கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [30 August 2021] |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative aptitude Quiz

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [30 August 2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. சம திறன் கொண்ட 9 குழாய்கள் ஒரு தண்ணீர் தொட்டியை 20 நிமிடங்களில் நிரப்புகின்றன. அதே நீர்த் தொட்டியை 15 நிமிடங்களில் நிரப்புவதற்கு சம திறன் கொண்ட கொண்ட எத்தனை குழாய்கள் தேவை?
(a) 10
(b) 12
(c) 15
(d) 18

Q2. ராஜும், ராமும் சேர்ந்து 10 நாட்களில் ஒரு வேலையைச் செய்கிறார்கள். ராஜ் மட்டும் அதை 12 நாட்களில் செய்ய முடியும். ராம் மட்டுமே எத்தனை நாட்களில் வேலையைச் செய்வார்?
(a) 20 நாட்கள்
(b) 40 நாட்கள்
(c) 50 நாட்கள்
(d) 60 நாட்கள்

Q3. குறிக்கப்பட்ட விலையில் பாதிக்கு சமமான தள்ளுபடியை வழங்கிய பிறகு ஒரு கடைக்காரர் ஒரு பொருளை 10% இழப்பில் விற்றார். பின்னர் அதன் அடக்க விலை என்ன?
(a) குறிக்கப்பட்ட விலையில் 1/9 வது
(b) குறிக்கப்பட்ட விலையில் 4/9 வது
(c) குறிக்கப்பட்ட விலையில் 5/9 வது
(d) குறிக்கப்பட்ட விலையில் 7/9 வது

Q4. ரூ .1285 நிகர தள்ளுபடி பெற்ற பிறகு ஒரு நபர் ரூ .7710 க்கு சேலை வாங்கினார்., சேலை கடை வழங்குகிய தள்ளுபடியின் சதவீதம்?
(a) 14 1/7%
(b) 14 2/7%
(c) 14 3/7%
(d) 14 4/7%

Q5. ஒரு மிதிவண்டி வியாபாரி 10% தள்ளுபடியை வழங்குகிறார் மற்றும் இன்னும் 26% லாபம் ஈட்டுகிறார். அதன் குறிப்பிடப்பட்ட விலை ரூ. 840 எனில் அவர் ஒரு மிதிவண்டிக்கு என்ன செலவிடுகிறார்?
(a) ரூ. 600
(b) ரூ. 650
(c) ரூ. 700
(d) ரூ. 750

Q6. ஒரு பொருளின் விலை அதன் மதிப்பிடப்பட்ட விலையில் ஐந்தில் இரண்டு பங்கு மற்றும் அது 10% தள்ளுபடியில் விற்கப்பட்டால், கிடைக்கும் இலாபம் எவ்வளவு?
(a) 25% இலாபம்
(b) 40% இலாபம்
(c) 50% இலாபம்
(d) 125% இலாபம்

Q7. பிரகாஷ் ரூ .20,000 இன் ஒரு பகுதியை 8% தனி வட்டியில் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதியை 4/3% தனி வட்டியில் வட்டிக்கு வழங்குகிறார். ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு அவருடைய மொத்த வருமானம் ரூ. 800. 8% கடன் தொகையை கண்டுபிடிக்கவும்.
(a) ரூ. 8,000
(b) ரூ. 12,000
(c) ரூ. 6,000
(d) ரூ. 10,000

Q8. 20 லிட்டர் கலவையில் 20% ஆல்கஹால் மற்றும் மீத சதவீதம் நீர் உள்ளது. அதில் 4 லிட்டர் தண்ணீர் கலந்தால், புதிய கலவையில் ஆல்கஹாலின் சதவீதம் இருக்கும்
(a) 33 1/3%
(b) 16 2/3%
(c) 25%
(d) 12 1/2%

Q9. ஒரு மனிதன் தன் சொத்தை தன் மகனுக்காகப் பிரிக்கிறான். அவரது மனைவியின் பங்கிற்கு நிகரான அவரது மகனின் பங்கு மற்றும் அவரது மகளின் பங்கிற்கு நிகரான மனைவியின் பங்குகளின் விகிதம் 3: 1 என்ற விகிதத்தில் அளிக்க வேண்டும். மகனை விட மகள் ரூ .10,000 குறைவாகப் பெற்றால், முழு சொத்தின் மதிப்பு (ரூபாயில்)
(a) ரூ. 16,250
(b) ரூ. 16,000
(c) ரூ. 18,250
(d) ரூ. 17,000

Q10. சம கொள்ளளவு கொண்ட இரண்டு கொள்கலன்கள் உள்ளன. முதல் கொள்கலனில் பால் மற்றும் தண்ணீரின் விகிதம் 3: 1, இரண்டாவது கொள்கலனில் 5: 2. அவை கலந்தால், கலவையில் பால் மற்றும் தண்ணீரின் விகிதம் என்னவாக இருக்கும்
(a) 28 : 41
(b) 41 : 28
(c) 15 : 41
(d) 41 : 15

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 2nd Week 2021

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES SOLUTIONS

 

S1. Ans.(b);
Sol. M1 D1=M2 D2
⇒9×20=M2×15
⇒M2=(9×20)/15=12 pipes
Note : Same relation as men and days is applicable

S2. Ans.(d);
Sol. (Raj + Ram)’s 1 day’s work = 1/10
Raj’s 1 day’s work = 1/12
∴ Ram’s 1 day’s work
= 1/10-1/12=(6-5)/60=1/60
∴ Required time = 60 days

S3. Ans.(c);
Sol. Marked price = Rs. x and cost price = Rs. y.
∴ 50% of x = 90% of y
⇒(x×50)/100=(y×90)/100
⇒y=(x×50)/90=Rs.5/9 x=5/9 th of marked price.

S4. Ans.(b);
Sol. = Rs. (7710 + 1285)
= Rs. 8995
If discount = x %, then x % of 8995 = 1285
⇒(8995×x)/100=1285
⇒x=(1285×100)/8995=100/7=14 2/7%

S5. Ans.(a);
Sol. C.P. of cycle = Rs. x
∴840×90/100=(x×126)/100
⇒x×126=840×90
⇒x=(840×90)/126=Rs.600

S6. Ans.(d);
Sol. Marked price of article = Rs. x
∴ C.P. of article = Rs. 2x/5
S.P. of article = (x×90)/100
= Rs. 9x/10
Gain = 9x/10-2x/5=(9x-4x)/10
= 5x/10=x/2
∴ Gain per cent = (Gain×100)/(C.P.)
= (x/2×100)/(2x/5)=(5×100)/4
= 125%

S7. Ans.(a);
Sol. Amount lent at 8% rate of interest = Rs. x
∴ Amount lent at 4/3% rate of interest = Rs. (20,000 – x)
∴S.I.=(Principal×Rate×Time)/100
∴(x×8×1)/100+((20,000-x)×4/3×1)/100
= 800
⇒2x/25+(20,000-x)/75=800
⇒x=40,000/5=Rs.8000

S8. Ans.(b);
Sol. In 20 litres of mixture,
Alcohol ⇒(20×20)100=4 litres
Water ⇒ 20 – 4 = 16 litres
On adding 4 litres of water,
Quantity of water ⇒16+4=20 litres
Quantity of mixture = 24 litres
∴ Required per cent
=4/24×100=50/3=16 2/3%

S9. Ans.(a);
Sol. Son : wife = 3 : 1 = 9 : 3
Wife : daughter = 3 : 1
∴ Son : wife : daughter
= 9 : 3 : 1
Sum of ratio = 9 + 3 + 1 = 13
If total wealth be Rs. x, then
Son’s share – daughter’s share
= Rs. 10,000
⇒9x/13-x/13=10,000
⇒x=13,00,00/8=Rs.16250

S10. Ans.(d)
Sol. Capacity of each container = x litre (let)
In first container,
Milk = 3x/4 litres,
Water = x/4 litres
In second container,
Milk = 5x/7 litres,
Water = 2x/7 litres
On mixing both,
Quantity of milk = 3x/4+5x/7
=(21x+20x)/28=41x/28 litres
Quantity of water = x/4+2x/7
=(7x+8x)/28 litres=15x/28 litres
∴ Required ratio
= 41x/28 ∶15x/28=41∶15

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- KANHA(75% OFFER)+DOUBLE VALIDITY OFFER

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS CLERK PRE [30 August 2021] |_50.1
IBPS CLERK 2021 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON AUG 31 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

 

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?