கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNPSC_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNPSC [1 November 2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

 

Q1. மத்திய அரசு 13:17:19 என்ற விகிதத்தில் A, B, C ஆகிய 3 மாநிலங்களுக்கு வெள்ள நிவாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வழங்கியது. A மாநிலத்தை விட C,  420 கோடி ரூபாய் அதிகம் பெற்றால், B இன் பங்கு என்ன?

(a) 1170 கோடி

(b) 1180 கோடி

(c) 1190 கோடி

(d) இவற்றில் ஏதுமில்லை

 

Q2. ஒரு நபர் எடுத்துச் செல்வது ரூ.165/- என்பது 3:2:1 என்ற விகிதத்தில் ரூ.5, ரூ.10 & ரூ.20 ஆகிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகளின் வடிவமாகும், ரூ.20 மதிப்புடைய கரன்சி நோட்டுகளின் மதிப்பு என்ன?

(a) 70 ரூ

(b) 80 ரூ

(c) 60 ரூ

(d) 100 ரூ

 

Q3. a/b = 1 : 4, b/c = 1 : 8 மற்றும் a = 2 எனில், C இன் மதிப்பு–

(a) 8

(b) 16

(c) 32

(d) 64

 

Q4. 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மாயா மற்றும் ஷிகாவின் வயது விகிதம் முறையே 5 : 9 ஆக இருந்தது. 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இது 3: 5 ஆக மாறும், மாயாவின் தற்போதைய வயதைக் கண்டறியவும்?

(a) 43

(b) 53

(c) 63

(d) 73

 

Q5. மூன்று எண்கள் 1/2 2/3 3/4 என்ற விகிதத்தில் இருந்தால், பெரிய மற்றும் சிறிய எண்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு 45 ஆக இருந்தால், நடுத்தர எண்ணைக் கண்டறியவும்?

(a) 120

(b) 150

(c) 100

(d) 1000

 

Q6. A, B மற்றும் C இன் சம்பளம் முறையே 3 : 5 : 7 என்ற விகிதத்தில் உள்ளது. அவர்களின் சம்பளம் முறையே 50%, 60% மற்றும் 50% அதிகரிக்கப்பட்டால், அவர்களின் சம்பளத்தின் புதிய விகிதம் என்னவாக இருக்கும்?

(a) 3 : 6 : 7

(b) 9 : 16 : 21

(c) 5 : 9 : 14

(d) இவற்றில் ஏதுமில்லை

 

Q7. தர்பூசணியில் 90% நீர் உள்ளது. 10 கிலோ தண்ணீர் ஆவியாகி விட்டால், தண்ணீரின் சதவீதம் 80% ஆகிறது அசல் தர்பூசணியின் எடையைக் கண்டறியவும்?

(a) 30 கிலோ

(b) 40 கிலோ

(c) 20 கிலோ

(d) 25 கிலோ

 

Q8. x: y = 3: 2 எனில், 2x² + 3y²: 3x² – 2y² விகிதத்தின் மதிப்பைக் கண்டறியவும்?

(a) 30 : 19

(b) 19 : 30

(c) 20 : 19

(d) 20 : 21

 

Q9. 3 மற்றும் 6 க்கு மூன்றாவது விகிதத்தைக் கண்டறியவும்?

(a) 12

(b) 14

(c) 16

(d) 18

 

Q10. நான்கு எண்கள் விகிதத்தில் உள்ளன. நான்கு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூட்டுத்தொகை 50 மற்றும் முதல் இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகை 4. வழிமுறைகளின் விகிதம் 3: 2. நான்கு எண்களின் சராசரி என்ன?

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1. Ans.(c)

Sol. (19 – 13)r 420 crore

6r   420 crore

1r   70 crore

17r   17 × 70 1190 Crore

 

S2. Ans.(c)

Sol. Ratio 3x, 2x, x.

ATQ 15x  + 20x + 20x = 165

55x = 165

x = 3

Value of currency Notes Rs. 20 = 3 × 20 = 60Rs

 

S3. Ans.(a)

Sol. 

a:b = 1:4  b:c = 1:8  a :b :c  = 1 :4:32

1r 2

32r   64

 

S4. Ans.(a)

Sol. 3 years Ago 5 : 9   difference 4 × 2

After 5 years   3 : 5   difference 2   × 4

New Ratio  

3 year Ago 10 : 18

After 5 years 12 : 20

2r 8 years 

1r 4 years 

Age of Maya = 10 × 4 + 3 = 43

 

S5. Ans.(a)

Sol. Ratio 1/2 :2/3 :3/4

6 : 8 : 9

(9 – 6) r 45

1r 15

Middle number 15 × 8  120

 

S6. Ans.(b)

Sol. Ratio 3 : 5 : 7

New Ratio   (3 ×150)/100 🙁5 ×160)/100 🙁7 × 150)/100

45 : 80 : 105

9 : 16 : 21

 

S7. Ans.(c)

Sol. Fresh watermelon  

Water   Pulp

90    :    10 9  :  1

After 10 kg water Evaporates  80 : 20 4 : 1

 (9 – 4)r 10kg

5r 10kg

1r 2kg

10r 20 kg

Weight of original watermelon = 20 kg

 

S8. Ans.(a)

Sol. x 3k ,  y 2k

2x² + 3y² = 2 × 9k² + 3 × 4k² = 18k² + 12k² = 30k²

3x² – 2y² 3 × 9k²– 2 × 4k² = 19k²

Ratio = 30k² : 19k² = 30 : 19

 

S9. Ans.(a)

Sol. Third Proportion = (6 × 6) / 3=12

 

S10. Ans.(a)

Sol.  a : b : : c : d 

a² + b² + c² + d² = 50

a + b = 4

b : c = 3 : 2

b 3

c 2

a 4 – 3  = 1

1 + 9 + 4 + d² = 50

d = 6

Average = (3 + 2 + 1 + 6) / 4 = 3

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% Offer)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For TNPSC_50.1
TNFUSRC LIVE CLASS BATCH BY ADDA247 FOR TAMIL & ENGLISH MEDIUM STARTS NOV 1 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?