திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning quiz

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]

Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுஒரு சொல் விடுபட்டுள்ளது. தொடரை நிறைவு செய்யும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றீட்டைத் தேர்வு செய்யவும்:

206, 221, 251, 296, ?, 431

(a)        326

(b)        356

(c)        311

(d)        341

Q2. FEED 4556 என எழுதப்பட்டால், FLOUR என ______ எழுதப்படும்?

(a)        182115126

(b)        133213423

(c)        142323412

(d)        234231212

Q3. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில்கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையின் எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

URBANIZATION

(a)        NATURAL

(b)        RATIONAL

(c)        BAND

(d)        TURBAN

Q4. ஷைலேந்திரா கேசவை விட உயரம் குறைவானவர் ஆனால் ராகேஷை விட உயரமானவர். மாதவ் மிக உயரமானவர். ஆஷிஷ் கேசவை விட கொஞ்சம் உயரம் குறைவானவர்ஷைலேந்திராவை விட கொஞ்சம் உயரம். உயரத்தை அதிகரிக்கும் வரிசையில் அவர்கள் நின்றால்இரண்டாவது யார்?

(a) ஆஷிஷ்

(b) சைலேந்திரா

(c) ராகேஷ்

(d) மாதவ்

Q5. 29 × 48 = 576, 35 × 16 = 90, 22 × 46 = 96 எனில், 42 × 17 =?

(a)         56

(b)         286

(c)         48

(d)         64

Q6. பின்வருவனவற்றில் திரவங்கள்உலோகங்கள்வாயுக்கள் எது?

(a)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_50.1

(b)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_60.1

(c)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_70.1

(d)        திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_80.1

Q7. படத்தில் உள்ள முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_90.1

(a)        20

(b)        14

(c)        18

(d)        16

Q8. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

841: 29: : 289 : ?

(a)        13

(b)        17

(c)        21

(d)        23

Q9. பின்வரும் ஒவ்வொரு கேள்வியிலும்கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டைச் சரியாக மாற்றும் குறிகளில் எது?

10 + 10 ÷ 10 – 10 × 10 = 10

(a)        + and –

(b)        + and ÷

(c)        + and ×

(d)        ÷ and +

Q10. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து மாறுபட்ட வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) நுகர்வோர் (Consumer)

(b) வாங்குபவர் (Purchaser)

(c) வாங்குபவர் (Buyer)

(d) சில்லறை விற்பனையாளர் (Retailer)

Practice These Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Reasoning quiz TAMIL SOLUTIONS

 

S1.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_100.1

S2.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_110.1

S3.Ans. (d)

Sol. There is no ‘L’ letter in the given word. Therefore, the words

NATURAL and RATIONAL cannot be formed.

There is no ‘D’ letter in the given word. Therefore, the word BAND cannot be formed.

S4.Ans. (b)

Sol.

Keshav>Shailendra> Rakesh

Keshav> Ashish >Shailendra

Madhav is the tallest.

So the order of arrangement according to increasing heights.

Rakesh <Shailendra< Ashish <Keshav<Madhav

S5.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_120.1

S6.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_130.1

Liquids are different from gases. Metals are different from liquids and gases.

S7.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_140.1

S8.Ans. (b)

Sol.  

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_150.1

S9.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_160.1

S10.Ans. (d)

Sol. Retailer is different from the other three words. Retailer sells goods while all others are buyers

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- DREAM75-75% OFFER

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [02 December 2021]_170.1
RRB NTPC CBT-II Online Test Series in Tamil & English

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?