திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning quiz

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]

Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது பின்வரும் வார்த்தைகளின் தருக்க வரிசையாக இருக்கும்?

1. டிகாமீட்டர் (Decameter)

2. மில்லிமீட்டர்

3. ஹெக்டோமீட்டர்

4. சென்டிமீட்டர்

5. டெசிமீட்டர்

(a)        3,1,5,2,4

(b)        5,1,3,2,4

(c)        2,1,5,3,4

(d)        3,1,5,4,2

Q2. கேசவ் ஒரு மாலில் இருந்து நடக்க ஆரம்பித்தான். முதலில்அவர் வடக்கு திசையை நோக்கி கி.மீ. அங்கிருந்து வலது பக்கம் திரும்பி கி.மீ. அதன்பின் வலதுபுறம் திரும்பி கி.மீ. இதையடுத்து வலதுபுறம் திரும்பி கி.மீ. மாலில் இருந்து கேசவ் இருக்கும் இடத்துக்கு மிகக் குறைவான தூரம் என்ன?

(a)        3km

(b)        4km

(c)        5km

(d)        7km

Q3. ஐந்து கம்பிகளில் P, Q, R, S மற்றும் T, S ஆனது ஐ விட நீளமானது. என்பது ஐ விட சிறியது. என்பது ஐ விட நீளமானது. P ஒரே ஒரு தடியை விட நீளமானது. அனைத்து தண்டுகளிலும் எந்த தடி சிறியது?

(a)        Q

(b)        R

(c)        T

(d)        S

Q4. பின்வரும் வகுப்புகளுக்கு இடையிலான உறவை சிறப்பாகக் குறிக்கும் வென் வரைபடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

பூக்கள்தண்டுகள்வேர்கள்

 (a)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_50.1

(b)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_60.1

(c)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_70.1

(d)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_80.1

Q5. பின்வரும் நான்கு வார்த்தை ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் ஒரே மாதிரியாகவும் ஒன்று வேறுபட்டதாகவும் இருக்கும். வேறுபட்ட ஒன்றைக் கண்டுபிடி.

(a) ப்ளீட் (Bleat)

(b) குரோக் (Croak)

(c) லார்வா (Larva)

       (d) நெய் (Neigh)

Q6. ஒரு மனிதனின் உருவப்படத்தை சுட்டிக்காட்டி, “நான் என் பெற்றோருக்கு ஒரே குழந்தை ஆனால் அந்த மனிதனின் தந்தை என் தந்தையின் மகன்” என்று ரவீஷ் கூறினார். உருவப்படத்தில் இருக்கும் நபருக்கும் ரவீஷுக்கும் எப்படி தொடர்பு?

(a) பெற்றோரின் உடன் பிறந்தாரின் சேய் (Cousin)

(b) மருமகன் (Nephew)

(c) தந்தை

(d) மகன்

Q7. அறிக்கைகள்:

1. அனைத்து கணினிகளும் கருவிகள்.

2. சில இயந்திரங்கள் கணினிகள்.

முடிவுகள்:

I. அனைத்து கருவிகளும் கணினிகள்

II. சில இயந்திரங்கள் கருவிகள்

III. சில கருவிகள் இயந்திரங்கள்

(a) அனைத்து முடிவுகளும் பின்பற்றப்படுகின்றன

(bமற்றும் II முடிவுகள் மட்டுமே பின்பற்றப்படுகின்றன

(c) II மற்றும் III முடிவுகள் மட்டுமே பின்பற்றப்படுகின்றன

(d) முடிவு II அல்லது III பின்பற்றப்படுகின்றன

Q8. பின்வரும் தொடரில் முறையே கேள்விக்குறிகளை (?) மாற்றக்கூடிய எழுத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

AG, GL, MQ, S?, ?A

(a)        V and Y

(b)        V and Z

(c)        T and Y

(d)        U and Y

Q9. பின்வரும் நான்கு வார்த்தை ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் ஒரே மாதிரியாகவும் ஒன்று வேறுபட்டதாகவும் இருக்கும். வேறுபட்ட ஒன்றைக் கண்டுபிடி.

(a)        WEHSAC

(b)        YELRAB

(c)        TAEHW

(d)        EZIAM

 

Q10. ‘பித்தகோரஸ்‘ ‘ஜியோமெட்ரியுடன் தொடர்புடையது போலவே கெப்லர்‘ தொடர்பானது ‘?’

(a) மின்னணுவியல்

(b) ஒளியியல்

(c) திரவங்கள்

(d) வானியல்

Practice These Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Reasoning quiz SOLUTIONS

Solutions

S1.Ans. (d)

Sol. Hectometer = 100 meter, 1Decameter = 10 meter, 1 meter = 10 decimeter,

1 meter = 100 centimeter, 1 meter = 1000 millimeter.

S2.Ans. (c)

Sol. The distance between mall and Keshav’s current position is 5 KM.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_90.1

S3.Ans. (b)

Sol. R is the shortest among all the rods. Diagram in order of shortest to lengthiest.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_100.1

S4.Ans. (b)

Sol. Flowers, Stems, roots. All are different from each other.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_110.1

S5.Ans. (c)

Sol. except Larva, all the others are sounds produced by the animals or birds.

S6.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_120.1

S7.Ans. (c)

Sol.  

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_130.1

Only Conclusion II and III follows.

S8.Ans. (a)

Sol.  

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_140.1

S9.Ans. (a)

Sol. All the words are written in reverse order, after arranging the words in a meaningful order,

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_150.1

S10.Ans. (c)

Sol. Pythagoras’s theorem is used in geometry.

Similarly, Kepler’s law is used in astronomy to define planetary motion.

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- WIN10-10% OFFER

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [11 December 2021]_160.1
TARGET RRB GROUP-D Batch Live Classes

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?