திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC [10 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning quiz

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC [10 December 2021]

Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துகள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

JS : QH : : VW : ?

(a) HM

(b) PQ

(c) JQ

(d) ED

Q2. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துகள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

25: 260 : : 30 : ?

(a) 320

(b) 310

(c) 340

(d) 300

Q3. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து மாறுபட்ட வார்த்தை/எழுத்துகள்/எண்/எண் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) டிரக்

(b) கார்

(c) மோட்டார் சைக்கிள்

(d) விமானம்

Q4. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து மாறுபட்ட வார்த்தை/எழுத்துகள்/எண்/எண் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) FLR

(b) KQW

(c) PIB

(d) CIO

Q5. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து மாறுபட்ட வார்த்தை/எழுத்துகள்/எண்/எண் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) 6201

(b) 7020

(c) 1431

(d) 1280

Q6. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துகள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

Cup : Coffee:: Bowl : ?

(a) Dish

(b) Spoon

(c) Soup

(d) Food

Q7. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துகள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ZYX : ABC:: VUT : ?

(a) EFG

(b) FGH

(c)  DEF

(d) CDE

Q8. பின்வரும் குறிகள் மற்றும் எண்களில் எந்த பரிமாற்றம் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டைச் சரிசெய்யும்?

7 × 9 + 5 = 68

(a) + and =, 5 and 6

(b) + and =, 7 and 9

(c)  x and +, 5 and 7

(d) x and +, 7 and 9

Q9. “+” என்றால் “கழித்தல்”, “x” என்றால் “வகுத்தல்”, “÷” என்றால் “கூட்டல்” மற்றும் “-” என்றால் “பெருக்கல்”எனில்

76 x 4 + 4 – 12 ÷ 37 = ?

(a) 9

(b) 7

(c)  8

(d) 3

Q10. ஒரு மனிதன் வடக்கு நோக்கி 20 மீ நடக்கிறான்பின்னர் அவன் வலதுபுறம் திரும்பி 3 மீ நடக்கிறான்பின்னர் இடதுபுறம் திரும்பி 4 மீ நடக்கிறான்அங்கிருந்து கிழக்கு நோக்கி 4 மீ நடக்கிறான். எவ்வளவு தூரம் மற்றும் அவர் தனது ஆரம்ப நிலையில் இருந்து எந்த திசையில் இருக்கிறார்?

(a) கிழக்கே 25 மீ

(b25 மீ வடகிழக்கு

(c) 20 மீ வடக்கு

(d24 மீ வடக்கு

Practice These Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Reasoning quiz SOLUTIONS

 

S1. Ans.(d)

Sol.

Corresponding letters from right end in the alphabetical series,.

S2. Ans.(b)

Sol.

25 : (25+1)×10  : :  30 : (30+1)×10

S3. Ans.(d)

Sol.

Except Airplane others used in Road Transport.

S4. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC [10 December 2021]_50.1

S5. Ans.(d)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC [10 December 2021]_60.1

S6. Ans.(c)

Sol.

Cup : Coffee ∷  Bowl : Soup

S7. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC [10 December 2021]_70.1

S8. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC [10 December 2021]_80.1

S9. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC [10 December 2021]_90.1

S10. Ans.(b)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC [10 December 2021]_100.1

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

*****************************************************

Coupon code- WIN10-10% OFFER

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For RRB NTPC [10 December 2021]_110.1
MOCK TEST DISCUSSION BATCH RRB NTPC CBT 2

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?