கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative aptitude quiz

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]

Quantitative aptitude quiz (கணித திறன் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Quantitative aptitude quiz (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் November 2nd Week 2021

Q1. A இன் செயல்திறனின் விகிதம் B க்கு 5: 4. A மட்டுமே வேலையைத் தொடங்கி 33 ⅓% வேலையைச் செய்ய சில நாட்கள் எடுக்கும், மீதமுள்ள வேலையை முடிக்க A ஐ விட B 10 நாட்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்கிறது. வேலையை முடிக்க அவர்கள் தனியாக வேலை செய்யும் போது நேர வித்தியாசத்தைக் கண்டறி?

(a) இவை எதுவும் இல்லை

(b) 8 நாட்கள்

(c) 5 நாட்கள்

(d) 6 நாட்கள்

(e) 7.5 நாட்கள்

Q2. ரயில் A ஒரு கோபுரத்தை 86.4 km/h வேகத்தில் ‘t’ வினாடிகளில் கடக்கிறது, மற்றொரு ரயில் B 80 m நீளமுள்ள நடைமேடையை ‘2t’ வினாடிகளில் 108 km/h வேகத்தில் கடக்கிறது. ரயில் A-ஐ விட 100% நீளம் கொண்ட ரயில் B என்றால் B ரயிலின் நீளத்தைக் கண்டறியவும்?

(a) 300 மீ

(b) 400 மீ

(c) 360 மீ

(d) 280 மீ

(e) 320 மீ

Q3. ஒரு கடைக்காரர் ஒருவருக்கு ஒரு பொருளை ரூ.600 லாபத்தில் விற்றார். வாங்கியவர் அதன் விலையை 60% அதிகரித்து மற்றொரு நபருக்கு 25% தள்ளுபடியில் விற்றார். வாங்கியவர் சம்பாதித்த லாபம், கடைக்காரனை விட ரூ.40 அதிகம். கடைக்காரரின் விலையைக் கண்டறி?

(a) ரூ 2600

(b) ரூ 2500

(c) ரூ 2750

(d) ரூ 2400

(e) ரூ 2250

 

Q4. A 10000 ரூபாயில் ஒரு தொழிலைத் தொடங்கினார், B 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு 18000 ரூபாயுடன் அவருடன் சேர்ந்தார். ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு, ‘A’ தனது அலுவலக வேலைக்காக மொத்த லாபத்தில் 25% ஐப் பெற்றார், மீதமுள்ள லாபம் அவர்களின் முதலீட்டின் படி A மற்றும் B ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. ஆண்டின் இறுதியில் ‘A’ தனது லாபப் பங்காக 31,200 ரூபாய் பெற்றிருந்தால், அவர்கள் ஈட்டிய மொத்த லாபத்தைக் கண்டுபிடியுங்கள்?

(a) ரூ 57,200

(b) ரூ 49,500

(c) ரூ 44,000

(d) ரூ 52,800

(e) ரூ 50,600

 

Q5. அமைதியான நீரில் மணிக்கு 6 கி.மீ வேகத்தில் செல்லும் படகு 30 நிமிடங்களில் நீரோட்டத்திற்கு எதிர்த்திசையில் (upstream) 2 கி.மீ கடக்க முடியும். நீரோட்டத்திசையில் (downstream) 1 மணிநேரம் 24 நிமிடங்களில் எவ்வளவு தூரத்தை கடக்க முடியும்?

(a) 14 கி.மீ

(b) 13.3 கி.மீ

(c) 10.5 கி.மீ

(d) 11.9 கி.மீ

(e) இவை எதுவும் இல்லை

 

Directions (6-10): கொடுக்கப்பட்ட இருபடி சமன்பாடுகளைத் தீர்த்து, உங்கள் பதிலின் அடிப்படையில் சரியான விருப்பத்தைக் குறிக்கவும்.

Q6. x² + x – 12 = 0

y² + 2y-15 = 0

(a) x> y

(b) x ≥ y

(c) x< y

(d) x ≤ y

(e) x = y அல்லது x மற்றும் y க்கு இடையே எந்த தொடர்பும் ஏற்படுத்த முடியாது.

 

Q7.6x² – 5x + 1 = 0

3y² + 8y = 3

(a) x> y

(b) x ≥ y

(c) x< y

(d) x ≤ y

(e) x = y அல்லது x மற்றும் y க்கு இடையே எந்த தொடர்பும் ஏற்படுத்த முடியாது.

Q8.12x² – 7x + 1 = 0

6y² – 5y + 1 = 0

(a) x> y

(b) x ≥ y

(c) x< y

(d) x ≤ y

(e) x = y அல்லது x மற்றும் y க்கு இடையே எந்த தொடர்பும் ஏற்படுத்த முடியாது.

Q9.

x² + 7x + 10 = 0

2y² + 5y + 2 = 0

(a) x> y

(b) x ≥ y

(c) x< y

(d) x ≤ y

(e) x = y அல்லது x மற்றும் y க்கு இடையே எந்த தொடர்பும் ஏற்படுத்த முடியாது.

Q10.

x² – 2x = 15

y² + 5y + 4 = 0

(a) x> y

(b) x ≥ y

(c) x< y

(d) x ≤ y

(e) x = y அல்லது x மற்றும் y க்கு இடையே எந்த தொடர்பும் ஏற்படுத்த முடியாது.

 

Directions (11-15): கொடுக்கப்பட்ட கேள்விகளில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன தோராயமான மதிப்பு வரும்: (நீங்கள் சரியான மதிப்பைக் கணக்கிட மாட்டீர்கள்.)

Q11.?² + 190.98 – 19.01 × 6.97 = 316.99 × 1.99

(a) 14

(b) 19

(c) 24

(d) 26

(e) 16

 

Q12. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_50.1

(a) 1033

(b) 1175

(c) 966

(d) 880

(e) 975

Q13. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_60.1

(a) 14

(b) 21

(c) 8

(d) 27

(e) 17

 

Q14. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_70.1

(a) 220

(b) 240

(c) 260

(d) 280

(e) 200

 

Q15. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_80.1

(a) 80

(b) 60

(c) 40

(d) 20

(e) 10

 

Practice These DAILY Quantitative aptitude quiz (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Quantitative aptitude quiz TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_90.1

S2. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_100.1

S3. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_110.1

S4. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_120.1

S5. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_130.1

 

 

S6. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_140.1

S7. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_150.1

S8. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_160.1

S9. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_170.1

S10. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_180.1

S11. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_190.1

S12. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_200.1

S13. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_210.1

S14. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_220.1

S15. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_230.1

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- DEEP75-75% OFFER

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For SBI/IBPS PO Prelims exam 2021 [19 November 2021]_240.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?