Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   SCIENCE QUIZ

அறிவியல் வினா விடை | SCIENCE QUIZ For TNEB ASSESSOR [23 November 2021]

SCIENCE QUIZ (அறிவியல்  வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE SCIENCE QUIZ (அறிவியல்  வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Download Now : Weekly Current Affairs in Tamil 3rd Week of November 2021 

Q1. ஒரு எளிய இயந்திரம்?

(a) விசையை அதிகரிக்க முடியாது.

(b) வேகத்தை அதிகரிக்க முடியாது.

(c) வேலையை அதிகரிக்க முடியாது.

(d) பயன்படுத்தப்படும் விசையின் திசையை மாற்ற முடியாது.

 

Q2. எந்த மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த எலெக்ட்ரோஸ்டேடிக் ப்ரிசிபிட்டார் (Electrostatic precipitaror) பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(a) காற்று.

(b) தண்ணீர்.

(c) ஒலி.

(d) வெப்ப.

 

Q3. உலோக கம்பியில் ____ பாய்வதால் மின்சாரம் ஏற்படுகிறது?

(a) எலக்ட்ரான்கள்.

(b) புரோட்டான்கள்.

(c) அயனிகள்.

(d) துளைகள்.

Q4. ரேடியோ அலை பரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வளிமண்டல அடுக்கு?

(a) குரோமோஸ்பியர்ஸ்.

(b) ட்ரோபோஸ்பியர்.

(c) அயனோஸ்பியர்.

(d) அடுக்கு மண்டலம் (stratosphere).

 

Q5. மின்சுற்றில் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் சாதனம் அழைக்கப்படுகிறது?

(a) கட்டம் (grid)

(b) உருகி (fuse)

(c) மையம் (hub)

(d) மின்கடத்தி (conductor)

 

Q6. கியூரி என்பது ஒரு அலகு?

(a) கதிரியக்கம்.

(b) காமா கதிர்களின் ஆற்றல்.

(c) காமா கதிர்களின் தீவிரம்.

(d) வேலை செயல்பாடு.

 

Q7. ஒலி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றுவது யார்?

(a) சூரிய மின்கலம்.

(b) கிராமபோன்.

(c) ஒலிவாங்கி.

(d) ஒலி பெருக்கி.

 

Q8. ஒரு முப்பட்டகத்தில் (prism)  ஒளியின் வெவ்வேறு வண்ணங்களைப் பிரிப்பது?

(a) ஒளியின் பிரதிபலிப்பு (Reflection of light).

(b) ஒளி சிதறல் (dispersion of light).

(c) ஒளியின் நிறப்பிரிகை (Diffraction of light).

(d) ஒளியின் ஒளிவிலகல் (Refraction of light).

 

Q9. நீரில் மூழ்கிய பொருட்களை எதனைப் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்க முடியும்?

(a) ரேடார்.

(b) சோனார்

(c) குவாசர் (Quasar).

(d) பல்சர் (Pulsar).

 

Q10. பெண்களுக்கு மெல்லிய குரல் இருப்பது?

(a) குறைந்த அதிர்வெண்.

(b) அதிக அதிர்வெண்.

(c) கீச்சு குரல்வளை (shrill vocals).

(d) வலுவான எபிகுளோடிஸ் (strong epiglottis).

Practice These SCIENCE QUIZ (அறிவியல்  வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY SCIENCE QUIZ TAMIL SOLUTIONS

S1. (d)

Sol.

 • Simple machines use single force to make work easier.
 • Pulley is an example of the simple Machine.

S2.(a)

Sol.

 • Electrostatic precipitaror is device which is used to remove impurities from air.
 • It is used to reduce the air pollution.

 S3. (a)

Sol.

 • Due to the movement of the free electrons electric current flows in a metal wire.

S4. (c)

Sol.

 • The layer of the atmosphere that reflects radio waves is the ionosphere.
 • The ionosphere is defined as the layer of the earth’s atmosphere that is ionized by solar and cosmic radiation.

 S5. (b)

Sol.

 • Fuse wire is used to limit the flow of electrical current in a circuit.
 • Fuse wire has the very low melting point and high resistance.

S6.(a)

Sol.

 • Curie is the si unit of Radioactivity.

S7. (c)

Sol.

 • As microphone is a type of transducer, it converts sound energy into the electrical energy.

S8. (b)

Sol.

These colors are often observed as light passes through a triangular prism. Upon passage through the prism,  the white light is separated into it’s component color’s.-red, orange, yellow, green, blue and violet.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (b)

Sol.

 • Sonar is used to navigate, communicate with or detect objects on or under the surface of water.

S10. (b)

Sol.

 • Shrillness of sound depends on it’s frequency.
 • Voice is shrill because of higher frequency of sound.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- NOV75-75% OFFER

FSSAI Recruitment 2021 | FSSAI ஆட்சேர்ப்பு 2021
FSSAI Recruitment 2021 | FSSAI ஆட்சேர்ப்பு 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group