திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning quiz

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]

Reasoning quiz quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Reasoning quiz quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் November 2nd Week 2021

Directions (1-5): தகவலை கவனமாக படித்து கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்:

A, B, C, D, M, N, O மற்றும் P ஆகிய எட்டு நபர்கள் ஒரு எட்டு மாடி கட்டிடத்தின் வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர்தரை தளம் 1 மற்றும் மேல் தளம் 8 என எண்ணப்பட்டுள்ளது. D 5ம் தளத்திற்கு மேல் இரட்டைப்படை எண்ணுள்ள தளத்தில் வசிக்கிறார். O மற்றும் P வசிக்கும் தளத்திற்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வாழ்கின்றனர். N வசிக்கும் தளத்திற்கு உடனடியாக மேல் வாழ்கிறது. வசிக்கும் தளத்திற்குக் கீழே ஒரு இரட்டைப்படை எண்ணுள்ள தளத்தில் O வசிக்கிறார். C 4வது தளத்தில் வசிக்கிறார். N மற்றும் M இடையே மூன்று நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர்அவர்கள் C வசிக்கும் தரையின் மேல் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கின்றனர்.

Q1. கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் 5வது தளத்தில் வசிக்கிறார்கள்?

(a) M

(b) C

(c) O

(d) N

(e) None of these

Q2. பின்வருவனவற்றில் இன் தளத்திற்கு கீழே வசிப்பவர் யார்?

(a) N

(b) A

(c) O

(d)  M

(e) None of these

Q3. P பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மை?

(a) இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் Pக்கு கீழே வாழ்கின்றனர்

(bB மற்றும் P இடையே இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வாழ்கின்றனர்

(cM Pக்கு உடனடியாக மேல் தளத்தில் வாழ்கிறது

(dஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார்

(e) (a) மற்றும் (d) இரண்டும்

Q4. பின்வருவனவற்றில் நான்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் ஒரே மாதிரியானவைஎனவே ஒரு குழுவை உருவாக்கும்பின்வருவனவற்றில் எது குழுவிற்கு சொந்தமானது அல்ல?

(a) B

(b) N

(c) P

(d) A

(e) M

Q5. A பின்வரும் எந்த தளத்தில் வசிக்கிறார்?

(a7வது தளம்

(b6வது தளம்

(c) 2வது தளம்

(d5வது தளம்

(e3வது தளம்

Directions (6-10): தகவலை கவனமாக படித்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்.

நிச்சயமற்ற எண்ணிக்கையிலான நபர்கள் நேரியல் (linear) வரிசையில் அமர்ந்துள்ளனர். அவை அனைத்தும் வடக்கு நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். P மற்றும் Q இடையே நான்கு நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர். R Q க்கு வலப்புறம் நான்காவது அமர்ந்துள்ளார் ஆனது P க்கு வலப்புறம் மூன்றாவது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளது. O G க்கு வலப்புறம் ஐந்தாவது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளது. S க்கு உடனடியாக இடது பக்கம் O அமர்ந்துள்ளதுஅவர் வரிசையின் இறுதி முனைகளில் ஒன்றிலிருந்து மூன்றாவது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார். P க்கு உடனடி அயலவர் அல்லாத T க்கு வலதுபுறத்தில் ஆறாவது இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறது. மற்றும் க்கு, G மற்றும் M க்கு இடையில் பலர் அமர்ந்திருப்பதால்ஆனது J க்கு இடதுபுறம் இரண்டாவது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார். M க்கு வலதுபுறத்தில் S நான்காவது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார்.

Q6. வரிசையில் எத்தனை பேர் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்?

(a) 16

(b) 18

(c) 19

(d) 20

(e) None of these

Q7. P மற்றும் இடையே எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

(a) இல்லை

(b) இரண்டு

(c) மூன்று

(d) மூன்றிற்கு மேல்

(e) இவை எதுவும் இல்லை

Q8. பின்வரும் நபர்களில் க்கு இடதுபுறத்தில் ஏழாவது இடத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

(a) R

(b) P

(c) Q

(d) M

(e) None of these

Q9. N M இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்தால், N மற்றும் இடையே எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

(a) ஏழு

(b) இரண்டு

(c) மூன்று

(d) நான்கு

(e) இவை எதுவும் இல்லை

Q10. பின்வரும் நபர்களில் யார் க்கு வலதுபுறத்தில் ஆறாவது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார்?

(a) G

(b) O

(c) S

(d) M

(e) None of these

Directions (11-15): தகவலை கவனமாக படித்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்.

A, B, C, D, E, F மற்றும் ஆகிய ஏழு நபர்கள் ஏழு நாட்கள் ஒரே வருடத்தின் வெவ்வேறு மாதங்களில் அதாவது ஜனவரிபிப்ரவரிமார்ச்ஏப்ரல்மேஜூன் மற்றும் ஜூலை விடுமுறைக்கு செல்கிறார்கள். அனைத்து தகவல்களும் ஒரே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

C என்பது ஒற்றைப்படை எண்களைக் கொண்ட மாதத்தில் செல்கிறது. செல்லும் மாதத்திற்குப் பிறகுதான் செல்கிறது. மூன்று நபர்கள் க்கும் இடையில் செல்கிறார்கள். B இரட்டைப்படை நாட்களைக் கொண்ட மாதத்தில் செல்கிறது ஆனால் பிப்ரவரியில் அல்ல. இரண்டு நபர்கள் மற்றும் க்கு இடையில் செல்கிறார்கள்அவர்கள் ஒற்றைப்படை எண்களைக் கொண்ட மாதத்தில் செல்ல மாட்டார்கள். பிப்ரவரியில் செல்லாது. ஆனது Dக்குப் பின் செல்லாது.

 

Q11. பின்வரும் எந்த மாதத்தில் செல்கிறது?

(a) மார்ச்

(b) ஏப்ரல்

(c) மே

(d) ஜூன்

(e) இவை எதுவும் இல்லை

Q12. பின்வரும் நபர்களில் யார் மே மாதம் செல்கிறார்?

(a) B

(b) C

(c) G

(d) D

(e) None of these

Q13. F மற்றும் D இடையே எத்தனை நபர்கள் செல்கின்றனர்?

(a) இல்லை

(b) இரண்டு

(c) ஒன்று

(d) மூன்றிற்கு மேல்

(e) மூன்று

Q14. பின்வரும் ஐந்தில் நான்கு ஒரு குழுவிலிருந்து குறிப்பிட்ட வகையில் ஒரே மாதிரியானவைஅந்தக் குழுவில் சேராத ஒன்றைக் கண்டுபிடி?

(a) C

(b) A

(c)  G

(d) D

(e) B

Q15. பின்வரும் எந்த மாதத்தில் செல்கிறது?

(a) ஜனவரி

(b) ஜூன்

(c) பிப்ரவரி

(d) மார்ச்

(e) மே

Practice These DAILY Reasoning quiz  (திறன் அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Reasoning quiz  TAMIL SOLUTIONS

Solutions

S1. Ans.(a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_50.1

S2. Ans.(c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_50.1

S3. Ans.(d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_50.1

S4. Ans.(d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_50.1

S5. Ans.(c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_50.1

S6.Ans(e)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_100.1

S7.Ans(a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_100.1

S8.Ans(b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_100.1

S9.Ans(b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_100.1

S10.Ans(a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_100.1

S11. Ans(a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_150.1

S12. Ans(c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_150.1

S13. Ans(d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_150.1

S14. Ans(e)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_150.1

S15. Ans(c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_150.1

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- NOV75-75% OFFER

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 November 2021]_200.1
adda247 tamil live class ibps clerk foundation class started 18 oct 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?