திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning quiz

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]

Reasoning quiz (பொது அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Reasoning quiz (பொது அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துகள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ஹிராகுண்ட் : மகாநதி : : தெஹ்ரி அணை : ?

(a) தாமோதர்

(b) பாகீரதி

(c) யமுனா

(d) சோன்

Q2. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துகள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

IM : RZ : : HF : ?

(a) MP

(b) OK

(c) PL

(d) QR

Q3. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் மாறுபட்ட வார்த்தை/எழுத்துகள்/எண்/எண் ஜோடியைக் கண்டறியவும்.

(a) முகமது அசாருதீன்

(b) சுனில் கவாஸ்கர்

(c) தியான் சந்த்

(d) யுவராஜ் சிங்

Q4. பின்வரும் கேள்வியில்கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலிருந்து விடுபட்ட எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_50.1

(a) 119

(b) 120

(c) 170

(d) 190

Q5. பின்வரும் கேள்வியில்கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து தொடரில் உள்ள இடைவெளியில் வரிசையாக வைக்கப்படும் எழுத்துகளின் தொகுப்பு எது?

c_e_cd_f_de_

(a) dfecf

(b) dfcef

(c) fdcef

(d) dffcd

Q6. ஒரு சொல்மாற்றுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களின் தொகுப்பால் மட்டுமே குறிக்கப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு மெட்ரிக்குகளில் காட்டப்பட்டுள்ளபடிமாற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் தொகுப்புகள் இரண்டு வகை எழுத்துக்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. மேட்ரிக்ஸ்-இன் நெடுவரிசைகள் மற்றும் வரிசைகள் முதல் வரை எண்ணப்பட்டுள்ளன மற்றும் மேட்ரிக்ஸ்-II இன் வரிசைகள் முதல் வரை எண்ணப்பட்டுள்ளன. இந்த மெட்ரிக்ஸில் இருந்து ஒரு கடிதம் முதலில் அதன் வரிசையாலும் அடுத்த நெடுவரிசையாலும் குறிக்கப்படும்எடுத்துக்காட்டாக, ‘N ‘ 23, 00 போன்றவற்றால் குறிப்பிடப்படலாம் மற்றும் ‘R’ ஐ 88, 95 போன்றவற்றால் குறிப்பிடலாம். அதேபோல், ‘HIGHLY’ என்ற வார்த்தைக்கான தொகுப்பை நீங்கள் அடையாளம் காண வேண்டும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_60.1

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_70.1

(a) 58, 78, 69, 20, 22, 31

(b) 76, 96, 68, 43, 66, 43

(c) 76, 78, 10, 44, 57, 32

(d) 67, 87, 98, 76, 77, 86

Q7. MN வரியில் ஒரு கண்ணாடி வைக்கப்பட்டால்கொடுக்கப்பட்ட உருவத்தின் சரியான படம் எது?

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_80.1

(a) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_90.1

(b) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_100.1

(c) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_110.1

(d) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_120.1

Q8. கேள்விப் புள்ளிவிவரங்களில் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஒரு துண்டு காகிதம் மடித்து குத்தப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட பதில் புள்ளிவிவரங்களிலிருந்துதிறக்கும்போது அது எவ்வாறு தோன்றும் என்பதைக் குறிப்பிடவும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_130.1

(a) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_140.1

(b) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_150.1

(c) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_160.1

(d) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_170.1

Q9. ஒரு பெண்ணை அறிமுகப்படுத்தி ஒரு ஆண், “அவள் என் மனைவியின் மகளின் மகள்” என்று கூறுகிறார். ஆண் பெண்ணுடன் எப்படி தொடர்பு கொள்கிறான்?

(a) தாய் மாமன்

(b) மகன்

(c) தாய்வழி தாத்தா

(d) தந்தை

Q10. கொடுக்கப்பட்ட வகுப்புகளுக்கிடையேயான உறவை சிறப்பாக பிரதிபலிக்கும் வரைபடத்தை அடையாளம் காணவும்.

Olympic games, Tennis, Wrestling, Ludo

(a) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_180.1

(b) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_190.1

(c) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_200.1

(d) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_210.1

Practice These Reasoning quiz (பொது அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Reasoning quiz TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(b)

Sol.

First is name of the Dam and second is the river.

S2. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_220.1

S3. Ans.(c)

Sol.

Except Dhyan Chand other three are cricket players.

S4. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_230.1

S5. Ans.(a)

Sol.

cdefcdefcdef

S6. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_240.1

S7. Ans.(d)

S8. Ans.(b)

S9. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_250.1

S10. Ans.(a)

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- DREAM-75% OFFER

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC CBT-2 [09 December 2021]_260.1
MOCK TEST DISCUSSION BATCH RRB NTPC CBT 2

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?