திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning quiz

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]

Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Directions (1-5): பின்வரும் தகவல்களை கவனமாக ஆய்வு செய்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்-

ஏழு நண்பர்கள் அதாவது G, R, D, O, X, P மற்றும் Z ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி அமர்ந்துள்ளனர். சிலர் மையத்தை நோக்கியும் சிலர் வெளியேயும் எதிர்நோக்கி உள்ளனர். அவர்கள் வெவ்வேறு பிராண்டட் லேப்டாப் அதாவது Sony, Lenovo, Dell, HP, Apple, Toshiba மற்றும் Compaq ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளனர். இருக்கும் திசையையே எதிர்கொள்கிறார். Toshiba லேப்டாப் வைத்திருப்பவர்உள்ளே எதிர்கொள்ளாத க்கு உடனடியாக இடதுபுறமாக அமர்ந்திருக்கிறார். ஆனது இன் 2வது வலதுபுறத்தில் அமர்கிறது. Apple வைத்திருக்கும் இன் 3வது வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளது. G Sony லேப்டாப் உள்ளது. Sony லேப்டாப் வைத்திருப்பவருக்கு இடப்புறம் 2வது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார். Sony லேப்டாப் வைத்திருப்பவர் வெளியில் பார்க்கிறார். HP லேப்டாப் வைத்திருக்கும் இன் இடதுபுறத்தில் 2வது இடத்தில் D அமர்ந்துள்ளார். யிடம் Toshiba லேப்டாப் இல்லை. Compaq விரும்புபவர் இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். Dell வைத்திருப்பவர் இன் உடனடி அண்டை வீட்டார் மற்றும் Lenovo வைத்திருப்பவருக்கு உடனடியாக வலதுபுறத்தில் அமர்ந்திருப்பார். X, Z முகங்களை எதிர்கொள்ளும் அதே திசையை எதிர்கொள்கிறது.

Q1. கீழ்க்கண்டவர்களில் Dell வைத்திருப்பவரின் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்தவர் யார்?

(a) R

(b) O        

(c) G

(d) Z        

(e) D

L1Difficulty 2

QTagsCircular seating arrangement

Q2. O வின் வலப்பக்கத்தில் இருந்து எண்ணினால், D மற்றும் இடையே எத்தனை நண்பர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்?

(a) ஒன்று

(b) இரண்டு

(c) மூன்று

(d) நான்கு

(e) இவை எதுவும் இல்லை

L1Difficulty 2

QTagsCircular seating arrangement

Q3. கீழ்க்கண்டவர்களில் யாரிடம் Dell லேப்டாப் உள்ளது?

(a) R

(b) O

(c) X

(d) Z

(e) D

L1Difficulty 2

QTagsCircular seating arrangement

Q4. கீழ்க்கண்டவர்களில் Dell வைத்திருப்பவரின் இடதுபுறத்தில் 2வது இடத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

(a) R

(b) O

(c) X

(d) Z

(e) D        

L1Difficulty 2

QTagsCircular seating arrangement

Q5. D எந்த பிராண்டட் லேப்டாப் வைத்திருக்கிறது?

(a) Lenovo

(b) Sony

(c) Dell

(d) Toshiba

(e) None of these

L1Difficulty 2

QTagsCircular seating arrangement

Directions (6-10): பின்வரும் தகவல்களை கவனமாக படித்துகொடுக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,

‘float the blast crash’ என்பது ‘pn ca gamo’ என்று எழுதப்பட்டுள்ளது,

‘crash are flight rod’ என்பது ‘ta ha cm pn’ என்று எழுதப்பட்டுள்ளது,

‘float the ship crash’ என்பது ‘ga ca se pn’ என்று எழுதப்பட்டுள்ளது

‘flight rod you’ என்பது ‘‘ha cm va’ என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.

Q6. ‘ship’ என்பதன் குறியீடு என்ன?

(a) se                        

(b) ca

(c) ha                        

(d) pn

(e) None of these

L1Difficulty 2

QTagsCoding-Decoding

Q7. பின்வருவனவற்றில் எது ‘you float blast’ என்பதற்கான குறியீடாக இருக்கலாம்?

(avamo ca

(b) ca gamo

(c) mogava

(d) (a) மற்றும் (c)

(e) இவை எதுவும் இல்லை

L1Difficulty 2

QTagsCoding-Decoding

Q8. ‘cm’ என்பது குறியீடு?

(a) flight                        

(b) are

(c) Either ‘flight’ or ‘rod’         

(d) crash

(e) None of these

L1Difficulty 2

QTagsCoding-Decoding

Q9. பின்வருவனவற்றில் ‘crash’க்கான குறியீடு எது?

(ase

(b) pn

(c) cm

(dga

(e) இவை எதுவும் இல்லை

L1Difficulty 2

QTagsCoding-Decoding

Q10. ‘rod float the flight’ என குறியிடலாம்

(a) ca ga ha cm

(bha cm ga se

(c) ca ha gamo

(d) தீர்மானிக்க முடியாது

(e) இவை எதுவும் இல்லை

L1Difficulty 2

QTagsCoding-Decoding

Directions (11-15): இந்தக் கேள்விகளில்வெவ்வேறு கூறுகளுக்கு இடையேயான உறவு அறிக்கைகளில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அறிக்கைகள் இரண்டு முடிவுகளால் பின்பற்றப்படுகின்றன. பதில் தரவும்

Q11. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_50.1

(a) முடிவு II மட்டும் உண்மை.

(b) முடிவு I மட்டும் உண்மை.

(c) முடிவு மற்றும் II உண்மை இல்லை.

(d) முடிவு அல்லது II உண்மை.

(eமற்றும் II இரண்டு முடிவுகளும் உண்மை.

L1Difficulty 2

QTags Inequalities Reasoning

Q12. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_60.1

(aமற்றும் II இரண்டு முடிவுகளும் உண்மை.

(b) முடிவு I மட்டும் உண்மை

(c) முடிவு மற்றும் II உண்மை இல்லை.

(d) முடிவு அல்லது II உண்மை.

(e) முடிவு II மட்டும் உண்மை.

L1Difficulty 2

QTags Inequalities Reasoning

Q13. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_70.1

(a) முடிவு II மட்டும் உண்மை.

(b) முடிவு அல்லது II உண்மை. 

(c) முடிவு மற்றும் II உண்மை இல்லை.

(d) முடிவு I மட்டும் உண்மை.

(eமற்றும் II இரண்டு முடிவுகளும் உண்மை

L1Difficulty 2

QTags Inequalities Reasoning

Q14. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_80.1

(a) முடிவு II மட்டும் உண்மை.

(b) முடிவு I மட்டும் உண்மை.

(c) முடிவு மற்றும் II உண்மை இல்லை.

(d) முடிவு அல்லது II உண்மை.

(eமற்றும் II இரண்டு முடிவுகளும் உண்மை.

L1Difficulty 2

QTags Inequalities Reasoning

Q15. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_90.1

(a) முடிவு II மட்டும் உண்மை.

(b) முடிவு அல்லது II உண்மை.

(c) முடிவு மற்றும் II உண்மை இல்லை.

(d) முடிவு அல்லது II உண்மை.

(eமற்றும் II இரண்டு முடிவுகளும் உண்மை.

Practice These Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Reasoning quiz TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(e)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_100.1

S2. Ans.(b)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_100.1

S3. Ans.(d)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_100.1

S4. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_100.1

S5. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_100.1

S6. Ans.(a)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_150.1

S7. Ans.(d)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_150.1

S8. Ans.(c)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_150.1

S9. Ans.(b)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_150.1

S10. Ans.(a)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_150.1

S11. Ans.(a)

Sol. I. G≥A(False)          II. B<E(True)

S12. Ans.(b)

Sol. I. H>J(True)            II. I>S (False)

S13. Ans.(b)

Sol. I. J>O(False)                II. J=T (False)

S14. Ans.(d)

Sol. I. R<T(False)           II. N≤R(False)        

S15. Ans.(c)

Sol. I. Q≤F (False)         II. F>Q(False)

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- NOV75-75% OFFER

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [23 November 2021]_200.1
adda247 tamil live class ibps clerk foundation class started 18 oct 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?