Malyalam govt jobs   »   News   »   SSC CGL Selection Process 2022

SSC CGL തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ 2022 [പുതിയത്], അടിമുടി മാറിയ പരീക്ഷാ പാറ്റേണും പരിശോധിക്കുക

റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിന് SSC CGL 2022-ൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, പുതിയ SSC CGL 2022 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും മനസിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ പോകാം.SSC CGL 2022 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും മറ്റു പ്രധാന വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . അത് SSC CGL പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ ഏറെ പ്രയോജനമാകും എന്നതിനാൽ ഈ ലേഖനം മുഴുവനായും വായിക്കുവാൻ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോടും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

SSC CGL Selection Process 2022: Complete Detailed Exam Pattern_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

Click here & Fill the form to get all SSC Recruitment Details 

SSC CGL 2022 തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ ; മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം :

SSC CGL 2022 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും: സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും വകുപ്പുകളിലെയും വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷനാണ്, സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.ssc.nic.in-ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കാത്തിരുന്ന SSC CGL 2022 വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. 2022-23 വർഷത്തേക്ക് 20,000 താൽക്കാലിക ഒഴിവുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനാൽ എല്ലാ സർക്കാർ ജോലി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇത് സന്തോഷവാർത്തയാണ്.

SSC CGL Recruitment 2022

ഇനി മുതൽ ടയർ 1, ടയർ 2 എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ SSC ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. ടയർ 3 ഉം ടയർ 4 ഉം ഇപ്പോൾ ടയർ 2 മായി ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ടയർ 2 ൽ മൂന്ന് പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടാകും, അതിൽ എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും മുന്ന് പേപ്പറുകളും നിർബന്ധമാണ്. SSC CGL ടയർ 2 പേപ്പർ 1 മൂന്ന് പുതിയ മൊഡ്യൂളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ സുപ്രധാനമായ മാറ്റം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നീണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് കരുതുന്നു . SSC CGL ടയർ 2-ന് കീഴിൽ പുതിയ പരീക്ഷാ പാറ്റേണിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴേക്ക് ഈ ലേഖനം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് . പേപ്പറുകളിലും പരീക്ഷ പാറ്റേർണികളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയും ഞങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

SSC CGL Selection Process 2022: Complete Detailed Exam Pattern_50.1
SSC CGL 2022 Latest Pattern Classes

Adda247 നിന്നും Test series, Ebook അടങ്ങുന്ന ഒരു Bilingual ലൈവ് ബാച്ച് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുണ്ടോ ?? എങ്കിൽ ഈ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യൂ: Click Here

SSC CGL 2022 റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ? :

 • SSC CGL ടയർ 1 പരീക്ഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സ്ക്രീനിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും യോഗ്യത നേടുന്നതിനുമുള്ളതാണ്.
 • SSC CGL ടയർ 2 പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
 • എസ്എസ്‌സി സിജിഎൽ ടയർ 2 പരീക്ഷയിൽ 3 പേപ്പറുകൾ, അതായത് പേപ്പർ 1, 2, 3 എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും.
 • എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും പേപ്പർ I നിർബന്ധമാണ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജൂനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ (ജെഎസ്ഒ) തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ളതാണ് പേപ്പർ II, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ/അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് പേപ്പർ III ആണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് .
 • SSC CGL ടയർ 2 പേപ്പർ 1 ൽ, 3 സെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓരോ വിഭാഗത്തിനും 2 മൊഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • പേപ്പർ 1 ലെ സെക്ഷൻ 1 ഗണിതശാസ്ത്ര കഴിവുകളും ന്യായവാദവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പേപ്പർ 1 ന്റെ സെക്ഷൻ 2 ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും ഗ്രഹണവും പൊതു അവബോധവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ വിഭാഗം 3 കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ടെസ്റ്റും DEST ഉം അടങ്ങുന്ന വിഷയമങ്ങളിൽ യോഗ്യത നേടുന്ന തരത്തിൽ ആയിരിക്കും .

SSC CGL Exam Pattern 2022

ഈ വർഷം SSC വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം വിശദമായ SSC CGL 2022 ടയർ 2 പരീക്ഷാ പാറ്റേണും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . SSC CGL 2022 പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ലേഖനം പൂർണമായും വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

SSC CGL Tier 2 Paper 1 Exam Pattern
Sections Module Subject No. of Questions Marks Weightage Duration
Section I Module-I Mathematical Abilities 30 90 23% 1 hour
Module-II Reasoning and General Intelligence 30 90 23%
Section II Module-I English Language and Comprehension 45 135 35% 1 hour
Module-II General Awareness 25 75 19%
Section III Module-I Computer Knowledge Test 20 60 Qualifying 15 minutes
Module-II Data Entry Speed Test One Data Entry Task Qualifying 15 minutes

SSC CGL സിലബസ് 2022

SSC CGL Tier 2 Paper 2 & 3 Exam Pattern
Paper Section No. of question Maximum Marks Duration
Paper II Statistics 100 200 2 hours
Paper III General Studies (Finance and Economics) 100 200 2 hours

മുമ്പത്തേതും പുതിയതുമായ SSC CGL തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം പരിശോധിക്കുക :

SSC CGL പരീക്ഷകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനായി . മുമ്പത്തേതും പുതിയതുമായ SSC CGL തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയകൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

SSC CGL 2021-22 SSC CGL 2022-23
 1. Tier-I: Computer-Based Examination
 2. Tier-II: Computer-Based Examination
 3. Tier-III: Pen and Paper Mode (Descriptive paper)
 4. Tier-IV: Computer Proficiency Test/ Data Entry Skill Test (wherever applicable)/ Document Verification
 1. Tier-I: Computer-Based Examination(Qualifying)
 2. Tier-II: Computer-Based Examination(Merit Deciding)
 • Paper 1-
   • Section 1 -Module I & II
   • Mathematical Abilities & Reasoning and General Intelligence
   • Section 2 – Module I & II
   • English Language and Comprehension & General Awareness
   • Section 3 – Module I & II (qualifying)
   • Computer Knowledge Test & Data Entry Speed Test

NABARD Development Assistant Apply Online 2022

SSC CGL 2022 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും – പതിവുചോദ്യങ്ങൾ:

ചോദ്യം 1. SSC CGL ടയർ 1 പരീക്ഷ 2022 യോഗ്യത നേടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ?

ഉത്തരം. അതെ, SSC CGL ടയർ 1 പരീക്ഷ 2022 സ്വാഭാവികമായും യോഗ്യത നേടുന്നു.

ചോദ്യം 2. SSC CGL 2022-ന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ എന്താണ്?

ഉത്തരം. SSC CGL 2022 തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ 2 ടയറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതായത് ടയർ 1, ടയർ 2 (3 പേപ്പറുകൾ അടങ്ങുന്നു).

Also Read:-

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

 

Home page Adda247 Malayalam
Kerala PSC Kerala PSC Notification
Current Affairs Malayalam Current Affairs
September Month Exam calander Upcoming Kerala PSC 

 

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

SSC CGL Selection Process 2022: Complete Detailed Exam Pattern_50.1
SSC CGL 2022 Latest Pattern Classes

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

SSC CGL Selection Process 2022: Complete Detailed Exam Pattern_80.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

SSC CGL Selection Process 2022: Complete Detailed Exam Pattern_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.