கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]

Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Directions (1-5): பின்வரும் வினாக்களுக்குப் பதிலளிக்கபின்வரும் பட்டை வரைபடம் மற்றும் வரி வரைபடத்தை கவனமாகப் படிக்கவும்.

பார் வரைபடம் 2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுகளில் வெவ்வேறு நிறுவனங்களால் விற்பனை செய்யப்பட்ட மொபைல்களின் எண்ணிக்கையைக் காட்டுகிறது.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_50.1

இரண்டு ஆண்டுகளில் அதே நிறுவனங்களால் விற்கப்படாத தயாரிக்கப்பட்ட மொபைல்களின் சதவீதத்தை வரி வரைபடம் காட்டுகிறது.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_60.1

குறிப்பு – எந்த நிறுவனத்திற்கும் எந்த வருடத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட மொத்த ஃபோன்கள் = மொத்தம் விற்கப்பட்டவை + மொத்தமாக விற்கப்படாதவை

Q1. 2012 இல் தயாரிக்கப்பட்ட Moto மற்றும் MI மொபைல்களின் மொத்த எண்ணிக்கைக்கும் 2013 ஆம் ஆண்டில் ஒன்றாக தயாரிக்கப்பட்ட மொத்த மொபைல்களின் எண்ணிக்கைக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

(a) 198         

(b) 226

(c) 256

(d) 178

(e) 316

Q2. 2013ஆம் ஆண்டு விற்பனை செய்யப்பட்ட மொத்த மொபைல்களில் 20% குறைபாடுள்ள Oppo மொபைல்கள் இருந்தால், 2013இல் பழுதடைந்த Oppo மொபைல்கள் 2012இல் விற்கப்படாத நோக்கியா மொபைல்களில் எத்தனை சதவீதம்?

(a) 88%

(b) 78%

(c) 62%

(d) 74%

(e) 66%

Q3. 2012ல் தயாரிக்கப்பட்ட Nokia மற்றும் மற்றொரு பிராண்ட் மொபைல் Jio 1000 மற்றும் 2012 இல் விற்கப்படாத Jio மொபைல்கள் 2013 இல் விற்கப்படாத Nokia மொபைல்களை விட 40 சதவீதம் அதிகம் என்றால் 2012 இல் விற்கப்பட்ட Jio மொபைல்கள் மற்றும் 2013 இல் விற்கப்பட்ட Moto மொபைல்களின் சராசரி என்ன.

(a)  336

(b)  426

(c)  386

(d) 392

(e) 416

Q4. 2012 இல் MI மற்றும் Vivo நிறுவனத்தின் மொத்த தயாரிக்கப்பட்ட மொபைல்கள் 2013 ஆம் ஆண்டில் விற்பனை செய்யப்பட்ட மொத்த மொபைல்களை விட எத்தனை சதவீதம் அதிகம்/குறைவாக உள்ளன?

(a) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_70.1

(b) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_80.1

(c) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_90.1

(d) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_100.1

(e) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_110.1

Q5. மொத்த பழுதடைந்த Vivo மொபைல்கள் இரண்டு வருடங்களிலும் விற்பனையாகாத மொத்த Vivo மொபைல்களில் 60% ஆகவும், 2012 மற்றும் 2013 இல் குறைபாடுள்ள vivo மொபைல்களின் விகிதம் 1 : 2 ஆகவும் இருந்தால், 2012 இல் குறைபாடுள்ள Vivo மொபைல்கள் மற்றும் இரண்டு வருடங்களில் விற்கப்படாத moto மொபைல்களின் கூட்டுத்தொகையைக் கண்டறி?

(a) 150

(b) 180

(c) 240

(d) 250

(e) 320

Directions (6-10): தரவை கவனமாக படித்து கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வெவ்வேறு பள்ளிகளில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொத்த விண்ணப்பதாரர்களைக் காட்டுகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் தகுதியுடைய ஆணுக்கும் தகுதியான பெண்ணுக்கும் இடையிலான விகிதத்தையும் தகுதியற்ற மாணவர்களின் சதவீதத்தையும் காட்டுகிறது.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_120.1

குறிப்பு: 1. பதிவுசெய்யப்பட்ட மொத்த விண்ணப்பதாரர்கள் = மொத்த தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் + மொத்த தகுதியற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் .

2. அட்டவணையில் சில தரவுகள் இல்லைகாணாமல் போன தரவைக் கண்டறிவது அவசியம்.

Q6. B பள்ளியில் தகுதி பெற்ற ஆண் 200 ஆகவும், C பள்ளியில் தகுதி பெற்ற பெண் 40% ஆகவும் இருந்தால்பள்ளி இல் தகுதியில்லாத விண்ணப்பதாரர்களில் 40% ஆக இருந்தால், C இன் தகுதியான ஆண் B பள்ளியில் தகுதி பெற்ற பெண் விகிதத்தைக் கண்டறியவும்?

(a) 176 : 150

(b) 176 : 125

(c) 96 : 113

(d) 93 : 125

(e) Cannot be determined

Q7. பள்ளி இல் உள்ள மொத்த விண்ணப்பதாரர்கள் பள்ளி இல் உள்ள தகுதியானவர்களை விட 75% அதிகமாக இருந்தால்பள்ளி இல் உள்ள தகுதியற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் பள்ளி இல் உள்ள மொத்த விண்ணப்பதாரர்களில் எத்தனை சதவிகிதம் ஆகும்.

(a) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_130.1

(b) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_140.1

(c) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_150.1

(d) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_160.1

(e) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_170.1

Q8. அனைத்து பள்ளிகளிலும் மொத்த விண்ணப்பதாரர்களின் சராசரி 1300 ஆகவும், B பள்ளியில் தகுதி பெற்ற பெண்களின் சராசரி 250 ஆகவும் இருந்தால்பள்ளி இல் தகுதி பெற்ற ஆண்களின் சராசரியைக் கண்டறியவும் மற்றும் பள்ளி இல் தகுதி பெற்ற பெண்கள். (பள்ளி இல் தகுதி பெற்ற ஆண்களுக்கும் தகுதி பெற்ற பெண்களுக்கும் உள்ள விகிதம் 2 : 1 ஆக உள்ளது)

(a) 250

(b) 350

(c) 325

(d) 375

(e) 275

Q9. பள்ளி யில் உள்ள தகுதி பெற்ற ஆண்களுக்கும்பள்ளியில் இல் உள்ள தகுதி பெற்ற ஆண்களின் விகிதம் 2 : 3 ஆகவும், A பள்ளியில் தகுதி பெற்ற பெண்கள் 150 ஆகவும் இருந்தால், A பள்ளியில் உள்ள தகுதியில்லாத விண்ணப்பதாரர்கள் பள்ளி இல் உள்ள தகுதி பெற்ற பெண்களை விட எத்தனை சதவீதம் அதிகம்/குறைவாக இருக்கும்?

 (a) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_180.1

(b) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_190.1

(c) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_200.1

(d) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_210.1

(e) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_220.1

Q10. பள்ளி இல் உள்ள தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களை விட பள்ளி D 400 அதிகமாக இருந்தால்பள்ளி D & C இல் உள்ள மொத்த தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களைக் கண்டறி?

(a) 2405

(b) 2345

(c) 1715

(d) 2225

(e) 1820

Practice These Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Quantitative Aptitude Quiz SOLUTIONS

Solutions

S1. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_230.1

S2. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_240.1

S3. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_250.1

S4. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_260.1

S5. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_270.1

S6. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_280.1

S7. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_290.1

S8. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_300.1

S9. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_310.1

S10. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_320.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- WIN10-10% OFFER

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [10 December 2021]_330.1
ADDA247 TAMILNADU IBPS CLERK MOCK TEST LIVE DISCUSSION BATCH STARTS DEC 6 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?