळले असेल अशी आम्हाला आशा आहे. उमेदवारांना आपल्या परीक्षेचे नियोजन करण्यासाठी हा ब्लॉग उपयोगी पडेल अशी आशा Adda 247 मराठी ला आहे.

Also Read:

MPSC Rajyaseva Prelims Notification 2022

MPSC Rajyaseva Vacancy 2022

MPSC Rajyaseva Apply Online

MPSC Rajyaseva Exam Syllabus 2022

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Pappers

MPSC Rajyaseva Previous Year Cut Off

MPSC Rajyaseva Exam Pattern: FAQs

Q1. मी MPSC Rajyaseva Exam Pattern कुठे मिळवू शकतो?
Ans: तुम्ही वरील लेखातून MPSC Rajyaseva Exam Pattern मिळवू शकता.

Q2. Updated MPSC Rajyaseva Exam Pattern कसा डाउनलोड करायचा?
Ans: या लेखात आम्ही अद्यतनित MPSC Rajyaseva Exam Pattern प्रदान केले आहे.

Q3. MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत एकूण किती पेपर आहेत?
Ans: MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत एकूण 6 पेपर असतात.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC https://mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Full Length Mock Test Series
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Full Length Mock Test Series

Sharing is caring!

FAQs

Where I can get MPSC Rajyaseva Exam Pattern

You can get MPSC Rajyaseva Exam pattern from above article

You can get MPSC Rajyaseva Exam pattern from above article

You can get MPSC Rajyaseva Exam pattern from above article

How many papers are their in MPSC Rajyaseva Mains Exam

How many papers are their in MPSC Rajyaseva Mains Exam.