திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [12 October 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-17

 

Q1.  ‘÷’ என்றால் ‘×’, ‘×’ என்றால் ‘+’, ‘+’ என்றால் ‘ -‘ மற்றும் ‘ -‘  என்றால் ‘÷’, 16 × 3+5 – 2 ÷ 4 இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்.

(a) 9

(b) 10

(c) 19

(d) இவற்றில் ஏதுமில்லை

 

Q2.  கொடுக்கப்பட்ட  மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட எழுத்துக்களை கண்டுபுடிக்கவும்?

(a) DBZ

(b) QOM

(c) USQ

(d) JLN

 

Q3.  அகராதியில் உள்ள வரிசைப்படி பின்வரும் சொற்களை அகராதியில் அமைக்கவும்.

 1. Situation
 2. Silver
 3. Sitter
 4. Simple
 5. Signal

(a) 5, 1, 3, 2, 4

(b) 1, 4, 2, 5, 3

(c) 5, 2, 4, 3, 1

(d) 4, 2, 1, 5, 3

 

Q4. பின்வரும் கேள்வியில், எண் தொடரில் ஒரு சொல் தவறானது. தவறான வார்த்தையைக் கண்டறியவும்.

3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125

(a) 3

(b) 4

(c) 10

(d) 27

 

Q5. A க்கு B ஐ விட அதிக மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் ஆனால் C ஐ விட குறைவாக கிடைக்கும்.  D,   E ஐ விட  குறைவான மதிப்பெண்களைப் பெறுகிறது, ஆனால் A ஐ விட அதிக மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் . C,  D ஐ விட குறைவாகப் பெற்றால், A, B, C, D, E யில் யார் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறுகிறார்கள்?

(a) C

(b) D

(c) E

(d) B

 

Q6.  பின்வரும் தொடரில், அருகிலுள்ள எழுத்துக்களுக்கு இடையில் தவிர்க்கப்பட்ட எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை ஏறுவரிசையில் உள்ளது, அதாவது, 1, 2, 3, 4. பின்வரும் எழுத்துக் குழுக்களில் எது இந்த விதிக்குக் கீழ்ப்படியவில்லை?

(a) CEHLQ

(b) DFIMR

(c) GILPU

(d) HJMPT

 

Q7. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து காணாமல் போன தன்மையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

(a) 18

(b) 24

(c) 40

(d) 41

 

Q8. இந்த கேள்வியில், கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை அர்த்தமுள்ள வரிசையாக அமைத்து, பின்னர் மாற்றுகளிலிருந்து மிகவும் பொருத்தமான வரிசையைத் தேர்வு செய்யவும்:

 1. நூல்
 2. ஆலை
 3. சேலை
 4. பருத்தி
 5. துணி

(a) 2, 4, 5, 3, 1

(b) 2, 4, 3, 5, 1

(c) 2, 4, 5, 1, 3

(d) 2, 4, 1, 5, 3

 

Q9. இந்த கேள்வியில், இரண்டு சமிக்ஞைகளின் பரிமாற்றத்தால் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு சரியாகிறது. அதன் கீழ் உள்ள நான்கு மாற்றுகளில் ஒன்று சமன்பாட்டில் உள்ள அடையாளங்களின் பரிமாற்றத்தைக் குறிப்பிடுகிறது, இது சமன்பாட்டைச் சரியாகச் செய்யும். சரியான மாற்று கண்டுபிடிக்க.

12 ÷ 2 – 6 × 3 + 6 = 18 

(a) ÷  மற்றும் +

(b) – மற்றும் +

(c) – மற்றும் ÷

(d) ÷ மற்றும் ×

 

Q10. கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கை/களை உண்மையாகக் கருதி, கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில்/அனுமானங்களில் எது கண்டிப்பாக எடுக்கப்படலாம் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள்.

அறிக்கை:

 1. அனைத்து வானியலாளர்களும் விஞ்ஞானிகள்.
 2. சில விஞ்ஞானிகள் பைலட்.

முடிவுரை:

 1. அனைத்து வானியலாளர்களும் விமானிகள்.
 2. சில விமானிகள் வானியலாளர்கள்.

III. சில விமானிகள் விஞ்ஞானிகள்.

 1. அனைத்து விஞ்ஞானிகளும் வானியலாளர்கள்.

(a) முடிவு I  மட்டுமே பின்வருமாறு

(b) முடிவுகள் I, II மற்றும் III பின்வருமாறு

(c) முடிவு III மட்டுமே பின்வருமாறு

(d) முடிவு II மற்றும் IV பின்வருமாறு

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_60.1

 

S2. Ans.(d)

Sol. Except JLN, all follow a pattern of -2, -2

 

S3. Ans.(c)

Sol. Order according to dictionary:

5.Signal , 2.Silver , 4.Simple , 3.Sitter , 1. Situation

 

S4. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_70.1

 

S5. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_80.1

 

S6. Ans.(d)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_90.1

 

S7. Ans.(d)

Sol. We have: 5 × 3 + 4 = 19 ; 6 × 4 + 5 = 29.

So, missing number = 7 × 5 + 6 = 41.

 

S8. Ans.(d)

Sol. Meaningful sequence:

 1. Plant, 4. Cotton, 1. Yarn, 5. Cloth, 3. Saree

 

S9. Ans.(b)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

 

S10. Ans.(c)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_110.1

 

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_120.1
SSC PHASE 9 2021 LIVE CLASS BATCH STARTS OCT 18 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?